UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Puhdasta vettä ja hyvää hygieniaa Uruguayn puuviljelmillä
Artikkeli | 12/20/2017 08:21:00

Puhdasta vettä ja hyvää hygieniaa Uruguayn puuviljelmillä

UPM:n kolmevuotinen WASH-ohjelma on nyt saatu päätökseen. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen allekirjoitti WBCSD:n (World Business Council for Sustainable Development) WASH-sitoumuksen joulukuussa 2014. Ohjelmalla haluttiin varmistaa, että UPM on turvallinen ja terveellinen työpaikka, jossa vesi-, saniteetti- ja hygienia-asiat ovat kunnossa yhtiön hallinnoimissa tiloissa.

Ohjelman aikana olemme arvioineet WASH-asioita kaikilla tuotantolaitoksillamme, myyntiverkostossamme ja terminaaleissamme. Tutkimuksen viimeinen vaihe keskittyi Puunhankinta ja metsätalous –organisaatioihin. Tulokset osoittivat, että veteen, saniteettitiloihin ja hygieniaan liittyvät olosuhteet ovat hyvässä kunnossa niin Euroopassa kuin Uruguayssakin.

Puunhankinta ja metsätalous -organisaation työolosuhteet ovat varsin erilaiset muihin UPM:n organisaatioihin verrattuna. Esimerkiksi Uruguayssa UPM:n omistamilla puuviljelmillä työskentelee ja asuu yli 40 ihmistä. Työntekijät ja heidän perheensä saavat käyttövetensä kaivoista, joten turvallisen juomaveden, kunnon saniteettitilojen ja hyvän hygienian merkitys korostuu entisestään.

”Säännöllisellä seurannalla varmistamme, että kaivot ovat hyvässä kunnossa ja vesi on juomakelpoista. Metsänhoitajien vastuulla on varmistaa, että kaivot huolletaan kuukausittain. Tulokset raportoidaan seurantajärjestelmään, johon voi kirjata myös omia havaintoja ja tehdä parannusehdotuksia”, kuvailee UPM Forestal Orientalin ympäristöasioiden koordinaattori Ivan Grela.

Grela vahvistaa, että puuviljelmillä veden laatua sekä hygienia- ja saniteettiasioita säännellään tarkasti. ”Meidän on noudatettava omien sisäisten sääntöjemme lisäksi myös WASH-ohjelman asettamia velvoitteita. Samalla meidän on huomioitava FSC:n asettamat vaatimukset, jotka säätelevät metsätalouden tuotantomenetelmien lisäksi myös UPM:n sekä sen alihankkijoiden palveluksessa olevien työntekijöiden työolosuhteita.

Myös Uruguayn lainsäädäntö velvoittaa meitä. ”Lain mukaan työtiloissa on oltava tietty määrä suihku- ja WC-tiloja työntekijää kohden. Työnantajan on myös varmistettava työtekijöilleen kuuman veden saatavuus ja tarjottava asianmukaiset olosuhteen ruuanlaittoon”, hän kuvailee.

”UPM täyttää kaikki lain asettamat velvoitteet, mutta myös alihankkijamme ovat parantaneet toimintaansa viime vuosina”, Grela lisää.

”Suurin osan puuviljelmien työntekijöistä on UPM:n alihankkijoiden palveluksessa. Meidän vastuullamme on varmistaa, että myös alihankkijoiden palkkaamien työntekijöiden olosuhteet ovat hyvässä kunnossa. Alihankkijamme tietävät, että heidänkin on täytettävä velvoitteensa tinkimättä, mikäli he aikovat jatkossa työskennellä UPM:lle.”

Cosecha

Kehitystyö jatkuu

WASH-tutkimuksessa Uruguayta luonnehditaan maaksi, jossa puhtaaseen veteen, saniteettitiloihin ja hygieniaan liittyvät asiat ovat hyvällä mallilla.

”Tutkimuksen mukaan Uruguayn, Suomen, Viron ja Venäjän välillä ei puunhankinnan ja metsätalouden WASH-olosuhteissa ole suuria eroja. Olen sitä mieltä, että WASH-sitoumuksen tärkein tavoite onkin tietoisuuden lisääminen ja positiiviset muutokset jokapäiväisessä toiminnassa”, Grela sanoo.

Uruguayssa on tehty jo joitakin muutoksia tutkimustulosten perusteella. ”Olemme tarkentaneet hygieniakoulutuksien sisältöä ja täydentäneet toimintaohjeitamme ja standardejamme, jotka velvoittavat niin omia kuin alihankkijoidenkin työntekijöitä.”

”Lisäksi olemme painottaneet, että kemiallisia aineita tulee käsitellä erityisen varovaisesti. Varmistamme säännöllisesti, että toimintamme on standardien mukaista, ja tarvittaessa lisäämme hygieniaan ja tilojen puhtauteen liittyviä ohjeita kylpyhuoneisiin, WC-tiloihin sekä riskikohteisiin työpaikoilla.”

Kolmas tutkimuksessa mainittu kehityskohde liittyy siivous- ja kunnossapitohenkilöstön koulutukseen.

"Meidän on varmistettava, että omat ja alihankkijoiden palkkaamat siivoojat ja kunnossapidosta vastaavat henkilöt ovat saaneet tarpeellisen koulutuksen, ja tuntevat tarvittavat tekniikat ja standardit. Heidän on osattava käyttää materiaaleja ja puhdistusaineita oikein sekä noudatettava annettuja erityisohjeita.”

Grela vahvistaa, että hyvä hygienia ja saniteettitilojen puhtaus ovat olennainen osa uruguaylaista kulttuuria. ”Opimme nämä asiat jo varhain kotona ja kouluissa. Myös viranomaiset järjestävät tarvittaessa paikallisia tai valtakunnallisia terveyskampanjoita, mikäli väestöön kohdistuu esimerkiksi vakavan sairauden uhka.”

”Olemme kaiken kaikkiaan edistyneet merkittävästi työturvallisuus ja työolosuhdeasioissa ja myös WASH-kysymysten osalta vuodesta 1987, jolloin aloitimme puuviljelmätoimintamme täällä Uruguayssa. Nykyään turvalliseen juomaveteen, saniteettitiloihin ja hygieniaan liittyvä valvonta ja standardit ovat hyvällä tasolla”, Grela päättää.

 

Vesa Puoskari