UPM.FI

Energiatehokkuus ja uusiutuvat biomassapohjaiset polttoaineet

Teemme töitä energiatehokkuuden eteen kaikessa toiminnassamme. Vähähiiliset polttoaineet ja ilmastoa mahdollisimman vähän kuormittavat energiantuotantoratkaisut ovat tärkeä osa kestävän energiankäytön strategiaamme.

 

Energiatehokkuus on kiinteä osa kaikkea toimintaamme

Olemme merkittävä energiantuottaja. Valtaosa käyttämästämme sähkö- ja lämpöenergiasta kuluu mekaanisen massan ja paperin tuotantoon. Suosimme uusiutuvien ja muiden hiilidioksidittomien energianlähteiden sekä maakaasun käyttöä. Käyttämistämme polttoaineista 70 % (2018) on biomassapohjaisia. Viimeisen 20 vuoden aikana tuotantomme energiatehokkuus on parantunut merkittävästi energia-auditointien, innovaatioiden ja sisäisten kampanjoiden avulla.

Sähköä ja lämpöä käyttävät paperi- ja sellutehtaat muodostavat valtaosan kokonaisenergiankulutuksestamme. Suurin osa käyttämästämme energiasta kuluu mekaanisenmassan valmistukseen, pumppaamiseen, tyhjöjärjestelmiin ja paperin kuivaamiseen. Sähkönkulutus paperitonnia kohti on laskenut 12 % kymmenen viime vuoden aikana.

Kaikilla sellutehtailla ja lähes kaikilla paperitehtailla höyryä ja sähköä tuotetaan samanaikaisesti lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa (Combined Heat and Power eli CHP). Joillakin tehtailla kaiken energian tai osan siitä tuottavat ulkopuoliset voimalaitosyhtiöt.

 

Parhaiden energiakäytäntöjen jakaminen

Tehtaillamme on tehty säännöllisiä energia-auditointeja vuodesta 1997. Auditointiprosessissa keskitytään tehtaan energiataseen parantamiseen, erityisesti sähkön, lämmön ja prosessiveden osalta. Kun auditointi on tehty, auditointitiimi esittää mahdollisia energiansäästökohteita. Samalla lasketaan kohteiden energiansäästömahdollisuudet ja tehdään alustava investointitarpeiden kartoitus. Hyvien ideoiden ansiosta säästöjä voidaan saavuttaa pienilläkin investoinneilla.

Vähähiiliset energianlähteet

Energiaportfoliossamme on pääasiassa energianlähteitä, joista ei aiheudu fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Käytämme myös vesivoimaa, ydinvoimaa ja lämmön ja sähkön yhteistuotantoa (CHP) tehtaiden yhteydessä olevissa biomassavoimaloissa. Käyttämistämme polttoaineista 70 % (2018) on biomassapohjaisia. Olemme Euroopan toiseksi suurin biomassapohjaisen sähkön tuottaja.

Energiatehokkuus merkitsee pienempää energiankulutusta ja vähemmän päästöjä. Päästöjä voidaan vähentää oikeilla polttoainevalinnoilla, polttotekniikoilla ja savukaasujen puhdistamismenetelmillä.

 
Mahdollinen päästö ilmaan Lähde​ ​Vähennystoimenpide
Hiilidioksidi, rikkidioksidi, typen oksidit, pienet määrät hiukkasia ja orgaanisia yhdisteitä - Voimalaitosten energiantuotanto;
päästöt vaihtelevat käytettävien polttoaineiden mukaan
- Minimoidaan tehokkaalla puhdistuksella, polttoaineiden valinnalla ja kattilalaitosten palamisolosuhteiden hallinnalla

 Haisevien rikkiyhdisteiden aiheuttama haju (TRS-päästöt)

- Selluntuotanto - ​Vähennetään keräämällä ja polttamalla

Orgaanisten aineiden hajoamisen aiheuttama haju

- Suljetut vesikiertojärjestelmät (esimerkiksi korkea lämpötila ja anaerobiset olosuhteet) - Toimenpiteet toteutetaan tarvittaessa tehdaspaikoilla
Melu

- Tuotantolaitokset, esimerkiksi puun käsittely, kuoriminen, imupumput

- Hallitaan syntypaikassa tai etenemisreitin varrella
- Minimoidaan uusien laitteiden hankinnan ja uusien laitosten rakentamisen yhteydessä
- Vanhoihin tehtaisiin asennetaan järjestelmällisesti tarvittaessa äänieristysjärjestelmiä.
 

Tiesitkö, että sellutehdas tuottaa runsaasti bioenergiaa?

 

Aurinkoenergiaa UPM Shottonissa

 

Lue lisää aiheesta