UPM.FI

Kestävän kehityksen mukaista koko elinkaarensa ajan

UPM Paper

 

HAASTE

Kestävän kehityksen periaatteen mukaan toimiva sellu- ja paperiteollisuus

Paperiteollisuus on valmis kestäviin ratkaisuihin, jotka pitävät sisällään taloudellisen, ympäristöön liittyvän ja sosiaalisen vastuullisuuden. Kiertotalousmalli, jossa materiaaleja kierrätetään ja hyötykäytetään jatkuvasti, yhdistää ympäristöön liittyvät ja taloudelliset tavoitteet ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia alalle.

Paperi on loistava ja elävä esimerkki käytännön kiertotaloudesta. Euroopassa paperin kierrätysprosentti on yli 70 %. Puukuitua voidaan kierrättää ja hyötykäyttää uuden paperin tuotannossa jopa kuusi kertaa. Sen jälkeen paperin valmistusprosessissa syntynyttä materiaalia voidaan käyttää bioenergian tuotannossa, josta jäljelle jäänyttä tuhkaa voidaan käyttää raakaaineena esimerkiksi teiden rakentamisessa.

 

BIOFORE-RATKAISU

Optimoitu käyttö ja uudelleenkäyttö

Kestävä kehitys ja innovaatio ovat UPM:n Bioforestrategian ytimessä. Käytämme arvokkaan, uusiutuvan metsäbiomassan mahdollisimman hyvin ja vastuullisesti.

UPM on edelläkävijä paperin kierrätyksessä jo 1960-luvulla käyttöön otetun siistausprosessitekniikan ansiosta, jota edelleen jatkuvasti kehitetään. Tällä hetkellä UPM on suurin keräyspaperin käyttäjä graafisten papereiden toimialalla, ja yhtiö käsittelee maailmanlaajuisesti 2,5 miljoonaa tonnia keräyspaperia vuosittain. Kaikesta UPM:n paperintuotannossa käyttämästä raaka-aineesta kolmannes on keräyskuitua. Pyrimme myös takaamaan toimitusketjujen paikallisuuden, jotta keräyspaperi menee lähellä olevien tehtaiden käyttöön. Näin minimoimme ympäristövaikutuksen ja kustannukset.

 

UPM BIOFORE BEYOND FOSSILS

Kestävän kehityksen mukainen elinkaari

UPM valmistaa paperia vastuullisesti ja täyttää vaativat ympäristöllisen ja sosiaalisen vastuun kriteerit. Käytämme vain kestävästi hoidetuista metsistä hankittuja raaka-aineita ja pyrimme käyttämään bioenergiaa tuotannossa aina kun mahdollista. UPM edistää kiertotaloutta ja on sitoutunut maksimoimaan materiaalien uudelleenkäytön ja minimoimaan toiminnasta syntyvän jätteen määrän. Vähennämme kaatopaikkajätteen ja saasteiden määrää sekä tarjoamme kestävän kehityksen mukaisen raaka-aineen uusille tuotteille käyttämällä kierrätyspaperia mahdollisimman paljon.

 
 
 

UPM Paper

  • Kestävästi hankitut raaka-aineet
  • Tehokas tuotanto ja kierrätys
  • Paperikuitu käytetään uudelleen jopa kuusi kertaa
  • Maailman suurin keräyspaperin käyttäjä graafisten papereiden tuotannossa
  • 90 % tuotantojätteestä käytetään uudelleen
  • Edistää kiertotaloutta

Lue lisää