UPM.FI

Osavuosikatsaus Q2/2016: UPM:n vertailukelpoinen liikevoitto nousi 21 %, rahavirta ylsi uuteen ennätykseen

Pörssitiedote 26.7.2016 10.15 EEST

UPM-Kymmene Oyj                         Pörssitiedote   26.7.2016 klo 9.15 EET

Osavuosikatsaus Q2/2016:

UPM:n vertailukelpoinen liikevoitto nousi 21 %, rahavirta ylsi uuteen ennätykseen

Q2 2016 lyhyesti

  • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 21 % 264 (219) miljoonaan euroon.
  • Kasvuhankkeet vaikuttivat tulokseen myönteisesti ja lisäsivät toimitusmääriä UPM Biorefining-, UPM Raflatac- ja UPM Paper Asia -liiketoiminta-alueilla.
  • Toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi jatkuivat suunnitellusti, muuttuvat ja kiinteät kustannukset laskivat merkittävästi.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 434 (324) miljoonaa euroa.

H1 2016 lyhyesti

  • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 27 % 545 (429) miljoonaan euroon.
  • Liiketoiminnan rahavirta nousi 775 (432) miljoonaan euroon.
  • Nettovelka laski 1 876 (2 635) miljoonaan euroon ja velkaantumisaste 24 %:iin (35 %).
  • UPM myi Schwedtin sanomalehtipaperitehtaan Saksassa heinäkuussa ja sulki Madisonin päällystämättömien aikakauslehtipapereiden tehtaan Yhdysvalloissa toukokuussa.
  • Heinäkuussa UPM jatkoi kohdennettuja kasvuhankkeitaan ja ilmoitti UPM Kymin sellutehtaan kapasiteetin lisäyksestä 870 000 tonniin.
Tunnuslukuja Q2/2016 Q2/2015 Q1/2016 Q1-Q2/2016 Q1-Q2/2015 Q1-Q4/2015
Liikevaihto, milj. euroa 2 445 2 548 2 446 4 891 5 034 10 138
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 385 317 403 788 642 1 350
  % liikevaihdosta 15,8 12,4 16,5 16,1 12,8 13,3
Liikevoitto, milj. euroa 262 206 277 539 409 1 142
  Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 264 219 281 545 429 916
  % liikevaihdosta 10,8 8,6 11,5 11,1 8,5 9,0
Voitto ennen veroja, milj. euroa 250 182 263 513 363 1 075
  Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 252 195 267 519 383 849
Kauden voitto, milj. euroa 198 160 227 425 315 916
  Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 200 170 225 425 330 734
Tulos per osake (EPS), euroa 0,37 0,30 0,43 0,80 0,59 1,72
  Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,37 0,32 0,42 0,79 0,62 1,38
Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,1 8,3 11,4 10,9 8,3 11,9
  Vertailukelpoinen ROE, % 10,2 8,8 11,3 10,9 8,7 9,5
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 9,9 7,3 9,9 10,0 7,2 10,3
  Vertailukelpoinen ROCE, % 10,0 7,8 10,1 10,1 7,6 8,3
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 434 324 341 775 432 1 185
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,81 0,61 0,64 1,45 0,81 2,22
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 14,36 14,30 14,94 14,36 14,30 14,89
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 10 403 11 012 11 000 10 403 11 012 11 010
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 1 876 2 635 1 873 1 876 2 635 2 100
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 24 35 23 24 35 26
Henkilöstö kauden lopussa 20 711 20 900 19 870 20 711 20 900 19 578

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q2:n tulosta:

"Vuoden 2016 alkupuoliskon näytöt osoittavat, että olemme hyvällä polulla. Vahva liiketoimintamallimme muodostuu kuudesta ketterästä liiketoiminta-alueesta, tehokkaasta pääoman allokoinnista ja toimialallamme erinomaisesta taseesta. Tulevaisuudessa meillä on hyvät mahdollisuudet kohdennettuihin kasvuhankkeisiin, jatkuvaan vahvaan rahavirtaan sekä houkuttelevaan osinkoon.

Toisella neljänneksellä yhtiön kasvuhankkeet ja toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi vaikuttivat myönteisesti ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 21 % viime vuodesta. Rahavirta vahvistui entisestään ja kumulatiivinen 12 kuukauden rahavirta ylsi ennätykselliseen 1,5 miljardiin euroon. Neljänneksen lopulla nettovelkamme oli 759 miljoonaa euroa alempi kuin vuosi sitten.

UPM:n liiketoiminnat nauttivat pääosin suotuisasta markkinakehityksestä tällä vuosineljänneksellä. Vastaamme markkinakysyntään oikea-aikaisilla kasvuhankkeilla UPM Biorefiningissa, UPM Paper Asiassa, UPM Raflatacissa ja UPM Plywoodissa. Samaan aikaan huolehdimme kustannustehokkuudestamme, ja kulujen karsiminen jatkuu aiempaan malliin. Tämä näkyy selvästi paremmassa tuloksessa.

UPM Paper ENA onnistui roolinsa mukaisesti vapauttamaan pääomia parantuneen kannattavuuden, käyttöpääoman vähenemisen ja omaisuuden myynnin ansiosta. UPM Energyssa aiempien vuosien kannattavat suojaukset ovat nyt pääasiassa rauenneet, ja kannattavuus on kilpailukykyisellä tasolla nykyisestä markkinatilanteesta huolimatta.

Meillä on edelleen käynnissä useita kasvuhankkeita. Jatkamme tuotannon ylösajoa uudella UPM Changshun erikoispaperikoneella ja Lappeenrannan biojalostamolla, jolla oli kunnossapitoseisokki toisella neljänneksellä. Meneillään olevat hankkeet Otepään vaneritehtaalla Virossa ja UPM Kaukaan sellutehtaalla valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Heinäkuussa ilmoitimme 98 miljoonan euron laajennusinvestoinnista UPM Kymin sellutehtaalle. Tämä sekä muut vuodesta 2013 alkaneet kustannustehokkaat investoinnit lisäävät vuosittaista sellun tuotantokapasiteettia yli 500 000 tonnia. Arvioimme myös mahdollisuuksia pitkän aikavälin kehitykselle Uruguayssa."

Näkymät vuodelle 2016

UPM:n kannattavuus parani vuonna 2015, ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan vuonna 2016. Yhtiön kasvuhankkeet ja jatkuvat toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi luovat perustan liiketoiminnan tuloskehitykselle.

UPM:n kasvuhankkeiden odotetaan vaikuttavan myönteisesti yhtiön tulokseen vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna. UPM jatkaa toimenpiteitään muuttuvien ja kiinteiden kustannusten vähentämiseksi vuonna 2016. Olettaen, että UPM:lle tärkeät valuuttakurssit pysyvät vuoden 2015 lopun tasolla, valuuttakurssien odotetaan vaikuttavan myönteisesti vanhojen valuuttasuojausten umpeutuessa.

Webcast ja lehdistötilaisuus

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille tänään pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM:n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1, Helsinki.

Webcastin ja puhelinkonferenssin tiedot:

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi tai tästä linkistä.

Kysymysten esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.

Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

Puhelinkonferenssin nimi: UPM Interim Report for January - June 2016

Puhelinnumero: +358 (0) 9 817 10495

**

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2015 vuosikertomuksen sivulla 18. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 17-18 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 84-86.

**

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi