UPM.FI

Haastamme itsemme

Käytämme uudelleen tai kierrätämme suurimman osan tuotannossa syntyvästä jätteestä ja kehitämme jatkuvasti uusia innovatiivisia ratkaisuja. Olemme maailman ykkönen keräyspaperin hyödyntämisessä graafisten papereiden valmistuksessa, ja ylpeitä siitä.

 

Olemme sitoutuneet uudelleenkäytön tehostamiseen ja jätteiden määrän vähentämiseen.

Käytämme lähes kaiken tuotantoprosessissa syntyvän orgaanisen jätteen, kuten kuoret ja hakkuutähteet sekä siistauksen ja vesien puhdistamisen kuitupitoiset kiintoaineet, tehtaiden energiantuotantoon. Tällä hetkellä 90 prosenttia tuotantojätteestämme käytetään uudestaan tai kierrätetään.

Kiinteiden jätteiden sijoittaminen kaatopaikoille aiheuttaa toimintamme suurimmat ympäristövaikutukset. Seuraamme tehtaidemme kaatopaikkojen ympäristövaikutuksia ja vaatimustenmukaisuutta ympäristölupien ja paikallisten ympäristöviranomaisten määräysten mukaisesti.

Tänä päivänä emme vie jätettä kaatopaikalle, jos käytettävissä on jokin muu jätteenkäsittelytapa. Käytämme puupohjaiset jätteet, kuten kuoret, kuitujäämät ja kuitulietteet, tehtaidemme voimalaitosten polttoaineena. Kuitujäämät, joita ei polteta, voidaan käyttää uudelleen esimerkiksi kompostoinnissa tai maanrakennustöissä. Käytämme uudelleen noin 90 prosenttia keräyspaperin käsittelyssä syntyvistä jäämistä. Esimerkiksi kuidut, täyteaineet ja painomusteet käytetään tehtaiden omissa lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa.

 
 

Eilisen jäte on tämän päivän raaka-aine

Suurin osa tuottamastamme kiinteästä jätteestä on tuhkaa, joka syntyy bioenergian tuotannossa. Tällä hetkellä 94 prosenttia tuhkasta käytetään maanrakennuksessa, sementti- ja tiiliteollisuudessa tai lannoitteena. Analysoimme tuhkan koostumuksen perusteellisesti ennen uudelleenkäyttöä. Jäljelle jäänyt tuhka viedään kaatopaikalle.

Hyvä esimerkki innovatiivisuudestamme on lentotuhkapohjainen ELURIT, jota käytämme paperin valmistuksessa massan keitto- ja valkaisuvaiheissa. Rakennustuote Cinerit taas valmistetaan biojätteiden polton sivutuotteena syntyvästä lentotuhkasta.

Myös UPM ProFi -puumuovikomposiittituotteet sekä uusiutuva UPM BioVerno -diesel ovat hyviä esimerkkejä innovatiivisista tuotteista, jotka perustuvat oman tuotantomme jätteiden tai jäämien uudelleenkäyttöön. UPM ProFi -puumuovikomposiittien valmistukseen käytetään tarralaminaattien tuotannossa hyödyntämättä jäävää paperia ja muovia.

Maailman ykkönen keräyspaperin hyödyntämisessä

Käytämme vuosittain noin 2,5 miljoonaa tonnia (2018) keräyspaperia graafisten papereiden valmistukseen. Keräyskuidun osuus on kolmasosa kaikesta paperintuotannossa käyttämästämme kuidusta.

Vaneritehtaamme ja sahamme hyödyntävät puun tehokkaasti. Puun sivutuotteet, kuten kuori, sahanpuru ja hake, hyödynnetään tehokkaasti sellun, paperin, lastulevyn ja energian tuotannossa. Kaatopaikkajätettä me tuotamme erittäin vähän. Etsimme silti jatkuvasti uusia tapoja kierrättää tai hyödyntää elinkaarensa lopussa olevia tuotteita.

Vaaralliset jätteet, kuten öljyn tai öljyiset pakkaukset ja laitteet, toimitamme valtuutettuihin vaarallisen jätteen käsittelylaitoksiin lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

Hyvin organisoidut lajittelujärjestelmät ovat kierrätyksen avaintekijä

Keräyspaperin käyttö raaka-aineena vaatii taustalleen hyvin toimivan lajittelu- ja keräysjärjestelmän. Alueella käytettävä paperin keräystapa vaihtelee kansallisten ja alueellisten säännösten mukaan. Keräyspaperi on meille tärkeä raaka-aine, ja haluamme varmistaa sen saatavuuden ja laadun toimimalla yhteistyössä yhteisöjen ja jätepaperiyritysten kanssa.

Toimistot ja kotitaloudet ovat avainasemassa, kun pyritään edistämään paperin kierrätystä. Lähes kaikki paperi, esimerkiksi käytetyt sanomalehdet, pahvi, pakkausmateriaalit, kirjepaperi, mainoslehtiset, aikakauslehdet, luettelot, kortit, kirjekuoret ja käärepaperi, voidaan kierrättää.

 

Tulevaisuuden jätehuolto on avointa ja poikkiteollista yhteistyötä kiertotalouden arvoverkostossa

 

Lue lisää aiheesta