UPM.FI

UPM:n tulos vakaa, liiketoiminnan rahavirta jatkui vahvana

Pörssitiedote 31.1.2013 9.45 EET

UPM-Kymmene Oyj            Tilinpäätöstiedote 2012        31.1.2013 klo 9.45 EET

UPM:n tulos vakaa, liiketoiminnan rahavirta jatkui vahvana

Q4/2012

• Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,19 (0,16) euroa ja raportoitu -2,84 (0,20) euroa

• EBITDA oli 301 (301) miljoonaa euroa eli 11,4 (11,2) % liikevaihdosta

• Paperiliiketoiminta-alueella kirjattiin 1 779 miljoonan euron arvonalennus

• Liiketoiminnan rahavirta jatkui vahvana ja oli 352 miljoonaa euroa


Q1–Q4/2012

• Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,70 (0,93) euroa ja raportoitu -2,39 (0,88) euroa

• EBITDA oli 1 269 (1 383) miljoonaa euroa eli 12,2 (13,7) % liikevaihdosta

• Nettovelat vähenivät 582 miljoonalla eurolla 3 010 miljoonaan euroon

• Hallituksen ehdotus jaettavaksi osingoksi on 0,60 (0,60) euroa osaketta kohden 
 

Tunnuslukuja Q4/2012 Q4/2011 Q1–Q4/2012 Q1–Q4/2011
Liikevaihto, milj.euroa 2 650 2 686 10 438 10 068
EBITDA, milj.euroa 1) 301 301 1 269 1 383
% liikevaihdosta 11,4 11,2 12,2 13,7
Liikevoitto/tappio, milj. euroa -1 666 131 -1 350 459
ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 139 147 530 682
% liikevaihdosta 5,2 5,5 5,1 6,8
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa -1 697 94 -1 406 417
ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 116 110 447 572
Kauden voitto/tappio, milj. euroa -1 491 102 -1 254 457
Tulos per osake, euroa -2,84 0,20 -2,39 0,88
ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,19 0,16 0,70 0,93
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,67 0,59 1,93 1,99
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 11,23 14,22 11,23 14,22
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 51 48 51 48
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 3 010 3 592 3 010 3 592
  1. EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden arvon muutosta, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.


Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2012 tulosta:

”Vuoden 2012 aikana UPM:n taloudellinen asema säilyi vakaana. Liiketoimintojen kannattavuus säilyi samalla tasolla kuin vuonna 2011, käyttökatteen (EBITDA) ollessa jonkin verran alempi edelliseen vuoteen nähden ja liiketoiminnan rahavirran jatkuessa vahvana. Neljännen vuosineljänneksen tulos pysyi vertailujaksojen tasolla ja rahavirta jatkui vahvana. Vuoden aikana vähensimme nettovelkaamme EUR 582 miljoonalla. Se on merkittävä saavutus menneen vuoden levottomassa taloudellisessa toimintaympäristössä .

Kasvuliiketoiminnoista Energia teki erinomaista tulosta. Myös Sellu- ja Tarraliiketoiminta sekä Aasian paperiliiketoiminta jatkoivat hyvällä tulostasolla. Sellussa markkinahintojen alentuminen heikensi kuitenkin tulosta selvästi.

Kaikissa muissa liiketoiminnoissa tuloskehitys oli myönteistä vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta.

Koko Paperiliiketoiminnan kannattavuus oli kuitenkin heikko, vaikka rahavirta jatkui edelleen hyvänä. Paperi pystyi selkeästi alentamaan kustannuksiaan ja parantamaan kustannusrakennettaan, mutta erityisesti Euroopassa alentuneet markkinahinnat ja toimitusmäärät veivät pohjan tulosparannukselta.

Graafisten papereiden kysynnän ja tarjonnan epäsuhta Euroopassa houkuttelee joitakin alan toimijoita menettelemään lyhytnäköisesti. Marginaaleista tingitään, vaikka teollisuuden kustannusrakenteita ajatellen toiminta ei ole kestävällä pohjalla. Me puolestamme pyrimme takaamaan rahavirtamme. Sen vuoksi s ekä viime vuonna toteutetut että äskettäin ilmoittamamme suunnitelmat rakennemuutoksista ovat valitettavia mutta välttämättömiä.

UPM:llä on vahva ja monipuolinen liiketoimintaportfolio ja monia kannattavia liiketoimintoja. Niillä kasvamme edelleen harkituin askelin. Paperissa teemme töitä, jotta rahavirta säilyisi edelleen vahvana. Yhtiön hallituksen osinkoehdotus, 0,60 euroa osaketta kohti, on merkki luottamuksesta UPM:n liiketoiminnan rahavirran ja tuloksen myönteiseen kehitykseen.

Vaikka markkinamme ovat kärsineet maailmantalouden epävarmuustekijöistä, olemme edenneet hyvin Biofore-strategiassamme vuonna 2012. Sellun kehitys on ollut erittäin myönteistä ja sillä on kasvavia asiakassegmenttejä ja markkinoita. Lappeenrannan puupohjaista biodieseliä valmistavan biojalostamon rakentaminen edistyy suunnitelmien mukaan. Tarramateriaaleissa käytettävää puuvapaata erikoishienopaperia valmistavan koneen investointihanke etenee Kiinassa ja Tarraliiketoiminta kasvaa sekä erikoistuotteissa että kehittyvillä markkinoilla.

Myös innovaatiotoimintamme on jatkunut ja materiaalitehokkuutemme on parantunut kaikissa liiketoiminnoissa”, arvioi Pesonen.

Näkymät vuodelle 2013

Euroopan talouskasvun odotetaan säilyvän hyvin alhaisena vuoden 2013 alkupuolella. Tämä vaikuttaa negatiivisesti erityisesti Euroopan graafisten paperien markkinoihin. Pohjoismaiden vesivarannot ovat normalisoitumassa ja sähkön termiinihinta vuodelle 2013 on hieman korkeampi kuin vuoden 2012 toteutunut markkinahinta. Kasvutalouksien odotetaan kehittyvän suotuisammin, mikä tukee globaaleja sellu- ja tarramateriaalimarkkinoita, paperimarkkinoita Aasiassa sekä puutuotteiden markkinoita Euroopan ulkopuolella.

Vakaana jatkuvat yleiset näkymät kasvuliiketoiminnoissa kuten energiassa, sellussa ja tarraliiketoiminnassa luovat perustan UPM:n kannattavuuskehitykselle vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla verrattuna vuoden 2012 toiseen puoliskoon. Hieman alemmilla sanoma- ja aikakauslehtipaperien hinnoilla, epäsuotuisalla valuuttakurssikehityksellä ja alemmilla toimitusmäärillä odotetaan kuitenkin olevan selvä negatiivinen vaikutus Euroopan paperiliiketoiminnan kannattavuuteen, verrattuna vuoden 2012 jälkipuoliskoon. UPM:n kustannustason odotetaan säilyvän vakaana.

Osinko vuodelta 2012

Hallitus on päättänyt esittää 4. huhtikuuta 2013 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2012 maksetaan osinkoa 0,60 euroa osaketta kohti 19.4.2013. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.4.2013 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Puhelinkonferenssi ja lehdistötilaisuus

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä 31. tammikuuta 2013 klo 13.15 . Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Tulos esitellään suomenkielisessä lehdistötilaisuudessa samana päivänä klo 14.30 UPM:n pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 2. Myös tätä tilaisuutta isännöi toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Puhelinkonferenssin tiedot:

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi. Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta.

On suositeltavaa soittaa 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua aikataulun mukaisen aloituksen varmistamiseksi.

Puhelinnumero: (09) 2313 9201
Puhelinkonferenssin nimi: UPM Results 2012
Tunnus: 927316

Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

***

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset.

Lisätietoa riskitekijöistä löytyy yhtiön vuoden 2011 vuosikertomuksen sivuilta 103–105.

**

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company –


UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja


UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News