UPM.FI

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa monimuotoisuutta harkitaan monesta eri näkökulmasta ja ehdokkaiden valinta perustuu monimuotoisuusperiaatteisiin, jotka on määritelty yhtiön hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksissä sekä hallituksen monimuotoisuuspolitiikassa. Ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoa koskien perustuu aina ehdokkaiden pätevyyteen, ja niihin ansioihin ja osaamiseen, jota kunkin ehdokkaan odotetaan tuovan hallitukseen. Hallituksen jäseneksi valittavalla on myös oltava mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

 

Hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle valmistelee hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta, joka koostuu kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunnan valmistelutyön tavoitteena on ennen kaikkea varmistaa, että hallitus muodostaa toimivan kokonaisuuden. Tämän edellytys on puolestaan se, että hallitus on riittävän monimuotoinen ja koostuu riittävän monesta jäsenestä, että jäsenillä on toisiaan täydentävä kokemus ja monipuolinen osaaminen, ja sitä kautta pätevyys hallituksen tehtävien tehokkaaseen hoitamiseen.

Valmistellessaan ehdotusta valiokunta arvioi vuosittain hallituksen rakennetta, kokoa, kokoonpanoa, monimuotoisuutta ja seuraajatarpeita kokonaisuutena ottaen huomioon onko hallitus ammatti- ja koulutustaustaltaan sekä sukupuoli- ja ikäjakaumaltaan riittävän monimuotoinen ja edustaako se sopivassa suhteessa päätöksentekokykyä, eri liiketoimintojen asiantuntemusta, taitoja, kokemusta, riippumattomuutta, valmiutta ja kykyä palvella yhtiötä ja muita toivottuja ominaisuuksia pystyäkseen vastaamaan yhtiön liiketoimintojen ja strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin. Hallituksen jäsenten nimitysprosessia on kuvattu laajemmin hallituksen monimuotoisuuspolitiikassa.

 

UPM:n hallitukseen kuuluu tällä hetkellä 10 jäsentä. Kaikilla hallituksen jäsenillä on korkeakoulututkinto, ja kaksi heistä on väitellyt tohtoriksi. Tutkinnot ovat viideltä eri alalta pääpainon ollessa rahoitus- ja taloustieteen tutkinnoissa. Kaikilla hallituksen jäsenillä on kansainvälistä työkokemusta eri tyyppisistä tehtävistä ja he ovat toimineet tai toimivat sekä listattujen että listaamattomien yhtiöiden johto- ja hallitustehtävissä. Hallitus on myös kulttuuritaustaltaan monimuotoinen: jäsenet tulevat neljästä eri maasta ja puhuvat äidinkielenään viittä eri kieltä. Ikänsä puolesta hallituksen jäsenet jakautuvat tasaisesti 40–70 ikävuoden välille. Hallituksen jäsenten toimikauden pituus jakautuu niin ikään tasaisesti: puolet hallituksen jäsenistä on kuulunut UPM:n hallitukseen yli seitsemän ja puolet alle seitsemän vuotta.

Mitä tulee molempien sukupuolten edustukseen hallituksessa, hallitus on asettanut seuraavan mitattavissa olevan tavoitteen: Hallituksessa on aina oltava molempia sukupuolia, ja hallitus pitää erittäin tärkeänä säilyttää vähemmistössä olevan sukupuolen osuus hallituksen yhtiöön nähden ulkopuolisista jäsenistä vähintään 1/3:ssa. Jos kaksi jäsenehdokasta on yhtä päteviä, vähemmistössä olevan sukupuolen edustaja asetetaan etusijalle. Tällä hetkellä naispuolisten hallituksen jäsenten osuus yhtiöön nähden ulkopuolisista hallituksen jäsenistä on 33,3 % ja 30 % kaikista hallituksen jäsenistä.

Hallituksen jäsenten henkilötiedot, keskeinen työkokemus ja keskeisimmät luottamustoimet löytyvät hallituksen kokoonpano –osiosta.