Artikkeli | 10/18/2022 10:43:16 | 5 min Lukuaika

UPM:n metsä­vastuullisuus­ohjelma keskittyy konkreettisiin tekoihin biodiversiteetin hyväksi

Sami Oksa

Johtaja, UPM Sidosryhmäsuhteet

Ilmastonmuutos ja biodiversiteetin köyhtyminen ovat aikamme suurimmat ongelmat. UPM:n metsävastuullisuusohjelma ohjaa meitä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja kestävämpään metsätalouteen, kirjoittaa UPM:n sidosryhmäsuhteiden johtaja Sami Oksa.

Yhteinen ja ainut maapallomme lämpenee ennennäkemätöntä vauhtia fossiilisten raaka-aineiden käytöstä syntyvien hiilidioksidipäästöjen takia. Metsäkato vähentää metsien hiilinieluja ja varastoja, mikä lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta entisestään. Arvioiden mukaan vuosittain katoaa 10 miljoonaa hehtaaria metsää, josta valtaosa on Afrikan, Aasian ja Etelä-Amerikan trooppista sademetsää. 

Kehittyvissä maissa metsäkatoa aiheuttaa pääosin metsien raivaaminen pelloiksi tai laitumiksi. Kehittyneissä maissa metsäkatoa aiheuttaa erityisesti infrastruktuurin rakentaminen, mikä taas on seurausta väestönkasvusta. Lisäksi myötävaikutamme metsäkadon jatkumiseen ostamalla metsäkatoalueelta peräisin olevia tuotteita.  

Ilmastonmuutoksen lisäksi metsäkato aiheuttaa luontokatoa, kun alkuperäinen metsäekosysteemi ja alueella luontaisesti kasvavia lajeja häviää. Myös kemikaalien käytöllä on todettu olevan vaikutuksia eri alueiden hyönteispopulaatioihin ja sitä kautta luonnon monimuotoisuuteen ja esimerkiksi pölyttäjiin. 

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen haaste. Ilmakehään päästetty hiilidioksidi leviää maiden ja maanosien ulkopuolelle, ja ratkaisut tulee tehdä globaalisti. Luonnon monimuotoisuutta puolestaan tulee aina katsoa paikallisesti. 

UPM:n metsävastuullisuusohjelma ohjaa yhtiön toimintaa globaalisti 

UPM julkisti maaliskuun alussa uuden, vuoteen 2030 asti ulottuvan metsävastuullisuusohjelman. Maailmanlaajuinen ohjelma koskee yhtiön omia metsiä Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä puuviljelmiä Uruguayssa, ja se ohjaa yhtiön koko puunhankintaa ja metsätaloutta. 

UPM käynnisti vuonna 1998 Suomessa alan ensimmäisen luonnon monimuotoisuusohjelman. Se laajennettiin 2000-luvun puolivälissä kattamaan kaikki UPM:n omistamat metsät sekä Uruguayn puuviljelmät. Biodiversiteetin parantamisen lisäksi metsissä on pitkään keskitytty hiilensidonnan ja hiilivaraston kasvattamiseen. 

UPM edistää fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta. Metsillä ja niiden käytöllä on yhä tärkeämpi rooli tämän tulevaisuuden toteutumisessa: metsät mahdollistavat uusiutuvia vaihtoehtoja fossiilipohjaisille tuotteille ja raaka-aineille. Metsät ovat valtamerien jälkeen planeettamme suurin hiilidioksidivarasto, ja ne tarjoavat korvaamattoman arvokkaan elinympäristön luonnon monimuotoisuudelle sekä vaurautta ja toimeentuloa läpi arvoketjun.

Biodiversiteetistä yhteiskunnallisiin vaikutuksiin: UPM:n viisi näkökulmaa metsien vastuulliseen käyttöön

Uusi UPM Forest Action -metsävastuullisuusohjelma kattaa kaikki keskeiset metsätalouden kestävyyteen ja vastuullisuuteen vaikuttavat tekijät eli ilmaston, luonnon monimuotoisuuden, maaperän ja veden sekä yhteiskunnallisen vaikutuksen koko puunhankinnassa.  

Aiemmin UPM:n metsiä koskevat vastuullisuustavoitteet ovat sisältäneet metsien säilymisen hiilinieluina, Suomessa omistamiemme metsien biodiversiteetin nettopositiivisuuden ja kaiken hankkimamme puun metsäsertifioinnin. Uudessa ohjelmassa metsien vastuullinen käyttö otetaan huomioon entistä kokonaisvaltaisemmin viidestä eri näkökulmasta. Näistä kaikista on tarkempaa tietoa ohjelman verkkosivuilla.  

  1. Ilmasto: Pidämme metsät hiilinieluina. Vähennämme toimintamme päästöjä, säilytämme metsät hiilinieluina ja edesautamme metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen.
  2. Biodiversiteetti: Lisäämme metsien monimuotoisuutta. Lisäämme monimuotoisuutta metsiensuojelulla, talouskäytössä olevien metsien ja puuviljelmien luonnonhoidolla ja toteuttamalla biodiversiteettihankkeita.
  3. Maaperä: Säilytämme maaperän elinvoimaisena. Turvaamme maaperän tuottokyvyn, estämme haitallisten aineiden vaikutukset maaperään ja maaperäeroosion.
  4. Vesi: Minimoimme vesistövaikutukset. Minimoimme vaikutukset pinta- ja pohjavesiin sekä turvaamme vesielinympäristöt.
  5. Yhteiskunta: Varmistamme hankintaketjun vastuullisuuden ja luomme merkittävää lisäarvoa aluetalouteen. Varmistamme toiminnan vastuullisuuden hankintaketjussa, toimimme yhteistyössä paikallisyhteisöjen kanssa ja pyrimme olemaan vastuullinen toimija ympäröivässä yhteiskunnassa.

Yhteistyöllä ja konkreettisilla teoilla kohti kestävämpää 2030-lukua 

UPM Forest Action -ohjelma perustuu osin toiminnan kehittämiseen yhteistyökumppaneiden kanssa. Tässä niistä muutama esimerkki.   

  • Vuonna 2022 käynnistämme Sääksisäätiön kanssa hankkeen pöllöjen ja haukkojen, kuten uhanalaisen mehiläishaukan ja hiirihaukan, pesimäreviirien turvaamiseksi ja kehittämiseksi UPM:n metsätilalla Harvialassa. Etsimme keinoja, joiden avulla metsätalous ja suurten petolintujen elinympäristövaatimukset sovitetaan yhteen entistä paremmin. 
  • Uruguayssa kehitetään toimintamallia, jolla lisätään luonnon monimuotoisuutta UPM:n omilla maa-alueilla. Toimenpiteet liittyvät Uruguayssa luonnonmetsien biodiversiteettiarvojen turvaamiseen ja lisäämiseen. Suomessa toiminnan painopiste on talousmetsien monimuotoisuuden parantamisessa.
  • Keski-Euroopassa kehitämme Business & Biodiversity -verkostossa liiketoiminnan ja biodiversiteetin vuorovaikutusta. Yhdysvalloissa puolestaan pyrimme kasvattamaan sekametsiä biodiversiteetin lisäämiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. 

Olemme oppineet matkan varrella paljon ja kehittäneet toimintaamme uusimman tiedon pohjalta. Metsäohjelma kirittää meitä entisestään. Kerromme tekemisistämme sitä mukaa, kun ohjelma etenee. Tämä on vasta alkua.  

 

Lue lisää Forest Action -metsävastuullisuusohjelmasta 

 
Kokoaan suurempi – oikeanlainen etiketti voi vähentää muovijätteen määrää
Artikkeli | 08/28/2023 13:55:01 | 9 min

Kokoaan suurempi – oikeanlainen etiketti voi vähentää muovijätteen määrää

Lue lisää
Työtä ei voi kytkeä irti rahasta
Artikkeli | 08/14/2023 13:00:28 | 5 min

Työtä ei voi kytkeä irti rahasta

Lue lisää
Yhtä hyvä paitsi parempi – puupohjainen voidepurkki läpäisi tiukan seulan
Artikkeli | 10/02/2023 10:12:11 | 3 min

Yhtä hyvä paitsi parempi – puupohjainen voidepurkki läpäisi tiukan seulan

Lue lisää