Riskikartoitus

Ihmisoikeusriskien kartoitus on jatkuva prosessi

Ihmisoikeusriskien kartoitus on peruselementti YK:n yrityselämää ja ihmisoikeuksia ohjaavissa periaatteissa. Ohjaavien periaatteiden noudattamiseksi olemme perustaneet ihmisoikeusriskikartoitusohjelman, jonka tavoitteena on varmistaa, että tunnistamme vaikutuksemme ihmisiin ja ihmisoikeusriskit. Ohjelmaan kuuluu myös korjaavien toimenpiteiden tehokkuuden seuraaminen ja niistä raportointi sekä sisäisesti että ulkoisesti. Ohjelma määrittelee jatkuvan prosessin, jolla arvioidaan UPM:n toiminnan vaikutusta ihmisiin ja siihen liittyviä ihmisoikeusriskejä. Prosessi kattaa myös hankintaketjut.

Lähtökohtana hankintaketjut

Aloitimme systemaattiset ihmisoikeuksien riskikartoitukset vuonna 2013. Aluksi painopistealueenamme oli ihmisoikeuksiin ja erityisesti työvoimakäytäntöihin liittyvien potentiaalisten ihmisoikeusvaikutusten tunnistaminen ja hallinta hankintaketjussamme. Myös työturvallisuuden kehittäminen oli korkealla tärkeysjärjestyksessä.

Vuodesta 2013 olemme arvioineet hankintaprosessejamme ja varmistaneet, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen on olennainen osa omia riskiarviointejamme sekä toimittajien hyväksyntä- ja auditointiprosesseja. UPM:n Toimintaohjeessa toimittajille ja kolmansille osapuolille on määritelty vähimmäisvaatimuksemme. Uskomme vakaasti, että riskilähtöinen lähestymistapamme auttaa meitä ehkäisemään ja korjaamaan potentiaalisia ihmisoikeusloukkauksia hankintaketjussamme.

Riskiarviointien pohjalta tehtyjen auditointien määrä on kaksinkertaistunut ja niiden maantieteellinen kattavuus on laajempi kuin aiemmin. Olemme lisäksi suorittaneet auditointeja yhdessä valtuutettujen ulkopuolisten auditoijien kanssa Kiinassa ja Intiassa, jotta voimme verrata toimittajiemme henkilöstökäytäntöjä esimerkiksi Kansainvälisen työjärjestön (ILO) virallisiin suosituksiin. Vuonna 2018 UPM lähti mukaan kemianteollisuuden Together for Sustainability (TfS) -aloitteeseen, joka edistää ja parantaa kestävyyteen liittyviä käytäntöjä hankintaketjuissa.

Fokus takaisin omiin toimintoihin

Vuodesta 2017 asti UPM:n ihmisoikeustyön keskiössä ovat olleet määrittelemämme vakavat ihmisoikeusvaikutukset, ja pyrimme panostamaan yhä enemmän  ihmisoikeusvaikutusten tunnistamiseen ja hallintaan. Haluamme varmistaa, että ihmisoikeusvaikutuksiin kiinnitetään huomiota omassa liiketoiminnassamme ja yritysyhteistyössä. Ihmisoikeusasioita käsitellään ylimmän johdon tasolla kvartaaleittain.

Vuonna 2017 suoritimme  ihmisoikeusriskikartoituksen UPM:n jokaisessa 75 tuotantolaitoksessa ympäri maailman.  Itsearvioinnin aiheita olivat esimerkiksi hallintajärjestelmät, , työolosuhteet, syrjintä, paikallinen hankinta, urakoitsijoiden hallinta ja paikallisyhteisöjen osallistaminen ja sidosryhmäyhteistyö. Arviointi suoritettiin yhteistyössä Shiftin kanssa, joka on johtava asiantuntijakeskus YK:n yrityselämää ja ihmisoikeuksia ohjaavissa periaatteissa.

Riskikartoitus ei paljastanut merkittäviä huolenaiheita, mutta sen avulla pystyttiin tunnistamaan parannuskohteita. Urakoitsijoiden hallinta, paikallinen hankinta ja paikallisyhteisön osallistaminen olivat alueita, jotka hyötyisivät selkeämmästä ja yhdenmukaisemmasta lähestymistavasta. Itsearvioinnin tuottamat havainnot muodostavat perustan riskikartoitusohjelmallemme ja jatkuville parannustoimille. Ne myös korostavat alueita, jotka vaativat erityistä huomiota UPM:n toimipisteiden sisäisissä auditoinneissa.

Huolenaiheiden ilmoittamiseen rohkaistaan

Valvontajärjestelmän ja ihmisoikeusriskikartoituksen edellyttämällä tavalla käytössä on mekanismi, jonka avulla voi ilmoittaa mistä tahansa ihmisoikeuksiin liittyvistä tapauksista: UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -kanava. Vuoden 2017 aikana ihmisoikeuksiin liittyvistä ongelmista ei tehty yhtään ilmoitusta. Jos vahvistettuja väärinkäytöksiä tapahtuu, UPM ryhtyy ennalta ehkäiseviin ja korjaaviin toimenpiteisiin. Niistä päätetään tapauskohtaisesti.