Vesi osana metsää

Vesielinympäristöt ovat arvokkaita luontokohteita, joiden säilyttäminen on meille tärkeää. Puut puhdistavat sekä pinta- että pohjavettä ja säätelevät virtaamia.

 
 

Vesielinympäristöt ovat arvokkaita luontokohteita, joiden hyvän tilan säilyminen on tärkeää. Suomessa, kymmenien tuhansien järvien maassa vesistöt ja pienvedet ovat metsäluonnossa niin monimuotoisuustekijä, kansallismaiseman muodostaja kuin kaiken kaikkiaan elämän ylläpitäjä. Esimerkiksi tenniskentän kokoisella (275 m2) alueella kasvava puusto puhdistaa elinkaarensa aikana keskimäärin yli 8 miljoonaa litraa vettä. 

Metsätaloudessa vesiensuojelun tärkeys on vuosikymmenten mittaan korostunut. Metsätalouden vesiensuojelu on kiinteä osa metsäsertifiointijärjestelmien vaatimuksia, hyvän metsänhoidon suosituksia ja omaa ohjeistustamme. Hakkuissa ja metsänhoitotöitä tehtäessä jätämme vesistöjen varsille suojavyöhykkeet. Kunnostusojituksessa kaivukatkot, lietekuopat ja pintavalutuskentät ovat tapoja vähentää kiintoainevalumia vesistöihin. 

Suunnittelun merkitys korostuu ravinne- ja kiintoainehuuhtoumien ehkäisyssä. Hyvä käytännön esimerkki tästä on maanmuokkaus rinnealueella. Teemme maamuokkauksen pinnanmuodot huomioiden siten, että se on valumasuuntaa vasten. Eroosioherkimmät kohdat jätämme muokkaamatta.

Lue lisää:

 

Katso videot:

 

Metsän arvokkaat elinympäristöt

FSC®-leimikoiden suunnittelu on tuttua metsäasiantuntija Jari Peltoselle

Vesistöt ja FSC®

Suot ja FSC®