UPM.FI
Artikkeli | 10/15/2019 09:29:31

Kiina johtaa verkkokaupan vallankumousta

Kiinan verkkokauppamarkkina on paitsi suurin, myös innovatiivisin. Se näyttää esimerkkiä koko maailmalle.

Kiina on ollut yksi maailman nopeimmin kasvavista talouksista jo kolmen vuosikymme­nen ajan. Nykyisin Kiina on maailman toiseksi suurin talousmaa, nopeimmin kasvava kuluttajamarkkina ja ylivoimainen verkkokauppamarkkina.

Vuonna 2018 Kiinan vähittäismyynti verkossa ylsi noin 1,33 triljoo­naan Yhdysvaltain dollariin. Kiinan tilastokeskuksen mukaan myynti kasvoi melkein neljänneksen vuoteen 2017 verrattuna. Verkkokauppamarkkina on nyt Kiinassa suurempi kuin Euroopan ja Pohjois-Amerikan yhteenlaskettu vastaava markkina.

The Economist-lehden arvion mukaan Kiinan kasvavalle ylivoimalle ei näy loppua: vuoteen 2020 mennessä Kiinan osuuden globaalista verkkokau­pasta arvioidaan yltävän jo 60 prosenttiin.

Verkosta ostaminen on ravistellut ihmisten arkipäivän uuteen muotoon. Tavaroita ja palveluita voi ostaa milloin vain, ja missä tahansa. Ostokset toimi­tetaan pienillä kuluilla ja lyhyessä ajassa, Kiinan suurimmissa kaupungeissa pikalähetykset saapuvat jopa muu­tamassa tunnissa. Kun apuna ovat kehittynyt logistiikkaverkosto, mas­sadata, pilvilaskenta, robotit ja dro­net eli jakelukopterit, toimitukset ovat nopeita lähes kaikkialle.

Kiinan postiviraston mukaan jaettujen pakettien määrä on kasvanut noin 10 miljardilla viimeisten kolmen vuoden aikana. Vuonna 2018 yli 50 miljardia pakettia jaettiin pikalähetyksinä. Viime vuoden ”Sinkkujen päivän” ostosfes­tivaalin seurauksena jaettiin miljardi pakettia.

Kiinan kukoistava verkkokauppa vaikuttaa tietysti myös tarra- ja pak­kausmateriaalien kysyntään. Uuden teknologian, tekoälyn ja pilvilaskennan lisäksi tarroilla on iso merkitys valtavien pakettimäärien tehokkaan käsittelyn takaamisessa.

Shoppailun tulevaisuuden suunnannäyttäjä

Monet uskovatkin Kiinan esimer­kin antavan osviittaa siitä, miltä tulevaisuuden verkkokauppa näyttää myös muualla maailmassa.

Sosiaalisen median ja verkkokauppasovellusten lähentyminen on luonut alustan, jossa markkinointi, tuotteista­minen, asiakaspalvelu ja tilausten toi­mitus tarjoavat kuluttajalle kokonais­valtaisen ostoskokemuksen.

Verkon ja todellisuuden raja onkin hämärtymässä. Uuden jälleenmyyn­nin konseptin esitteli maailmalle Jack Ma. Ma on Alibaban, Kiinan suurimman verkkokauppa-alustan, perustajajäsen. Sen sijaan, että verk­kokauppa kilpailisi kivijalkamyymä­löiden ja fyysisten liikkeiden kanssa, ne tukevat toisiaan. Ruokatilaus, joka tehdään verkossa, toimitetaan lähiseu­dun ruokakaupasta tai ravintolasta, epä­sopivat vaatteet voi palauttaa kauppaan ja kuluttajat voivat maksaa mobiilisovelluksella myös kivijalkakaupoissa ostoksiaan.

Räätälöidyt tuotteet vastaavat markkinoiden kysyntään

UPM on tarramateriaalien ja irrokepa­pereiden globaali markkinajohtaja ja molempia tuotteita käytetään etike­teissä, teipeissä sekä muissa pakkaami­seen, tuotantoon ja logistiikkaan liitty­vissä loppukäyttökohteissa.

”Globaalista irrokepaperin kasvusta noin puolet tulee Aasiasta, ja yksis­tään Kiina kattaa kolmanneksen kysyn­nän kasvusta. Meillä on iso mahdolli­suus olla osa tätä kasvua”, sanoo Ali Malassu, UPM Specialty Papersin Aasian ja Tyynenmeren alueen liiketoi­minnan kehittämisestä vastaava johtaja.

UPM Changshun tehtaan paperikone 3 käynnistettiin onnistuneesti vuonna 2015. Viime vuonna UPM päätti kasvat­taa Changshun irrokepaperikapasiteet­tia investoimalla 33 miljoonaa euroa toiseen superkalanteriin uudelle paperikoneelle. Tehtaan vuosittainen irrokepaperikapasiteetti kasvaa yli 40 000 tonnilla vuoden 2020 alkuun mennessä.

“Pakettien jakaminen on kasvanut vuosittain noin kolmanneksella Kiinassa viime vuosien aikana. Kun laskee, mitä se tarkoittaa paperin kulutuksen näkö­kulmasta, kyseessä on volyymiltään mel­koisen suuri markkina”, Ali Malassu toteaa.

”Logistiikkatarrojen segmentti on merkittävä ja nopeasti kasvava osa-alue. Viime vuonna toimme markkinoille UPM Brilliant™ Express -irrokepape­rin, joka on erityisesti räätälöity logis­tiikkatarrakäyttöön. Kehitteillä on myös muita tuotteita, jotka vastaavat tähän kasvuun.”

Kiinan hallitus on asettanut stan­dardeja, jotka tukevat kestävien pakka­usmateriaalien käyttöä. Myös kuluttajat vaikuttavat suosivan kestävästi pakat­tuja tuotteita.

“Asiakkaidemme näkökul­masta UPM on johtavassa ase­massa kilpailijoihin verrattuna kestävien pakkaus- ja etiketöin­tipaperien valmistajana. Se onkin yksi syy, miksi haemme kasvumah­dollisuuksia juuri näiltä osa-alu­eilta. Uskomme, että kyseessä on suuri ja kasvava markkina, mutta uskomme myös, että työmme kestävän kehityksen edistämiseksi tuo lisäarvoa näissä lop­pukäyttökohteissa kilpailijoihimme ver­rattuna.”

 

Teksti: Ni Xiao Hong