Artikkeli | 07/06/2018 05:27:16 | 5 min Lukuaika

Tehdas luo ympärilleen elinvoimaa

Tehtaamme näkyvät paikallisessa maisemassa ja tuovat alueelle ja moneen perheeseen taloudellista hyvinvointia. Olemme monesti suurimpia työllistäjiä ja verotulojen tuojia paikkakunnilla, joissa toimimme. Siksi haluamme kertoa vaikutuksistamme ympäröivään yhteiskuntaan entistä tarkemmin.

Esimerkiksi Kouvolan kaupunkiin kuuluvalla Kuusankoskella valmistamme sellua ja paperia ja olemme yksi paikkakunnan suurimmista yksityisistä työllistäjistä. Viime vuonna työllistimme UPM Kymin tehtailla noin 900 henkilöä kesätyöntekijät mukaan lukien. Lisäksi työllistimme noin 800 henkilöä epäsuorasti muista paikallista yrityksistä, jotka tuottivat meille raaka-aineita ja palveluita. Luvut ovat merkittäviä koko Suomen mittakaavassa.

UPM Kymin tehdaskokonaisuus on huomattava taloudellinen moottori paikkakunnalla, ostavathan yhtiön ja sen alihankkijoiden työntekijät tuotteita ja palveluja paikallisilta yrityksiltä. Tehtaiden synnyttämän paikallisen kulutusvaikutuksen arvioidaan olleen viime vuonna noin 43 miljoonaa euroa ja koko Suomeen kohdistuvan kulutusvaikutuksen noin 78 miljoonaa euroa. Lisäksi Kouvolan kaupungin veropotti kasvoi ansiostamme arviolta 30 miljoonalla eurolla. Summa koostuu kiinteistöveroista, palkoista maksetuista kunnallisveroista ja yhteisöveron kuntaosuudesta.

Yhteiskunnalliset vaikutukset kiinnostavat

Raportoinnista ja tuotevastuusta vastaava johtaja Gabriele Wende sanoo, että ympäristöasioiden ohella ihmisiä kiinnostaa yrityksien yhteiskunnalliset vaikutukset. Tehdas on joka päivä läsnä paikallisten arjessa ja maisemassa, joten ei ole yhdentekevää, mitä siellä tapahtuu. ”Siksi haluammekin tarjota konkreettista tietoa esimerkiksi tarjoamistamme työpaikoista, verotuloista ja ostovoiman kasvusta sekä yhteistyöstä paikallisten toimijoiden kanssa Ja tieto pitää olla saatavilla helposti”, Wende perustelee.

Roolimme merkittävänä työnantajana on huomattu myös Laakirchenissä, Itävallassa, missä UPM Steyrermühlin paperitehdas toimii. ”UPM on merkittävänä työnantajana ja veronmaksajana edistänyt jo 150 vuoden ajan alueella asuvien ihmisten hyvinvointia ja vaikuttanut positiivisesti alueen kehitykseen”, Laakirchenin pormestari Ing. Fritz Feichtinger kertoo.

EMAS-raportoinnista luotettavaa tietoa

Olemme raportoineet sellu- ja paperitehtaidemme ympäristöasioista jo yli 20 vuoden ajan vapaaehtoisessa EMAS-järjestelmässä (EU Eco-Management and Audit Scheme). EMAS-selonteko tehdään vuosittain kaikilla eurooppalaisilla sellu- ja paperitehtaillamme sekä Fray Bentosin sellutehtaalla Uruguayssa ja Changshun paperitehtaalla Kiinassa. Kaikki selonteoissa annetut tiedot ovat riippumattoman asiantuntijan varmentamia.

EMAS-raportoinnin laajentaminen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin on Wenden mielestä luontevaa. Miksi emme kertoisi kokonaista tarinaa yhden ulottuvuuden sijaan?

Tehdaskohtainen raportointi täydentää UPM:n konsernitason vastuullisuusraportointia, joka on integroitu osaksi vuosikertomusta.

”Vuosikertomus tarjoaa sidosryhmille paljon hyödyllistä tietoa koko yrityksestä, kun taas sellu- ja paperitehdaskohtaiset selonteot kertovat tarkemmin meistä paikallisina toimijoina ”, Wende toteaa.

Matemaattinen malli kulutusvaikutuksista

Laajennetun EMAS-raportoinnin kehittämisessä hyödynnettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan matemaattista laskentamallia. Mallin avulla arvioitiin yhtiön Suomessa sijaitsevien tuotantolaitosten tuomia epäsuoria työpaikkoja ja työllisyyden synnyttämiä kulutusvaikutuksia.

Etlatieto Oy:n varatoimitusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö sanoo, että laskelmia voidaan tehdä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.

”Malli perustuu Tilastokeskuksen panos-tuotos-tilastoihin. Ne kertovat, miten eri toimialoilla toimivat yritykset hankkivat toisiltaan tuotteita ja palveluja”, Ali-Yrkkö kertoo.

Verotulot vahvistavat paikallista elinvoimaa

Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin kuuluvat oleellisesti yritystoiminnasta syntyneet verotulot. Maksamme yhteisöveroa maissa, joissa luodaan lisäarvoa ja tehdään siitä syntyvää tulosta. Verot maksetaan paikallisten määräysten mukaisesti.

UPM:n verojohtaja Mirja Salmelin sanoo, että yhtiötason ohella on tärkeää arvioida myös yksittäisten tuotantolaitosten synnyttämiä verotuloja, sillä ne vahvistavat paikkakunnan elinvoimaa ja tukevat julkisia palveluja.

”Paikallisesti puhutaan yleensä yrityksen maksamista kiinteistöveroista ja palkoista maksetuista kunnallisveroista, mutta kunnat saavat osuuden myös yritysten maksamasta yhteisöverosta”, Salmelin huomauttaa.

Nuoret paikallisen yhteistyön keskiössä

Laajennetuissa EMAS-selonteoissa kerrotaan myös yhtiön tekemästä tiiviistä yhteistyöstä paikallisten toimijoiden kanssa. Hyvä esimerkki on paikallisten oppilaitosten ja yhdistysten tukeminen. Esimerkiksi UPM Changshu Kiinassa on mukana Green Future -hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä oppilaiden ympäristötietoisuutta paikallisissa kouluissa.

Suomessa on toteutettu Koulujemme lähivedet -hanketta, jonka tarkoituksena on lisätä peruskoululaisten kiinnostusta luonnontieteisiin ja erityisesti vesiteemaan.

Uruguayssa UPM:n säätiö järjestää tehdasalueen lähellä toimiville opettajille jatkokoulutusta ja valmentaa opettajaksi opiskelevia työskentelemään maaseudulla asuvien lasten parissa.

UPM on globaali yhtiö, jonka vaikutukset ovat paikallisia. Siksi haluamme ymmärtää entistä paremmin toimintamme yhteyden yksittäiseen paikkakuntaan ja sen asukkaisiin. Ja käydä kaksisuuntaista keskustelua alueiden ja niiden hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Kiinnostaako aihe? Tehdaskohtaiset EMAS-selonteot löydät täältä. Myös UPM:n ympäristöselonteko julkaistaan pian UPM:n verkkosivuilla. Virallinen EMAS-rekisteröinti saadaan päätökseen vasta kun yhtiön ympäristöselonteko on hyväksytty.

Lue lisää:

UPM:n lehdistötiedote 6.7.2018

 

Matti Remes

Vastuulliseen liiketoimintaan sijoittaminen kannattaa
Artikkeli | 01/30/2017 09:47:00 | 2 min

Vastuulliseen liiketoimintaan sijoittaminen kannattaa

Lue lisää
Sijoitus kestävään tulevaisuuteen
Artikkeli | 02/07/2017 11:08:00 | 6 min

Sijoitus kestävään tulevaisuuteen

Lue lisää
NBIM: Vastuullisuus pitää yrityksen ajan tasalla
Artikkeli | 01/24/2017 09:23:00 | 4 min

NBIM: Vastuullisuus pitää yrityksen ajan tasalla

Lue lisää