Hallitus

 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kaksitoista jäsentä. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärän ja valitsee hallituksen jäsenet vuodeksi kerrallaan. Yhtiöjärjestyksessä ei ole muita hallituksen jäsenten valintaa koskevia määräyksiä eikä siis esimerkiksi hallituksen jäsenten toimikausien lukumäärää ole rajoitettu. Hallitus nimittää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä ja yksi näistä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.​

 
 

Hallituksen tehtävät

Hallituksen ensisijaisena tehtävänä on vastata yhtiön hallinnoinnista keskittyen valvomaan UPM:n lisäarvon luontia pitkällä aikavälillä. Tätä tehtävää hoitaessaan hallituksen jäsenten on toimittava riittävien tietojen pohjalta huolellisesti ja tavalla, joka on yhtiön etujen mukaista ja yhdenmukaista heidän muiden lakisääteisten velvollisuuksiensa kanssa.

Täyttääkseen tehtävänsä tehokkaasti hallitus asettaa yhtiön strategiset tavoitteet, käsittelee ja hyväksyy tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaiset taloudelliset ja muut suunnitelmat sekä arvioi johdon toimintaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallituksen vastuulla olevat muut tärkeimmät tehtävät liittyvät yhtiön taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien tehokkuuteen ja yhtiön ylimmän johdon nimittämiseen, palkitsemiseen ja seuraajasuunnitteluun.

Hallitus on hyväksynyt yhtiön toimintaohjeen ja laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Yhteenveto hallituksen tärkeimmistä tehtävistä ja vastuista on selvityksessä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin

Hallituksen jäsenten läsnäololle kokouksissa ei ole asetettu minimivaatimusta, koska hallituksen jäsenten odotetaan osallistuvan kaikkiin kokouksiin, ellei poissaololle ole pätevää syytä. Hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana 9 kertaa. Jäsenet osallistuivat kokouksiin 99-prosenttisesti (2020: 95,6 %).

 

​Hallituksen jäsen ​Hallituksen jäsen alken ​​Läsnä/kokousten lukumäärä 2021 Osallistumis-%
​Björn Wahlroos, puheenjohtaja ​26.3.2008 9/9 ​100
​Berndt Brunow, varapuheenjohtaja 19.3.2002 ​9/9 ​100
​Henrik Ehrnrooth  ​9.4.2015 8/9 89
Emma FitzGerald 31.3.2020 9/9 100
​Piia-Noora Kauppi 4.4.2013 ​9/9 ​100
​Marjan Oudeman 5.4.2018 ​9/9 ​100
Martin à Porta 31.3.2020 9/9 ​100
​Kim Wahl ​​30.3.2012 9/9 ​100
Hallituksen jäsen 30.3.2021 asti
Ari Puheloinen   1/1 100
Veli-Matti Reinikkala   1/1 100
 

Hallituksen arviointi

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arviointi toteutetaan yleensä itsearviointina, ja sen tuloksia käsitellään ja niistä keskustellaan hallituksen joulukuun kokouksessa. Jäsenet arvioivat hallituksen ja valiokuntien suoriutumista tehtävistään ja vastuistaan, hallituksen ja valiokuntien kokoonpanoa ja rakennetta, työskentelykulttuuria, hallituksen ja valiokuntien kokousten tehokkuutta sekä yksittäisten hallituksen jäsenten osallistumista. Lisäksi hallituksen jäsenet arvioivat hallituksen puheenjohtajan toimintaa. Myös valiokunnat arvioivat vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Tunnistetut kehityskohteet otetaan huomioon hallituksen työskentelyä suunniteltaessa, ja nimitys- ja hallinnointivaliokunta ottaa tulokset huomioon valmistellessaan ehdotusta hallituksen kokoonpanoksi yhtiökokoukselle.

Hallituksen tiedonsaanti

Sen varmistamiseksi, että hallituksen jäsenet saavat riittävät tiedot yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta hallituksen kokouksissa käsitellään säännönmukaisesti toimitusjohtajan esittämä katsaus ajankohtaisista liiketoimintaan liittyvistä asioista ja talousjohtajan raportti yhtiön taloudellisesta tuloksesta. Yhtiön tilintarkastaja vierailee hallituksen kokouksissa kahdesti vuodessa ja kertoo suoritetusta tarkastuksesta ja mahdollisista havainnoista. Lisäksi hallituksen valiokuntien puheenjohtajat raportoivat valiokuntien käsittelemistä asioista ja tekemistä toimenpiteistä hallituksen kokousta edeltäneissä kokouksissaan.

Valintansa jälkeen uusi hallituksen jäsen perehdytetään yhtiön toimintaan tapaamisissa yhtiön ylimmän johdon kanssa alla kuvatun mukaisesti. Perehdytystä annetaan siinä laajuudessa kuin uusi hallituksen jäsen itse näkee tarpeelliseksi.

Hallituksen jäsenen perehdytys

Vastuuhenkilö ​Perehdytysaiheet​
​Toimitusjohtaja Konsernistrategia, strategiset suunnitelmat
Talous- ja rahoitusjohtaja Konsernin taloudelliset avaintekijät, taloudelliset tavoitteet, rahoitusasiat, osinkopolitiikka, sijoittajasuhteet, riskienhallinta
​Lakiasiainjohtaja ​Hallinnointi, työjärjestykset ja politiikat, compliance-asiat
Henkilöstöjohtaja ​Yhtiön arvot, henkilöstöstrategia, henkilöstön rakenne, palkitsemispolitiikat
​Sidosryhmäjohtaja ​Tiedonantopolitiikka ja tiedottamiseen liittyvät menettelytavat, brändi, ympäristö- ja vastuullisuustavoitteet, yhteiskuntasuhteet
​Strategiajohtaja ​Strategiaprosessi, kilpailijat, liiketoimintaympäristö
​​Teknologiajohtaja ​​Investointihallinta, investointistrategia, uusien liiketoimintojen kehittäminen
​Talousjohtaja ​Kirjanpito- ja tilintarkastusmenettelyt, sisäinen valvonta
​Johtaja, sisäinen tarkastus ​Sisäinen tarkastus

Lisäksi liiketoimintajohtajat esittelevät oman liiketoiminta-alueensa ja sen ansaintalogiikan, tuloksen ja strategian. Uusi hallituksen jäsen saa myös kopiot kaikista yhtiön hallinnointiin liittyvistä työjärjestyksistä ja politiikoista, yhtiöjärjestyksestä, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodista ja muista hallitustyöskentelyyn liittyvistä asiakirjoista, minkä lisäksi hänelle toimitetaan yleistä tietoa yhtiöstä. Pyynnöstä kaikille hallituksen jäsenille järjestetään jatkuvaa koulutusta.