UPM.FI

UPM kehittää Korsnäsin Granskogin aluetta tuulivoimatuotantoon

Lehdistötiedote 19.3.2013 15.00 EET

(UPM, Helsinki, 19.3.2013 klo 14) – UPM aikoo kehittää Korsnäsin Granskogin aluetta tuulivoimatuotantoon sopivaksi. Korsnäsin keskustasta noin 8 kilometriä koilliseen sijoittuvalla UPM:n maa-alueella on kartoitettu tuuliolosuhteita Ilmatieteenlaitoksen Tuuliatlaksen perusteella. Granskogissa on tehty kattava esiselvitys, ja tarkemmat tuulimittaukset sekä kaavoitus- ja lupaprosessit ovat alkamassa.

Arvion mukaan Granskogiin voitaisiin sijoittaa kuusi nykyaikaista, noin kolmen megawatin tuulivoimalaa. Tuulipuisto voisi enimmillään tuottaa sähköä noin 50 gigawattituntia vuodessa. Tämä vastaa noin 2700 sähkölämmitteisen asunnon vuosikulutusta.

Hankkeen vaikutuksia muun muassa luontoon, ihmisiin ja paikallisiin elinkeinoihin selvitetään alustavan suunnitelman perusteella. Luontoselvityksissä on jo tutkittu muun muassa lintujen kevät- ja syysmuutto, alueella vakituisesti pesivä linnusto, liito-oravat, lepakot, alueen kasvillisuus- ja luontotyypit, sekä mahdollisten uhanalaisten lajien esiintyminen.

“Tulemme tiedottamaan hankkeen eri vaiheista ja tilaisuuksista, joissa yleisöllä on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin”, sanoo projektipäällikkö Sirpa Korhonen UPM:n Energialiiketoiminnasta.

Yleisöllä on mahdollisuus tutustua Granskogin hankealueen kehittämissuunnitelmiin Korsnäsin YA:ssa (Silverbergsvägen 23, Korsnäs) tiistaina 19.3.2013 klo 17 - 19.30. Paikalla hankkeesta ovat kertomassa UPM:n ja kaavakonsultin edustajat.

Suomessa tuulivoiman kysyntä ylittää tarjonnan. Suomen Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on, että vuonna 2020 sähkönkulutuksesta tuotetaan tuulivoimalla noin kuusi prosenttia. Sähkön tuotantotavoite on kuusi terawattituntia, joka edellyttää noin 2500 megawattia asennettua kokonaistehoa. Tämä vastaa noin 900 turbiinia. Vuoden 2012 lopussa Suomessa oli asennettua tuulivoimakapasiteettia lähes 300 megawatin verran.

UPM kartoittaa ja kehittää Suomessa omistamiaan maa-alueita tuulivoimatuotantoon soveltuviksi. Yhtiö omistaa Suomessa noin 850 000 hehtaaria metsätalousmaata.

Lisätietoja antaa
Projektipäällikkö Sirpa Korhonen, UPM Energia, Tuulivoiman kehitys, puh. 040 661 3750

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM Energialiiketoiminta jatkaa kasvuaan vähäpäästöisillä energiamarkkinoilla. Kasvulle on vankka perusta: vahva markkina-asiantuntijuus ja vakuuttava osaaminen monipuolisen uusiutuvan energian tuotannossa. Meillä on noin 70 energia-alan ammattilaista ja toimimme Pohjoismaisilla ja Keski-Euroopan energiamarkkinoilla. UPM:n monipuolinen ja kustannustehokas sähköntuotanto muodostuu vesivoimasta, ydinvoimasta, lauhteesta, tuulivoimasta ja metsäbiomassapohjaisesta sähkön ja lämmön yhteistuotannosta.

UPM:n Metsäliiketoiminta vastaa yhtiön metsäomaisuuden hoidosta ja arvon lisäyksestä. Sen Maankäyttö ja kiinteistöt -yksikkö jalostaa yhtiön metsäomaisuudesta korkealaatuisia UPM Bonvesta rantatontteja ja metsätiloja, vuokraa käyttöoikeuksia yhtiön maa- ja vesiomaisuuteen sekä vastaa maanomistajan edunvalvonnasta ja kiinteistökehityksestä. Lisätietoja www.bonvesta.fi