Ammattimaista kumppanuutta

Olemme ammattimainen yhteistyökumppani toimittajillemme ja teemme yhdessä töitä kestävän kehityksen eteen. Näin varmistamme, että hankinnan vastuullisuus ulottuu läpi koko ketjun.

 
 

Toimittajat ovat meille tärkeä sidosryhmä. Hankintaverkostossamme on hyvin erilaisia toimittajia yksityisistä metsänomistajista ja paikallisista yrityksistä maailmanlaajuisiin suuryhtiöihin. Huolehdimme silti aina, että kaikki toimittajamme toimivat vastuullisesti ja linjassa vaatimustemme kanssa.

Kaikki perustuu Toimintaohjeeseemme

Vahva sitoutumisemme vastuulliseen hankintaan on olennainen osa toimintaohjettamme. Me emme tingi missään tilanteessa vastuullisen hankinnan käytännöistä. Ne ovat keskeisessä roolissa tekemissämme toimittaja-arvioinneissa sekä koko hankintakulttuurissamme.

Vastuullinen hankinta on yksi yhtiönlaajuisista vastuullisuuden painopistealueista. Hankinnan asiantuntijamme ylläpitävät osaamistaan ympäristöön ja sosiaalisiin kysymyksiin liittyen kouluttautumalla säännöllisesti. Yksi tavoitteistamme on lisätä hankintoja  UPM:n Toimintaohjeen toimittajille ja kolmansille osapuolille hyväksyneiltä toimittajilta, jotta voimme olla entistä järjestelmällisempiä riskinarvioinneissa ja arviointeihin perustuvissa toimittaja-auditoinneissa. Kiinnitämme huomiota erityisesti ihmisoikeuksiin ja olemme sitoutuneet siihen, että toiminnassamme ja hankintaketjussamme ei ole pakkotyötä eikä ihmiskauppaa.

 

Läpinäkyvät toimittajavaatimukset

Läpinäkyvät ja yhdenmukaiset vaatimukset muodostavat perustan toimittajavalinnallemme ja -valvonnallemme.

Toimintaohjeemme toimittajille ja kolmansille osapuolille määrittää vähimmäisvaatimukset, joita edellytämme kaikkien toimittajien ja toimintaohjeessa määriteltyjen kolmansien osapuolien noudattavan. Kolmansiin osapuoliin kuuluvat puolestamme toimivat edustajat, konsultit, neuvonantajat, yhteisyrityskumppanit, paikalliset kumppanit ja jakelijat. Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille päivitettiin vastaamaan UPM:n toimintaohjetta vuonna 2019.

Vuonna 2022 hankintojen (mukana suorat ja epäsuorat materiaali- ja palveluhankinnat) arvosta 88 prosenttia oli peräisin toimittajilta, jotka ovat hyväksyneet UPM Toimintaohjeen toimittajille ja kolmansille osapuolille. Raaka-aineiden kohdalla osuus oli 96 prosenttia.

Samat turvallisuusvaatimukset koskevat niin UPM:n tiloissa toimivia urakoitsijoita kuin UPM:n omia työntekijöitäkin. Erilaisia lisävaatimuksia on asetettu esimerkiksi puun, kemikaalien, työturvallisuuden, logistiikan, sellun ja pakkausmateriaalien kanssa työskenteleville.

Kaikkien UPM:n puun, sellun ja kierrätetyn paperin toimittajien ympäristösuorituskykyä, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja sosiaalista osallistumista arvioidaan säännöllisesti. Kaikki puu- ja selluraaka-aineemme täyttävät  joko PEFC™- tai FSC®-metsäsertifiointijärjestelmän vaatimukset. Vaihtoehtoisesti ne ovat FSC Controlled Wood -standardin mukaisia tai noudattavat PEFC:n EUTR-vaatimukset täyttävää puun alkuperän seurantajärjestelmästandardia.

Sisällytämme tärkeimmät toimittajavaatimukset myös toimittajia sitoviin sopimuksiin. Sopimusrikkomukset tai toistuvat viivästykset saattavat johtaa toimittajasuhteen päättymiseen.

 

Vaatimuksemme toimittajille

 
 

Riskiarviointi paljastaa heikkoudet

Teemme kattavia riskiarviointeja löytääksemme epävarmuustekijät toimittajiemme suorituskyvyssä. Arviointimme kattavat toimittajakohtaiset taloudelliset, tuotteen laatuun ja toimitusvarmuuteen sekä toiminnan vastuullisuuteen liittyvät riskit. Tunnistamme meille olennaiset toimittajat tietyin kriteerein, joita ovat esim. yhteistyön laajuus, tuotteen tai palvelun ainutkertaisuus sekä mahdolliset hinnoitteluun ja saatavuuteen liittyvät riskit. 

Arvioimme järjestelmällisesti myös toimittajiin liittyviä vastuullisuusriskejä. Vastuullisuusriskiarvioinnissa merkittävimmät tekijät ovat alkuperämaa (Transparency Internationalin mukaisesti) , itse tuotteeseen liittyvä riski ja hankintaketjun monitahoisuus.

UPM on mukana Together for Sustainability -hankkeessa (TfS), joka edistää ja kehittää kestävän kehityksen käytäntöjä hankintaketjuissaan. TfS on standardoinut tavan arvioida ja kehittää toimittajien kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Hanke myös auttaa meitä tekemään entistä kattavampaa riskinarviointia.

 

Tehokkaampaa toimittaja-arviointia Together for Sustainability -verkoston avulla

 

Liiketoiminnan jatkuvuus - ja riskisuunnitelma kriittisille toimittajille

Arvioimme toimittajiemme ympäristö- ja sosiaalisen vastuuseen liittyvää suorituskykyä ja tunnistamme arvioinnin pohjalta kriittiset toimittajat. Toimittajan katsotaan olevan kriittinen, mikäli sen tuotteen tai palvelun toimituskyky

  • vaikuttaa negatiivisesti UPM:n tai sen asiakkaan toimintaan tai taloudelliseen tulokseen merkittävästi
  • aiheuttaa UPM:lle merkittävää haittaa siten, että yhtiö joutuu hakemaan korvaavan toimittajan tai sisäistämään ulkoistamansa palvelun

Kriittisiksi määritellyille toimittajille laaditaan liiketoiminnan jatkuvuus- sekä riskisuunnitelma.

Eteenpäin yhdessä

Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme yhdessä toimittajien kanssa. Toimittaja-auditoinnit ja yhteiset kehityssuunnitelmat ovat tärkeitä työkaluja, kun haluamme varmistaa, että kehitymme yhdessä. Toimittaja-auditointeja tekee niin omat, koulutetetut asiantuntijamme, kuin ulkopuoliset auditoijat, mukaan lukien TfS-auditoinnit.

Kehitämme jatkuvasti hankinnan asiantuntijoidemme auditointiosaamista. Ihmisoikeudet ovat yksi auditointiemme tärkeimmistä osa-alueista. Riskitapauksissa auditoinnit ulottuvat hankintaketjussa myös ensimmäistä tasoa syvemmälle.

Kun havaitsemme poikkeamia, toimittajalta edellytetään korjaavia toimenpiteitä välittömästi. Seuraamme tehtyjä toimenpiteitä aktiivisesti ja jaamme osaamistamme toimittajille, jotta he voivat parantaa suoritustaan. Jos korjaavat toimenpiteet jätetään tekemättä tai ne osoittautuvat riittämättömiksi, UPM saattaa joutua lopettamaan yhteistyön.

 

Lue lisää aiheesta

Metsäsertifioinnin vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen halutaan ymmärtää entistä paremmin
Blogi | Sakari Suuriniemi | 09/28/2023 05:53:44 | 3 min

Metsäsertifioinnin vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen halutaan ymmärtää entistä paremmin

Lue lisää
Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa – vai vastaako?
Blogi | Elina Warsta | 09/18/2023 09:46:56 | 2 min

Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa – vai vastaako?

Lue lisää
Luonnon monimuotoisuus mahdollistaa toimintamme
Blogi | Tuomas Kara | 09/12/2023 11:23:01 | 3 min

Luonnon monimuotoisuus mahdollistaa toimintamme

Lue lisää
Repoveden kansallispuisto 20 vuotta – UPM lahjoitti ja suojeli lähes 2000 hehtaaria metsää
Artikkeli | 08/24/2023 12:36:51 | 1 min

Repoveden kansallispuisto 20 vuotta – UPM lahjoitti ja suojeli lähes 2000 hehtaaria metsää

Lue lisää