UPM.FI
Artikkeli | 12/14/2011 06:55:00

Monimuotoisuuden turvaamisen työkalut

Luonnonhoitohankkeet yhtiön omissa metsissä ja osallistuminen valtakunnallisiin yhteistoimintaverkostoihin Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman METSOn kautta ovat tuoneet meille osaamista metsäluonnon hoidosta. Tämä osaaminen on yksityisen metsäomistajan käytettävissä.

Palvelutarjontamme koostuu luontopainotteisesta metsäsuunnittelusta ja yksittäisten luonnonhoitotoimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Lisäksi suojeluun soveltuvien METSO-elinympäristöjen arviointi ja välitys METSO-ohjelman luontoarvojen kaupassa ovat osa palveluamme.

Olemme tehneet sopimukset alueellisten ELY-keskusten kanssa kohde-esitysten valmistelijana toimimisesta. Yksityiselle metsänomistajalle tämä tarkoittaa sitä, että halutessaan tarjota omistamaansa luontokohdetta suojelukohteeksi METSO-ohjelmaan, voi metsänomistaja olla suoraan yhteydessä metsäasiantuntijaamme, joka arvioi kohteen soveltuvuuden ja tekee valintaperusteet täyttävästä kohteesta puuston arvoon perustuvan tarjouksen.

Luonnonhoitohankkeet ovat suojelun lisäksi tapoja toteuttaa METSO-ohjelmaa. Metsänomistaja voi saada rahoitusta yksittäisten luonnonhoitotoimenpiteiden toteuttamiseen METSO-ohjelmasta. Asiantuntijamme auttavat hankkeiden suunnittelussa ja esitysten laatimisessa.

Metsäalan eri toimijoiden yhteistyössä toteuttamat yhteistoimintaverkostot ovat hankkeita, joiden tavoitteena on edistää ja kehittää talousmetsien luonnonhoitoa. Yhteistoimintaverkostoja on useita. Olemme mukana neljässä hankkeessa, joiden teemoja ovat paloelinympäristöt, kuukkeli (Perisoreus infaustus), ekologiset yhteydet aluetasolla sekä rupilisko (Triturus cristatus) muuttuvassa ilmastossa.

Meille METSO ja sen yhteistoimintaverkostot ovat erinomainen tapa viedä käytäntöön yhtiön kansainvälistä monimuotoisuusohjelmaa Suomessa. Suurin osa maamme metsistä on talousmetsiä, joten talousmetsien luonnonhoidolla on ratkaiseva merkitys Suomen metsien monimuotoisuuden säilyttämisessä. Haluamme olla mukana kehittämässä nykyaikaista metsätaloutta, jossa talousmetsien luontoarvojen turvaaminen on olennainen osa kestävää ja kannattavaa puuntuotantoa.