UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Pitkäjänteistä sitoutumista eukalyptuksen viljelyyn Uruguayssa
Artikkeli | 06/07/2016 07:53:00

Pitkäjänteistä sitoutumista eukalyptuksen viljelyyn Uruguayssa

UPM on ollut mukana kehittämässä Uruguayn eukalyptusviljelmiä 25 vuoden ajan. Sellutuotannon tarpeisiin kasvatettavan eukalyptuksen viljely vaatii sitoutumista sekä pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitystyötä.

 

Eukalyptuksen viljely alkoi Uruguayssa 1990-luvun alkupuolella, kun maan metsäteollisuutta alettiin kehittää uuden lainsäädännön myötä.

UPM:n selluliiketoiminnan teknisen asiakaspalvelun johtaja Mats Backman oli perustamassa Uruguayn ensimmäisiä viljelmiä.

"Eukalyptuspuut kasvavat hakkuukypsiksi noin kymmenessä vuodessa, joten viljelmien perustaminen ja kustannustehokkaan raaka-aineen hankkiminen oli välttämätöntä metsäteollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta", kertoo Backman.

"Olemme systemaattisesti jalostaneet viljelyyn valittuja lajikkeita edelleen. Puunjalostuksen perimmäisenä tavoitteena on varmistaa, että tuotetun sellun laatu säilyy mahdollisimman tasaisena, mikä on tärkeää asiakkaidemme tuotantoprosessien kannalta", Backman lisää.

Puuviljelmien hoidosta vastaa UPM:n yhtiö Forestal Oriental, joka on toiminut Uruguayssa vuodesta 1990. Yhtiö omistaa nykyään 230 000 hehtaaria maata, josta viljelykäytössä on noin 140 000 hehtaaria. Loput on joko suojeltu tai muussa käytössä, kuten karjalaitumina.

Tuotantokapasiteetti kasvussa

Pääosa UPM:n Uruguayn eukalyptusviljelmien tuottamasta puusadosta käytetään selluntuotantoon paikallisella UPM Fray Bentosin sellutehtaalla, jonka tuotanto käynnistyi marraskuussa 2007.

Tehdas sijaitsee Uruguay-joen varrella, ja siellä tuotetaan valkaistua eukalyptussellua.

"Tehdas on toiminut erinomaisesti ja ylittänyt odotukset kaikilla osa-alueilla. Nostimme tehtaan vuosittaista tuotantokapasiteettia 1,3 miljoonaan tonniin, mikä oli UPM:n päätavoite Uruguayssa", kertoo UPM:n selluliiketoiminnan tutkimus- ja kehitysjohtaja Marcos Battegazzore.

uruguay-2

UPM Fray Bentosin tehdas työllistää suoraan 200 henkilöä, ja tehdasalueella työskentelee päivittäin yhteensä 800 henkilöä eri tehtävissä tuotannosta ja huoltotöistä logistiikkaan.

Sellun lisäksi Fray Bentosissa tuotetaan sähköä, jota myydään Uruguayn sähköverkkoon. Tehdas kattaa lähes yhdeksän prosenttia Uruguayn sähköntuotannosta.

Fray Bentosin tehtaalle on asetettu erittäin tiukat tavoitteet niin ympäristöpäästöjen, työturvallisuuden kuin laadun osalta. Tavoitteiden täyttymistä seurataan jatkuvasti.

Tuottavuus noussut

UPM:n puuviljelmien suunnittelupäällikkö Ricardo Methol vahvistaa, että jalostustyön tavoitteena on puuviljelmien tuottavuuden ja puukuidun laadun parantaminen.

"Kuidun on oltava mahdollisimman tiheää, jotta puunkäyttö voidaan maksimoida selluntuotannossa. Joillakin viljelyalueilla sato hehtaaria kohden on jopa kaksinkertaistunut, mikä on erittäin hyvä tulos."

Haasteena on pitää kehitystä yllä myös tulevaisuudessa, sillä esimerkiksi maapallon lämpeneminen ja ilmastonmuutos vaikuttavat merkittävästi kasvuolosuhteisiin.

"Määrätietoinen tutkimus- ja kehitystyö on osoitus yhtiön pitkän aikavälin visiosta, tavoitteista ja sitoutumisesta", Methol lisää.

Ympäristö huomioon

UPM Forestal Oriental on alusta lähtien tarkasti arvioinut ja seurannut viljelmien ympäristövaikutuksia yhteistyössä tutkimuslaitosten, yliopistojen ja ympäristöjärjestöjen kanssa.

"Pitkäaikaisen seurannan avulla pystymme osoittamaan, että kykenemme pitämään yllä laajoja puuviljelmiä kestävällä tavalla", Methol vahvistaa. Lisäksi UPM on rakentanut maahan noin 6 000 hehtaarin kokoisen suojelualueiden verkoston.

uruguay-1

"Olemme luoneet uusia käytäntöjä muun muassa perustamalla luonnonsuojelualueita omistamillemme maille, mikä on ollut harvinainen toimintatapa yksityisen sektorin yrityksille Uruguayssa. Myös ympäristöjärjestöt osallistuvat aktiivisesti suojelualueiden maankäytön suunnitteluun."

UPM:n sitoutumista vastuulliseen toimintaan kuvaa hyvin se, että kaikki UPM:n plantaasit ovat FSC- ja PEFC-sertifioituja.

UPM on myös aktiivisesti mukana WWF:n Uuden sukupolven puuviljelmät -hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää parhaita käytäntöjä tulevaisuuden puuviljelmien suunnittelussa ja hoidossa.

Yhteistyötä perinteisen maanviljelyn kanssa

UPM on tehnyt yhteistyötä yksityisten maanomistajien kanssa vuodesta 2005 lähtien FOMENTO-ohjelman puitteissa. Ohjelmassa UPM Forestal Oriental toimittaa puuntaimet ja vastaa istutuksista sekä myöhemmin puunkorjuusta.

Puuviljelmät tuovat lisätuloja maanviljelijöille, ja metsäteollisuus pääsee tekemään istutuksia uusille alueille.

Karjankasvatusta ja maanviljelyä harjoittava Roberto Symonds on istuttanut mailleen eukalyptusta noin 150 hehtaaria vuodesta 2009 lähtien. Symondsin mukaan puunviljely täydentää hyvin perinteisestä maanviljelystä saatavia tuloja.

"Istutusmetsät tuovat suojaa eläimille. Pääasiassa istutuksemme on tehty alueille, joilla on vähän käyttöä eläintenkasvatuksen tai maanviljelyn kannalta. Myös tuotannon monipuolistaminen on motivoivaa, kun puun kysyntä kasvaa ja samalla istutusten arvo nousee", kertoo Symonds.

Nykyään noin kolmasosa UPM:n hoitamista puuviljelmistä on yksityisten maaomistajien mailla.

 

Saara Töyssy