UPM.FI

Biodiversiteetti

 

Luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan maapallolla esiintyvää elävää luontoa ja sen vaihtelua. Luonnon monimuotoisuus ilmentyy erilaisina elinympäristöinä ja lajeina, jotka ovat sopeutuneet elämään tietynlaisissa ympäristöissä. Biodiversiteetti on myös yksilöiden välistä perinnöllistä vaihtelua. Ihminen on täysin riippuvainen elävästä luonnosta. Elävä luonto tarjoaa ruokaturvan ja toimii henkisen hyvinvointimme lähteenä. Biotalouden näkökulmasta monimuotoinen luonto tarjoaa vaihtoehdot uusiutuville raaka-aineille luoden samalla perustan kestävälle toiminnalle ja sen kehittämiselle.

 
 
 

UPM ja biodiversiteetti

UPM:n tuotteiden tärkein raaka-aine on puu. Puunhankinnalla ja siitä aiheutuvilla metsätalouden toimenpiteillä on monenlaisia vaikutuksia metsäluonnon tilaan ja lajistoon.

UPM on sitoutunut kestävään metsätalouteen ja sen kehittämiseen. Kestävän metsätalouden keskeisimpiä tavoitteita ovat tehokas laadukkaan puun tuottaminen, luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja luonnontilan parantaminen, vesien suojelu, sekä metsien virkistys- ja monikäytön turvaaminen.

Luonnon monimuotoisuus on sidottu myös yhtiön rahoitukseen. UPM on yksi ensimmäisistä yrityksistä, joka on sitonut valmiusluottonsa hinnoittelumekanismin metsäluonnon monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteisiin.

 

UPM:n omat metsät Suomessa

UPM turvaa omissa metsissään luonnon monimuotoisuutta toteuttamalla yhtiön omaa toimintaohjelmaa. Ohjelma käynnistettiin vuonna 1998. Ohjelma käsittää operatiiviseen toimintaan liitettyjä ympäristöohjeita, metsien suojelua ja yhteistyöhankkeita sidosryhmien kanssa. UPM kehittää aktiivisesti metsäsertifiointia, mikä on tärkeä keino sitouttaa toimijoita kestävän metsätalouden periaatteisiin koko metsäsektorilla.

UPM omistaa Suomessa metsää noin puoli miljoonaa hehtaaria. Osa tehtaiden käyttämästä puusta saadaan yhtiön omista metsistä. Tehtaiden puuhuollon lisäksi yhtiön metsillä on tärkeä roolia tutkimuksessa ja kehityksessä. Omissa metsissä kehitettyjä parhaita käytäntöjä tarjotaan metsäasiakkaille metsäpalveluina.

 
 

Tavoitteena positiivinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen

UPM on asettanut tavoitteekseen ylläpitää ja parantaa luonnon monimuotoisuutta omissa metsissään samalla, kun niissä tuotetaan tehokkaasti laadukasta puuraaka-ainetta. Käytössä olevat indikaattorit ja tehtävät toimenpiteet perustuvat luonnonmetsien ja talousmetsien väliseen vertailuun ja puuteanalyysiin näiden metsien keskeisistä eroista.

Miksi meidän on panostettava luontoon? Maapallon kasvava väestö ja lisääntyvä paine käyttää maata ovat johtaneet globaalisti luonnon köyhtymiseen. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen onkin keskeisin kansainvälinen ympäristöhaaste ilmastonmuutoksen ohella. Elinvoimaisen luonnon tulee kuitenkin olla tavoitteena, kun biotaloudessa siirrytään uusiutumattomista, fossiilisista vaihtoehdoista uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön.

 

Operatiivinen toiminta

 
Metsät uudistetaan
100 %
luontaisilla puulajeilla
 

Talousmetsissämme tavoitteena on, että puulajisuhteet monipuolistuvat, lahopuun määrä lisääntyy ja metsien rakenne monipuolistuu. Näin tavoitellaan erilaisten, luonnonmetsille ominaisten ominaisuusyhdistelmien lisääntymistä.

Suojelu

 
Metsissämme Suomessa
39 067 kpl
suojeltua luontokohdetta
 

Suojelukohteiksi valitaan  luontoarvoiltaan tärkeimpiä kohteita, joiden monimuotoisuusarvo edellyttää kohteen jättämistä talouskäytön ulkopupolelle. Metsiemme suojelukohteet ovat pienialaisia avainbiotooppeja, laajempia suojelualueita sekä yksittäisiä lajiesiintymiä.

Yhteistyö- ja kehitysprojektit

 
Yli
30
hanketta sidosryhmien kanssa
 

Toteutamme monimuotoisuushankkeita yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Hankkeet täydentävät biodiversiteettitoimintaamme talousmetsien luonnonhoidon ja metsien suojelun ohella. Haluamme yhteistyön kautta luoda alalle uutta toimintakulttuuria sekä valtavirtaistaa kestäviä metsätalouden käytäntöjä.

 

Biodiversiteetti-indikaattorit ja tavoitteet

 

Metsäluonnon tilan kehittymistä seurataan valituilla monimuotoisuusindikaattoreilla. Indikaattoreilla mitataan metsien rakenteellista muutosta, metsien suojelun aikaansaamia muutoksia, kehityshankkeiden toteuttamista sekä itse indikaattoreihin liittyvää kehitystyötä. Olemme asettaneet indikaattorikohtaiset tavoitteet joita seurataan valituin muuttujin.

 
Indikaattori Tavoite Mittari
Puulajit Lisätään lehtipuuston määrää Lehtipuuston osuus puuston kokonaismäärästä
Metsien ikä Ylläpidetään monipuolista metsien ikärakennetta Metsien eri ikä-luokkien osuus
Metsien rakenne Ylläpidetään ja lisätään metsiköiden rakenteellista vaihtelua Vaihtoehtoisten uudistusmenetelmien osuus
Indikaattoreiden kehittäminen Täydennetään indikaattoreita ja kehitetään mittausmenetelmiä tutkijoiden kanssa Lahopuuston ja muiden indikaattoreiden mittaamisen kehittäminen, biodiversiteetti-indeksin ja indikaattoreiden kehittäminen
Suojelualueet Parannetaan suojelualueverkostoa Suojelualueiden pinta-ala ja osuus
Avainbiotoopit Suojellaan avainbiotoopit, lahopuu lisääntyy puustoisilla kohteilla Suojeltujen avainbiotooppien osuus
Ennallistaminen Parannetaan suojelukohteiden luonnontilaa Ennallistamishankkeiden määrä
Laji- ja elinympäristöhankkeet Toteutetaan yhteistyöhankkeita sidosryhmien kanssa Yhteistyöhankkeiden määrä
 
 

Operatiivinen toiminta

Metsien käsittelyn yhteydessä tavoitteena on, että puulajisuhteet monipuolistuvat, lahopuun määrä lisääntyy ja metsien rakenne monipuolistuu. Näiden yhdistelmänä tavoitellaan erilaisten, luonnonmetsille ominaisten ominaisuusyhdistelmien lisääntymistä ja aiempaa runsaampaa vaihtelua, kuten erilaatuista lahopuuta vaihtelevissa pienilmastoissa ja sekapuustoisuutta. Puuston kehityksen ja lahoamisprosessien nopeus määrittävät näiden muutosten ajallista realisoitumista sekä rakenteellisesti että lajistollisena vasteena.

 
 

Puulajisuhteet UPM:n Suomen metsissä 2020

Lehtipuita
11,10 %
metsistämme

Lähtötaso 2019: 11,01 %

Mäntyä
61,93 %
metsistämme

Lähtötaso 2019: 62,00 %

Kuusta
26,97%
metsistämme

Lähtötaso 2019: 26,99 %

 

Lehtipuiden lisääminen parantaa puuston kasvua, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastokestävyyttä

 

Lahopuun määrä

Lahopuun määräksi mitattiin keskimäärin
9 m3 / ha
UPM:n omistamalla metsätilalla Janakkalassa vuonna 2018
Mallinnuksen perusteella lahopuumäärä on keskimäärin
21 m3 / ha
vuonna 2100, kun metsiä käsitellään nykyisten ohjeiden mukaisesti
 

Monimuotoisuusindikaattorien kehitys VMI-tuloksissa

 

Luontokato pysähtyy

 

Metsien suojelu

Suojelussa tavoitteena on valita ekologisesti tärkeimmät kohteet puuntuotannon ulkopuolelle. Suojelun piiriin valitaan avainbiotooppeja, yleensä näitä laajempia suojelualueita sekä yksittäisiä lajiesiintymiä.  Osalla kohteista tehdään ennallistamis- ja hoitotoimia kohteelle tyypillisen lajiston turvaamiseksi. Kohteita on suojelun piirissä sekä lakiperusteisesti että vapaaehtoisuuteen perustuen. Suojelu tarkoittaa, että valittu alue jätetään kokonaan metsien käsittelyn ulkopuolelle, tai kohde käsitellään luonnon monimuotoisuutta turvaavalla tavalla.

 
UPM:n maaomaisuudesta Suomessa 2020
18 %
on suojeltu tai rajoitetussa käytössä.

Lähtötaso 2019: 17,28%

Suojeluprosentti pitää sisällään tiukasti suojellun metsätalousmaan (11,77 %) ja suojelukohteet, joiden hoito ja käyttö tapahtuu viranomaisohjein (4,34 %) sekä muut erityiskäsiteltävät kohteet (1,83 %). Viranomaisohjein käsiteltäviä ovat esimerkiksi ne Natura 2000 -verkoston alueet, joissa metsätalous on mahdollista. Erityiskäsiteltävät kohteet ovat yhtiön omaan päätökseen perustuvia kohteita, joille on asetettu jokin normaalista toiminnasta poikkeava ympäristötavoite.

 
 
 

Suojellut avainbiotoopit UPM:n Suomen metsissä

Avainbiotooppi Kohteiden määrä
Hietikot, dyynit 13
Jalopuumetsät, pähkinälehdot 120
Harjujen paahdeympäristöt 78
Jyrkänteet ja rotkot 904
Kivikot 2768
Kosteikot 454
Uhanalaiset lajit 1457
Lammet 801
Lehdot 405
Lähteet 1355
Suot 10820
Purot 3741
Tulvametsät 224
Tervaleppäkorvet, rehevät suot 803
Supat 55
Muut kohteet 15069
VUONNA 2020 YHTEENSÄ 39067
Vuonna 2019 (lähtötaso) yhteensä
37595
 

Yhteistyö- ja kehitysprojektit

Toteutamme monimuotoisuushankkeita yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Hankkeet täydentävät biodiversiteettitoimintaamme talousmetsien luonnonhoidon ja metsien suojelun ohella. Haluamme yhteistyön kautta luoda alalle uutta toimintakulttuuria sekä valtavirtaistaa kestäviä metsätalouden käytäntöjä.

 
 

UPM:n biodiversiteettihankkeet 1998 - 2020 (englanniksi)

 

Puuviljelmämme Uruguayssa

Uruguayn puuviljelmämme sijaitsevat luonnontilaltaan muuttuneilla ruohomailla, joita on aiemmin käytetty laitumina. Emme muuta luonnonmetsiä puuviljelmiksi, eikä toimintamme aiheuta metsäkatoa. Uruguayn puuviljelmillämme monimuotoisuuden arvokohteet, kuten kosteikot ja jäljellä olevat luonnontilaiset metsäalueet, on suojeltu. Kaikki näillä alueilla elävät luontaiset eliölajit on suojeltu lailla.

Teemme Uruguayssa hyvää yhteistyötä paikallisten ympäristöjärjestöjen kanssa. Tämä työn tarkoituksena on suojella luontoa ja luontaisten ekosysteemien ja eliölajien monimuotoisuutta. Yhteistyön päätavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta ja tukea luonnonvarojen kestävää käyttöä pitkällä aikavälillä. Työskentelemme yhdessä eri järjestöjen, kuten Vida Silvestren ja Aves Uruguayn, kanssa.

 

Uudet monimuotoisuuden indikaattorit Uruguayhin

 

UPM suojelee uhanalaista kastanjasirkkusta Uruguayn El Retirossa

 

Kaikki talteen – selluntuotannon tähteet ja sivuvirrat

 
 

Aiheeseen liittyvää