Hallinnoinnin periaatteet

 

UPM:n päätöksentekoa, johtamista ja toimintaa ohjaavat yhtiön arvot ja Toimintaohje (UPM Code of Conduct). Yhtiön arvot ja Toimintaohje muodostavat perustan yhtiön kaikille toiminnoille ja määrittävät poikkeuksetta kaikkien UPM:n työntekijöiden, hallituksen jäsenten ja ylimpien johtajien tavan toimia. Lakien noudattaminen ja vastuullinen ja eettinen toiminta ovat kaikkien UPM:n liiketoimintojen perusta.

 

Yhtiö noudattaa muun muassa Suomen osakeyhtiölakia ja muita Suomessa julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia lakeja ja säännöksiä, yhtiön yhtiöjärjestystä, hallituksen ja valiokuntien työjärjestyksiä, yhtiön politiikkoja ja ohjeita sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, Finanssivalvonnan sekä Nasdaq Helsingin sääntöjä ja ohjeita.

UPM noudattaa myös kaikkia Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.