UPM.FI
Artikkeli | marras 25, 2016

Vastuullinen vedenkäyttö on yksi UPM:n Biofore Share and Care -ohjelman neljästä painopistealueesta

Vastuullisen vedenkäytön avulla UPM haluaa korostaa vesivarojen ja kestävän vedenkäytön merkitystä kaikkialla maailmassa. Keskitymme hankkeisiin, joilla pyritään parantamaan vesistöjen tilaa ja lisäämään tietoutta vastuullisesta vedenkäytöstä, jolla puolestaan taataan puhtaan veden saatavuus.

Meille ja liiketoimintamme menestykselle on tärkeää rakentaa ja ylläpitää hyviä suhteita toimipaikkojemme läheisyydessä oleviin paikallisyhteisöihin ja tukea niiden elinvoimaisuutta. Tällä UPM:llä on käynnissä neljä vastuullisen veden käyttöön liittyvää yhteiskunnallista hanketta Suomessa, Puolassa ja Kiinassa.

Marraskuussa UPM sai ulkopuolista tunnustusta kestävästä vesihuollosta. CDP:n vesiohjelma listaa vuosittain yritykset, jotka ymmärtävät kestävän vesihuollon tärkeyden ja jotka ovat käytännön toimenpitein parantaneet käyttämänsä veden laatua ja saatavuutta.

UPM arvioitiin luokkaan A-, eli CDP listaa UPM:n oman sektorinsa johtavien yrityksien joukkoon CDP:n Water-listauksessa. CDP:n mukaan UPM on toteuttanut parhaita käytäntöjä sekä vesihuollossaan että tavassa hallita vedenkäyttöön liittyviä riskejä.

Sitoutunut elvyttämään Itämeren ekologista tilaa

Baltic Sea Action Group (BSAG) on Suomessa toimiva säätiö, joka tekee arvokasta työtä Itämeren hyvinvoinnin parantamiseksi ja tasapainoisen tilan palauttamiseksi. BSAG:n toiminnan ytimessä on kestävän ravinteiden hallinnan ja ravinnekierrätyksen edistäminen.

Säätiö kokoaa yhteen toimijoita, jotka tekevät säätiölle sitoumuksia. Ne ovat lupauksia tehdä omassa toimintaympäristössä parannuksia, esimerkiksi ravinteiden käytössä, Itämeren tilan parantamiseksi.

UPM on tehnyt BSAG:lle jo kolmannen sitoumuksen: siirrymme käyttämään ainoastaan kierrätysravinteita kaikissa jätevesien käsittelylaitoksissamme vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on päästä tilanteeseen, jossa kierrätysravinteita saataisiin paikallisista lähteistä. Näin vähennämme paikallista ympäristökuormitusta ja edistämme kiertotaloutta.

Rauman tehtaan ravinnekuormituksen vähentämisesimerkin innoittamana UPM etsii kaikkien tuotantolaitosten biologisille jätevedenpuhdistamoille vastaavia ravinnelähteitä. Tavoitteen saavuttamiseksi jokaisen UPM:n jätevedenpuhdistamon ravinnetarpeiden määrät ja mahdolliset ravinnelähteet on jo kartoitettu.

Jokien suojeleminen Puolassa

UPM Raflatac tukee Puolan WWF:n työtä Rivers for Life -projektissa, joka pyrkii suojelemaan Puolan jokiekosysteemejä ja palauttamaan niitä luonnontilaan. Yhteistyö alkoi vuonna 2012.

Ihmisten toimet, kuten vesitekninen rakentaminen, jokien virtausten säätely, patojen rakentaminen ja rantametsien kaataminen, haittaavat jokien ja jokilaaksojen luonnollista toimintaa. Esimerkiksi Oderin jokilaakson alkuperäisistä tulvamaa-alueista on jäljellä enää vain noin 27 prosenttia. Yhtenä hankkeen tavoitteena on tunnistaa Oder-joen laakson arvokkaimmat luontoalueet, joiden suojeleminen on ensiarvoisen tärkeää sekä luonnon että jokivarren asukkaiden kannalta

Kouluprojekteja

Suomessa UPM toimii aktiivisesti Suomen Rotaryjärjestön vetämässä Koulujemme lähivedet -hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on lisätä peruskouluoppilaiden kiinnostusta luonnontieteisiin ja erityisesti vesiteemaan tutkimalla lähivesiä luonnossa. Hanke käynnistettiin Raumalla, ja vuonna 2016 se laajenee myös muille UPM:n sellu- ja paperitehdaspaikkakunnille Suomessa.

UPM lahjoittaa hankkeessa mukana oleville kouluille muun muassa vesitutkimusten tekemiseen tarvittavia tarvikkeita. Koululaiset ratkovat veteen liittyviä tehtäviä monen oppiaineen näkökulmasta, ja tutkimustulokset välitetään digitaalisesti älypuhelimilla opettajalle.

Kiinassa My Heaven My Water -kirjoituskilpailu lisää tietoutta vesiensuojelusta ja edistää vesikysymyksiin liittyvää koulutusta Suzhoun alueen ala- ja yläkouluissa sekä kansalaisten keskuudessa. Hanke on ensimmäinen UPM:n ja Suzhoun vesivaroja valvovan viraston (Suzhou Water Resources Bureau) yhteishanke.

Vastuullisen veden käytön lisäksi UPM:n Biofore Share and Care –ohjelman muut painopistealueet ovat Lukeminen & oppiminen, Paikallinen sitoutuminen sekä Bioinnovaatioiden vauhdittaminen.

Lisätietoa UPM:n Biofore Share and Care -ohjelmasta yhtiön internetsivuilla