UPM.FI
Artikkeli | loka 15, 2015

Uruguayn maaperä hedelmällistä metsäteollisuudelle

UPM:n on ollut mukana kehittämässä Uruguayn eukalyptusviljelmiä 25 vuoden ajan. Sellutuotannon tarpeisiin kasvatettavan eukalyptuksen viljely vaatii sitoutumista sekä pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitystyötä.

Eukalyptuksen viljely alkoi Uruguayssa 1990-luvun alkupuolella, kun maan metsäteollisuutta alettiin kehittää uuden lainsäädännön myötä.

UPM:n selluliiketoiminnan teknisen asiakaspalvelun johtaja Mats Backman oli perustamassa maahan ensimmäisiä viljelmiä Kymmene Oy:n ja öljyjätti Shellin yhteishankkeena. Öljy-yhtiön tavoitteet liittyivät uusiutuvan energian tuotantoon, ja Kymmene Oy halusi puolestaan vahvistaa asemiaan sellumarkkinoilla.

”Eukalyptuspuut kasvavat hakkuukypsiksi noin kymmenessä vuodessa, joten viljelmien perustaminen ja kustannustehokkaan raaka-aineen hankkiminen oli välttämätöntä metsäteollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta”, kertoo Backman plantaasien alkuvaiheista.

Uruguayssa ei ollut puuviljelmiä aikaisemmin. Ensimmäisenä tehtävänä olikin löytää Uruguayn olosuhteisiin soveltuvia eukalyptus-lajikkeita, joita tuotiin muun muassa Australiasta ja Etelä-Afrikasta. Koeviljelmien avulla puolestaan kartoitettiin ja hankittiin alueita, joilla puu menestyisi parhaiten.

”Olemme systemaattisesti jalostaneet viljelyyn valittuja lajikkeita edelleen. Puunjalostuksen perimmäisenä tavoitteena on varmistaa, että tuotetun sellun laatu säilyy mahdollisimman tasaisena, mikä on tärkeää asiakkaidemme tuotantoprosessien kannalta”, Backman lisää.

Tuottavuus noussut

Puuplantaasien hoidosta vastaa UPM:n puuviljelmäyhtiö Forestal Oriental, joka on toiminut Uruguayssa vuodesta 1990 lähtien. Yhtiö omistaa nykyään 230 000 hehtaaria maata, josta on viljelty noin 140 000 hehtaaria. Loput on joko suojeltu tai on muussa käytössä, kuten karjalaitumina.

UPM:n puuviljelmien suunnittelupäällikkö Ricardo Methol vahvistaa, että jalostustyön tavoitteena on plantaasien tuottavuuden ja puukuidun laadun parantaminen.

”Kuidun on oltava mahdollisimman tiheää, jotta puunkäyttö voidaan maksimoida selluntuotannossa. Joillakin viljelyalueilla sato hehtaaria kohden on jopa kaksinkertaistunut, mikä on erittäin hyvä tulos.”

Haasteena on pitää kehitystä yllä myös tulevaisuudessa, sillä esimerkiksi maapallon lämpeneminen ja ilmastonmuutos vaikuttavat merkittävästi kasvuolosuhteisiin.

”Viime vuosina joillakin alueilla on satanut tavanomaista enemmän, kun taas toisaalla on ollut normaalia kuivempaa tai kylmempää. Tehtävänämme on kehittää taimia, jotka kykenevät sopeutumaan alati muuttuviin olosuhteisiin.”

”Määrätietoinen tutkimus- ja kehitystyö on ollut samalla osoitus yhtiön pitkän aikavälin visiosta, tavoitteista ja sitoutumisesta”, Methol lisää.

Ympäristö huomioon

UPM Forestal Oriental on alusta lähtien tarkasti arvioinut ja seurannut viljelmien ympäristövaikutuksia yhteistyössä tutkimuslaitosten, yliopistojen ja ympäristöjärjestöjen kanssa.

”Pitkäaikaisen seurannan avulla pystymme osoittamaan, että kykenemme pitämään yllä laajoja plantaasitoimintoja kestävällä tavalla”, Methol vahvistaa.

Lisäksi UPM on rakentanut maahan noin 6 000 hehtaarin kokoisen suojelualueiden verkoston.

”Olemme luoneet uusia käytäntöjä muun muassa perustamalla luonnonsuojelualueita omistamillemme maille, mikä on ollut harvinainen toimintatapa yksityisen sektorin yrityksille Uruguayssa. Myös ympäristöjärjestöt osallistuvat aktiivisesti suojelualueiden maankäytön hallinnan suunnitteluun.”

Syksyllä 2013 UPM allekirjoitti Uruguay Vida Silvestren kanssa yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen yhtiön omistamilla maa-alueilla. Sopimus on maassa ensimmäinen laatuaan.

Metholin mukaan yhtiön tavoitteena on maankäytön optimointi niin suojeltavien alueiden kuin istutusten osalta. ”Panostamme edelleen vahvasti maankäytön suunnitteluun kartoittamalla niin istutettavia kuin suojeltavia alueita yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.”

Osaltaan vastuullisesta toiminnasta kertovat plantaaseille myönnetyt FSC- ja PEFC-sertifikaatit.

UPM on myös aktiivisesti mukana WWF:n Uuden sukupolven puuviljelmät –hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää parhaita käytäntöjä tulevaisuuden puuviljelmien suunnittelussa ja hoidossa.

Hyvinvointia ja talouskasvua

Metsäteollisuus on luonut hyvinvointia tarjoamalla työpaikkoja ja uusia mahdollisuuksia metsäteollisuuteen liittyvän yritystoiminnan kehittämiseksi maaseudulle.

”Metsäteollisuus on parantanut etenkin naisten työmahdollisuuksia, mikä on maaseudulla ollut erittäin harvinaista. Esimerkiksi taimitarhoilla työskentelevistä 60 prosenttia on naisia”, kertoo UPM:n säätiön toiminnanjohtaja Magdalena Ibanez.

UPM on työpaikkojen ja talouskasvun lisäksi luonut uusia mahdollisuuksia paikallisille yhteisöille juuri säätiön toiminnan avulla. UPM:n säätiö on perustettu vuonna 2006, ja sen tavoitteena tehdä etenkin koulutukseen liittyvää yhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa.

”Maaseudulla lapset saattavat lopettaa koulunkäyntinsä jo 12-vuotiaina, jolloin siirtyminen työelämään ja koulutusta vaativiin ammatteihin on vaikeaa. UPM:n säätiön toiminnan avulla olemme parantaneet lasten mahdollisuuksia jatkaa koulunkäyntiä ja samalla parantaneet työnäkymiä tulevaisuudessa”, hän lisää.

Säätiö on tehnyt yhteistyötä tähän mennessä 96 yhteisön kanssa, ja projekteista on hyötynyt yli 300 000 henkilöä.

Tunnustusta esimerkillisestä metsänhoidosta

  • YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO on myöntänyt UPM:lle tunnustuksen esimerkillisestä metsänhoidosta Uruguayssa.
  • Tunnustusta varten paikallinen asiantuntijapaneeli arvioi muun muassa metsätalouden sosiaalista ja taloudellista vaikutusta sekä ympäristön monimuotoisuuden turvaamiseen, hallintoon ja tekniseen osaamiseen liittyviä tekijöitä yhtiön tuotantoketjussa.
  • Vastuullinen metsänhoito on yksi UPM:n ympäristötavoitteista ja metsien monimuotoisuus olennainen osa päivittäistä puunhankintaa.
  • UPM toteuttaa metsien monimuotoisuusohjelmaansa Uruguayssa muun muassa puuviljelmien Yatay-palmujen suojeluohjelmalla sekä ruohikoissa elävän Capuchino-linnun suojeluohjelmalla.

Karjankasvatuksen ja metsäteollisuuden synergiaa

UPM Fray Bentosin tuotantokapasiteetti kasvaa

 

Vesa Puoskari