UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Carinata – Ilmastopositiivisen muutoksen siemen
Artikkeli | 10/08/2019 05:43:21 | 4 min Lukuaika

Carinata – Ilmastopositiivisen muutoksen siemen

Oletko koskaan pitänyt kädessäsi sinapinsiemeniä? Yhtä pieniä ovat myös Brassica carinatan siemenet. Silti niihin mahtuu suuri lupaus hiilineutraalin liikenteen tulevaisuudesta.

Biopolttoaineiden etuliite ”bio” antaa mielikuvan yksinkertaisesta ratkaisusta ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Kaikki biopolttoainei­den raaka-aineiden viljelyvaihtoehdot eivät kuitenkaan ole kestäviä tai ilmastoystävällisiä. Raaka-aineiden viljely varaa aina maata muulta toiminnalta. Riittääkö viljelymaata myös alati kasvavan väestön ruok­kimiseen?

Tämä ja monet muut monimutkaiset kysymykset ovat ilmaston­muutoksen edetessä yhä tiukemman tarkkailun alla.

Brassica carinata -öljykasvi vaikuttaa löytäneen täsmälleen oikean lokeron biopolt­toaineiden raaka-aineiden kestävyyslabyrintissa. Carinata-siemenen hyvälaatuinen, ihmisravinnoksi kelpaamaton öljy käytetään biopolttoaineiden tuotantoon ja kor­kealaatuinen, geenimuuntelematon proteiini karjan rehuksi.

carinata-hiilinielu-kukka.jpg

Koska carinata kasvaa talvella, pääviljelykauden ulkopuolella, se voidaan kylvää samoille pelloille kuin kesän ruokaviljasadot. Tuottavassa talviviljelykäytössä on tyypillisesti ollut vain noin kolmannes viljelyalasta.

”Talviviljely on Uruguayssa velvollisuus, joka aiheuttaa viljelijälle työtä ja kuluja. Carinata tarjoaa vaihtoehdon, joka myös tuo tuloja. Jatkuva viljely läpi tal­ven ei ainoastaan estä eroosiota, vaan se on myös yksi parhaista keinoista parantaa viljellyn maa-alan kykyä sitoa hiiltä.”, UPM Biopolttoaineiden kestävyysasioiden päällikkö Liisa Ranta kertoo.

Maanviljelijälle olennaista on sadon ja tuoton luotettavuus: cari­nata antaa kelvollisen sadon riippu­matta kasvukauden sääoloista. Myös sadon hinta määräytyy kansainväli­sen markkinan mukaan.

Tehokkaita hiilinieluja

On elokuu ja carinata kasvaa kohisten. Kasvaessaan se sitoo hiiltä. Koska suu­resta kasvista korjataan talteen vain siemenet, jää hiili, jota on noin puo­let kasvin biomassasta, peltoon. Myös carinatan pitkä, maa­perään jäävä juuristo auttaa varastoi­maan hiiltä.

Oikeat viljelymenetelmät sekä huo­lellisesti valittu viljeltävä lajike eivät ainoastaan paranna maa-alueen kykyä sitoa hiiltä vaan voivat tehdä siitä jopa hiilinegatiivisen. Tämä tarkoittaa, että jokaisella viljelykierrolla osa ilmake­hän kautta kiertävästä hiilestä sitou­tuu maaperään. Carinatan sopimus­viljelyyn onkin liitetty tähän liittyviä ehtoja ja toimintatapoja.

carinata-hiilinielu.jpg

Pariisin ilmastokokouksessa vuonna 2015 kaikkia valtiota rohkais­tiin kasvattamaan maaperänsä hii­livarastoja neljällä promillella joka vuosi. Hiilen sitominen maaperään on lupaava "negatiivisten päästöjen" mah­dollisuus. On laskettu, että 0,4 prosen­tin vuosittainen kasvu maaperän hiili­varastoihin voisi hillitä ilmastonmuu­tosta pysäyttämällä ihmisen toimin­nan aiheuttamien hiilidioksidipäästö­jen lisääntymisen.

”Tiedämme jo, että oikeilla viljely­tekniikoilla carinatan viljelyn vaiku­tukset voivat helposti ylittää Pariisissa esitetyn tavoitteen. Teemme parhaillaan yhteistyökumppaneidemme kanssa matemaattista mallinnusta hiilinie­luvaikutuksen tarkemmaksi laskemiseksi”, Ranta pai­nottaa.

Viljelykset ilmastotyöhön

London Imperial Collegen johta­valla tutkijalla,professori Calliope Panoutsoulla on pitkäaikainen koke­mus Brassica carinatasta, sen vilje­lystä, sadoista ja maaperää paranta­vista ominaisuuksista.

”Maanviljelyn arvioidaan aiheut­tavan 10–15 % kaikista maa­ilman hiilidioksidipäästöistä. Se on siis kolmanneksi suurin hiilidioksidi­päästöjen lähde maailmassa, heti ener­giateollisuuden ja liikenteen jälkeen. Viimeaikaiset tutkimukset vahvistavat, että parantamalla viljelymaan kykyä sitoa hiiltä, globaaleista hiilidiok­sidipäästöistä on mahdollista kom­pensoida 5–15 % vuosittain”, Panoutsou kuvailee.

carinata-Calliope-Panoutso.jpg

Hiilen sitominen pelloilla ei ole ainoastaan ilmastoteko. Se myös parantaa maaperän rakennetta, vähen­tää eroosiota, lisää maaperän kykyä sitoa kosteutta ja kasveille saatavilla olevaa vettä sekä parantaa maaperän kykyä varastoida ravinteita. Kaikella tällä on merkitystä myös maailman ruokaturvallisuuden takaamisessa.

Carinatan viljelyn hyvät puo­let kulminoituvat siitä valmistetta­vaan lopputuotteeseen: ilmastopo­sitiiviseen uusiutuvaan dieseliin, jolla on oma roolinsa liikenteen hii­lidioksidipäästöjen pienentämisessä YK:n ilmastotavoitteiden mukaisesti. Esimerkiksi EU:ssa tavoitellaan 40 %:n vähennystä vuoteen 2030 mennessä.

Matka kohti yhteisiä tavoitteita jatkuu.

 

Lue juttu alkuperäisessä pituudessaan Biofore-lehdessä

 

Lue lisää Brassica carinatasta

Brassica Carinata - tuottoisa talviviljelyn vaihtoehto

Carinata-viljelmät sitovat hiilidioksidia

lehdistötiedote 15.1.2018

 

Teksti: Saara Töyssy

Kuvat: Andrés Bartet; Haastateltavat

Kohti fossiilitonta tulevaisuutta — puusta liikenteen polttoaineita, biomuoveja ja hajuvettä
Blogi | 09/06/2018 11:53:23 | 5 min

Kohti fossiilitonta tulevaisuutta — puusta liikenteen polttoaineita, biomuoveja ja hajuvettä

Lue lisää
Merimaili kerrallaan kohti puhtaampia vesiä Itämerellä
Blogi | 07/06/2022 07:32:42 | 2 min

Merimaili kerrallaan kohti puhtaampia vesiä Itämerellä

Lue lisää
Suomalainen vesi myydään puhtaudella
Artikkeli | 07/02/2020 06:28:15 | 3 min

Suomalainen vesi myydään puhtaudella

Lue lisää