UPM.FI

Jätteen uudelleenkäyttö kiertotaloudessa

Kiertotalous tavoitteena

 

Tavoittelemme kaatopaikkajätteen nollatasoa globaalisti vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa, että minkäänlaista jätettä ei millään toimipaikalla viedä kaatopaikoille tai polteta ilman, että energia kerätään tehokkaasti talteen.

Esimerkiksi paperinvalmistuksemme tehokkaat prosessit vähentävät kuitujen ja pigmenttien hävikkiä, tehostavat jäteveden puhdistamista ja vähentävät kaatopaikkajätteen määrää. Paperikoneidemme vesikierto on hallittu, mikä merkitsee, että sama vesi kiertää prosessissa useita kertoja.

UPM ProFi -puumuovikomposiitti, jonka valmistukseen käytetään tarralaminaattien tuotannossa hyödyntämättä jäävää paperia ja muovia, on hyvä esimerkki jätteen uusiokäytöstä ja erinomainen vaihtoehto jätteen kaatopaikkasijoitukselle.

UPM BioVerno toisen sukupolven biopolttoaineemme on hyvä esimerkki miten sellun valmistuksen sivutotteesta luodaan uusi tuote.

 
 

Hankalille puujakeille kehitetään tehokkaampia seulonta- ja kuivausmenetelmiä

 

Jätteenkäsittelyn tavoitteena on tehokas uudelleenkäyttö

Kaikki tehtaamme pyrkivät aktiivisesti vähentämään kiinteän jätteen määrää ja tehostamaan sen käsittelyä lajittelemalla jätteet jo syntypaikassa.

Käytämme suuren osan prosessijätteestä uudelleen raaka-aineena. Kaatopaikoille sijoitettavan kiinteän jätteen määrä on viime vuosina vähentynyt huomattavasti, koska tuotantoprosessit ovat tehokkaita ja jätteiden uudelleenkäyttömahdollisuuksia on enemmän. Kehitämme myös jatkuvasti uusia tapoja hyödyntää jätteitä.

Sivutuotteiden ja jätteiden kekseliäällä uudelleenkäytöllä on tärkeä rooli kaikkien tuotantolaitostemme jätehuollossa.

Tänä päivänä ei ihan kaikkea jätettä valitettavasti voi hyödyntää uudelleen. Jos uudelleenkäyttömahdollisuutta ei ole, hävitämme kiinteän jätteen käyttämällä tehtaiden omia tai ulkoisten, luotettujen palveluntarjoajien kaatopaikkoja. Kiinteän jätteen kaatopaikat aiheuttavat tuotantomme suurimmat ympäristövaikutukset. Kaikkien kaatopaikkojemme ympäristövaikutuksia tarkkaillaan säädösten ja viranomaisten myöntämien lupien edellyttämällä tavalla.

Suurin osa tuottamastamme kiinteästä jätteestä on bioenergian tuotannossa syntyvää tuhkaa. Huomattava osa tuhkasta käytetään uudelleen täyteaineena tienrakennuksessa tai maanrakennusaineena. Vuonna 2018 94 prosenttia tuhkastamme käytettiin uudelleen.

Vaneritehtaamme ja sahamme käyttävät raaka-aineet mahdollisimman tehokkaasti. Käytämme puun sivutuotteet, kuoren, sahanpurun ja hakkeen, hyödyksi sellun, lastulevyn, pahvin ja energian tuotannossa. Kaatopaikkajätettä syntyy hyvin vähän.

 

UPM:n tehtailla syntyvä jäte:

 
 
Jätejae Lähde Käyttö tai hävitys
  TTuhka
 
- Voimalaitokset

- Valtaosa tuhkasta käytetään 
maanrakennuksessa, lannoitteena tai sementti- ja tiiliteollisuudessa

- Vain pieni osa tuhkasta päätyy kaatopaikalle

Orgaaninen prosessijäte, kuten kuori ja kuitujäämät sekä kuituliete - Puun ja keräyspaperin käsittely, jätevesien puhdistaminen

- Käytetään pääasiassa tehtaiden voimalaitostenpolttoaineena

- Kuitujäämät, joita ei polteta, käytetään uudelleenesimerkiksi kompostoinnissa, maanparannuksessa ja maanrakennustöissä

Muut prosessijätteet, kuten
päällystyspastajäte ja viherlipeäsakka
- Paperin päällystäminen, sellun valmistus

- Suuri osa käytetään uudelleen esimerkiksi rakennusteollisuudessa
ja maanparannuksessa

- Loput sijoitetaan pääasiassa kaatopaikalle

​Muu kiinteä jäte - Keräyspaperin käsittely, tarratuotanto, saapuvien
materiaalien pakkausmateriaalit
(pääasiassa metalli-, pahvi- tai muovijätettä)

​- Lajitellaan ja käytetään uudelleen, jos mahdollista, esim. UPM ProFi

- Uusiokäyttöön soveltumattomat jätteet viedään kaatopaikalle tai kunnalliseen jätteenpolttolaitokseen

Vaaralliset jätteet - Huoltotyöt (pääasiassa öljy tai öljyn saastuttamat välineet)

- Toimitetaan valtuutettuun vaarallisen jätteen käsittelylaitokseen

- Lakisääteisten vaatimusten noudattaminen dokumentoidaan

 

Kiertotalouden ytimessä

Zero Solid Waste -projekti etenee – ei enää kiinteää kaatopaikkajätettä UPM:n Suomen Vaneri- ja Sahaliiketoiminnoista


Lue lisää aiheesta