UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Luonnon monimuotoisuus luo pohjan kestävälle metsätaloudelle
Artikkeli | 04/11/2019 05:14:11

Luonnon monimuotoisuus luo pohjan kestävälle metsätaloudelle

UPM:n uusi biodiversiteettitavoite on yksi yhtiön 2030-vastuullisuustavoitteista. Sillä pyritään säilyttämään luonnon monimuotoisuus nykyaikaisen metsätalouden rinnalla.

”Haluamme säilyttää ja parantaa metsäluonnon monimuotoisuutta yhtiön omistamissa metsissä Suomessa. Tavoitteella ja toiminnalla haemme maankäyttöratkaisuja, jotka edistävät luonnonvarojen ja luontoarvojen säilymistä”, sanoo UPM:n kansainvälisistä metsäasioista vastaava Timo Lehesvirta.

2030 tavoitteemme

UPM on toteuttanut metsissään monimuotoisuuden turvaamiseksi laadittua toimintaohjelmaansa jo yli 20 vuoden ajan. Biodiversiteettiohjelman ansiosta puulajisuhteet ovat monipuolistuneet ja monille metsälajeille tärkeän lahopuun määrä on lisääntymässä.

Metsien luontaista vaihtelua on lisätty muun muassa riistatiheiköillä, suojelemalla arvokkaita elinympäristöjä ja rantametsiä sekä jättämällä hakkuissa säästöpuita ja -puuryhmiä.

Osa lajistosta on erikoistunut elämään muusta metsäluonnosta poikkeavissa elinympäristöissä. Tällaiset kohteet on ohjelmassa suojeltu. UPM:n metsissä kohteita on 45 000 kappaletta.

Monimuotoisuus säilytettävä

Luonnon monimuotoisuuden avulla turvataan metsien kasvu ilmastonmuutosta hillitsevinä hiilinieluina, suojellaan vesistöjä ja edistetään metsien käyttöä moniin tarkoituksiin.

UPM:n biodiversiteettiohjelma perustuu analyysiin luonnonmetsien ja talousmetsien keskeisistä eroista. ”Uuden tavoitteen avulla haluamme kehittää aiempaa tarkempia mittaus- ja todentamismenetelmiä, joiden avulla pystymme arvioimaan ja parantamaan luonnon tilaa yhä paremmin”, Lehesvirta vahvistaa.

Ohjelman keskeisiä mittareita ovat metsien kehitysvaiheiden monipuolisuus, suojeltujen kohteiden määrä ja laatu, puulajiston monipuolisuus, metsien rakenteellinen vaihtelu sekä lahopuu, jonka varassa elää jopa viidennes metsälajistosta.

Biodiversiteettiohjelmaa toteutetaan vuosisuunnitelman mukaisesti, ja toimenpiteistä ja tuloksista raportoidaan läpinäkyvästi. Riippumaton tutkijaryhmä arvioi ohjelman edistystä ja vaikutuksia. Tavoite esiteltiin viime marraskuussa YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolikokouksessa (COP14) Egyptissä.

Maankäytön muutokset ovat heikentäneet luonnon monimuotoisuutta maailmanlaajuisesti.  Muutoksen pysäyttäminen ja suunnan kääntäminen on yksi ihmiskunnan tärkeimmistä tavoitteista.

”UPM:n käyttämät indikaattorit ovat vahvasti linjassa YK:n asettamien Aichi biodiversiteettitavoitteiden kanssa. Seuraamme tiiviisti UPM:n diversiteettiohjelman edistystä”, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder kertoo.

UPM omistaa Suomessa 512 000 hehtaaria metsää.  Kestävä metsänhoito on ehdoton edellytys yhtiön puuhuollon turvaamiseksi.

”Biodiversiteetin turvaaminen luo kestävän pohjan biotalouden luomille uusille mahdollisuuksille, kun siirrymme fossiilisten raaka-aineiden käytöstä kohti uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämistä”, Lehesvirta arvioi.

 

UPM Forest Life

 

Teksti: Vesa Puoskari