UPM.FI

Edistämme luonnon monimuotoisuutta

Luonnon monimuotoisuus on elämän jatkumisen edellytys ja koko biotalouden perusta. Kaikki metsien tuottamat ekosysteemipalvelut rakentuvat sen varaan. Monimuotoiset metsäekosysteemit ovat terveitä ja tuottavia ja kykenevät sopeutumaan muuttuviin ympäristöolosuhteisiin. Metsän monimuotoisuuden vaaliminen kestävällä metsänhoidolla ylläpitää elämää maapallolla ja tukee puuta käyttävän teollisuuden pitkän aikavälin menestystä.

 

Strategiamme käytännössä

Luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen on olennainen osa liiketoiminta- ja metsänhoitoperiaatteitamme. Metsäluonnon monimuotoisuus ylläpitää metsien tarjoamia ekosysteemipalveluita, kuten ilmastovaikutuksia, ilman ja veden puhdistusta, pölytystä, eroosion estämistä ja raaka-ainetuotantoa. Monimuotoisuuden suojelu auttaa maapalloa sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Se on myös välttämätöntä luonnon itsensä terveydelle ja elinvoimaisuudelle.

Meillä on ollut monimuotoisuusstrategia jo 20 vuoden ajan. Sen pääpaino on monimuotoisuuden vaalimisessa metsätalouden suunnittelussa ja puunkorjuussa. Näin varmistamme, ettei metsänhoidollamme ole kielteisiä vaikutuksia monimuotoisuuteen. Jätämme suojellut luontokohteet ja suojelualueet toimenpiteiden ulkopuolelle. Huolehdimme puulajiston monipuolisuudesta. Emme hanki puuta vanhoista luonnonmetsistä emmekä hyväksy puuta, joka on peräisin trooppisista metsistä tai korkeiden suojeluarvojen alueilta.

 
 

Suomalaiset talousmetsämme

Luonnon metsien ja talousmetsien välisen vertailun perusteella olemme määrittäneet avaintekijät, jotka ovat tärkeitä monimuotoisuuden säilymiselle boreaalisissa talousmetsissä. Kullekin avaintekijälle olemme asettaneet tavoitteet, joilla metsäekosysteemien monimuotoisuutta ylläpidetään ja edistetään. Nämä tavoitteet ovat käytössä päivittäisissä toiminnoissamme.

Suomalaisten talousmetsien avaintekijät ja tavoitteet:

 

Suomalaisten talousmetsien avaintekijät ja tavoitteet

​Avaintekijä ​Tavoite
Luontaiset puulajit (lajit, jotka kasvavat luonnollisella levinneisyysalueellaan). ​Ylläpitää ja kasvattaa luontaisten puulajien osuutta ja luonnollista jakaumaa.
Lahopuu (kaikki luontaisten puulajien lahoava materiaali maa- tai pystypuuna). ​Lahopuun laadun ja määrän lisääminen luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.
Arvokkaat elinympäristöt (luontotyypit, jotka ovat monimuotoisuuden kannalta arvokkaita). Suojella monimuotoisuuden kannalta arvokkaita elinympäristöjä ja hoitaa niitä siten, että niiden monimuotoisuusarvo säilyy.
Metsän rakenne (latvuskerrosten vaihtelu kuviotasolla ja metsiköiden kehitysvaiheet maisematasolla). ​Ylläpitää metsien rakenteellista vaihtelua sekä maisematasolla että kuviokohtaisesti.

 

Kestävän metsätalouden käytännöillä voidaan ylläpitää suurinta osaa metsien monimuotoisuudesta. Luontaiset puulajit ovat metsäekosysteemien peruspilari. Ne tuottavat ravintoa ja ovat elinympäristöjä suurimmalle osalle luontaisista lajeista. Metsien rakenteellinen vaihtelu vahvistaa monimuotoisuuden suojelun positiivisia vaikutuksia. Säästöpuiden ja kuolleiden puiden lisääminen takaa elinympäristön tuhansille lahopuusta riippuvaisille lajeille.

Monet eliölajit kuitenkin tarvitsevat vakaan häiriöttömän elinympäristön. Yhteensä noin 130 000 hehtaaria omistamistamme metsäalueista on suojeltu. Suojeltujen alueiden koot vaihtelevat hehtaarin murto-osasta laajoihin, erilaisia elinympäristöjä sisältäviin suojelualueisiin. Suojelualueita on yhteensä lähes 45 000 kappaletta. Suomessa näitä alueita on yhteensä 76 000 hehtaaria, Yhdysvalloissa 18 000 hehtaaria ja Uruguayssa lähes 36 000 hehtaaria. Tuemme vapaaehtoista luonnonsuojelua sekä yhtiön omistamissa että yksityisissä metsissä.

Tavoitteenamme on positiivinen vaikutus monimuotoisuuteen

Johtavana metsäteollisuuden toimijana olemme sitoutuneet monimuotoisuuden jatkuvaan paranee omistamissamme metsissä Suomessa. Pyrimme kehittämään nykyaikaisen metsänhoidon käytäntöjä ja luomaan metsäsektorille soveltuvia monimuotoisuuden mittausmenetelmiä. Hanke toteutetaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Kutsumme mukaan riippumattoman tutkijafoorumin arvioimaan menetelmiämme ja kehitystämme kohti tavoitetta. Uusi biodiversiteettitavoitteemme on osa yhtiömme 2030 vastuullisuustavoitteita.

Luonnon monimuotoisuus luo pohjan kestävälle metsätaloudelle

 

UPM aloittaa uhanalaisten lajien siirtoistutukset ainutlaatuisessa monimuotoisuushankkeessa

 

UPM vahvistaa biotalouden perustaa uudella biodiversiteettisitoumuksella

 

Puuviljelmämme Uruguayssa

Uruguayn puuviljelmämme sijaitsevat luonnontilaltaan muuttuneilla ruohomailla, joita on aiemmin käytetty laitumina. Emme muuta luonnonmetsiä puuviljelmiksi, eikä toimintamme aiheuta metsäkatoa. Uruguayn puuviljelmillämme monimuotoisuuden arvokohteet, kuten kosteikot ja jäljellä olevat luonnontilaiset metsäalueet, on suojeltu. Kaikki näillä alueilla elävät luontaiset eliölajit on suojeltu lailla.

Teemme Uruguayssa hyvää yhteistyötä paikallisten ympäristöjärjestöjen kanssa. Tämä työn tarkoituksena on suojella luontoa ja luontaisten ekosysteemien ja eliölajien monimuotoisuutta. Yhteistyön päätavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta ja tukea luonnonvarojen kestävää käyttöä pitkällä aikavälillä. Työskentelemme yhdessä eri järjestöjen, kuten Vida Silvestren ja Aves Uruguayn, kanssa.

 

Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen Uruguayssa

Tutkimushankkeet

Meillä on käynnissä useita tutkimushankkeita ja tapaustutkimuksia yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Tavoitteena on kehittää ja edistää monimuotoisuutta tukevia käytäntöjä talousmetsissä. Meillä on useita luonnonhoitoon ja ennallistamiseen liittyviä hankkeita ja toimintoja eri maissa. Näitä hankkeita toteutetaan yhteistyössä asiantuntijatahojen, kuten tutkijoiden ja ympäristösidosryhmien kanssa. Panostamme aktiiviseen vuoropuheluun ja kumppanuuteen kansalaisjärjestöjen kanssa. Kumppaneitamme monimuotoisuusasioissa ovat WWF International, IUCN, BirdLife Suomi, Aves Uruguay, Vida Silvestre, Suomen Luonnonsuojeluliitto ja Sääksisäätiö.

 

Lue lisää aiheesta