UPM.FI
Artikkeli | kesä 20, 2017

Yhteiskuntavastuu osaksi paikallista ympäristöraportointia

UPM kehittää sellu- ja paperitehtaidensa vastuullisuusviestintä paikallisesti. Perinteisten ympäristölukujen ohella yhtiö kertoo myös toimintansa sosiaalisista vaikutuksista tehdaspaikkakunnilla osana EMAS-raportointijärjestelmää.

UPM lisää yhteiskuntavastuuseen liittyvän viestinnän läpinäkyvyyttä pilotoimalla uutta EMAS-raportointia neljällä tehdaspaikkakunnalla: UPM Changshun paperitehtaalla Kiinassa, UPM Nordlandin paperitehtaalla Saksassa, UPM Fray Bentosin sellutehtaalla Uruguayssa ja UPM Kaukaan paperi- ja sellutehtaalla Suomessa.

”Yritysten yhteiskuntavastuusta kertovasta viestinnästä on tullut yhä tärkeämpää myös paikallisesti. Tämän vuoksi halusimme laatia vastuullisuusraportin, jossa kerromme toiminnastamme monipuolisesti mahdollisimman laajalle sidosryhmäjoukolle, kuten viranomaisille, tehdaspaikkakuntien asukkaille ja myös omille työntekijöillemme”, sanoo UPM Kaukaan ympäristöpäällikkö Minna Maunus-Tiihonen.

”Ympäristölukujen lisäksi kuvaamme uudessa katsauksessa, kuinka paikkakunnat hyötyvät tehtaan toiminnasta taloudellisesti ja sosiaalisesti”, hän lisää.

UPM Kaukaan tehdasintegraatissa toimii viisi eri tuotantolaitosta: sellu- ja paperitehdas, biojalostamo, saha sekä biovoimalaitos. Laitokset käyttävät vuosittain noin 5 miljoonaa kuutiometriä puuta, joka on noin neljännes UPM:n Suomessa käyttämästä puusta.

Lappeenrannassa UPM:n palveluksessa on noin 1000 vakituista työntekijää. Lisäksi tehdas luo Lappeenrannan seudulle noin 2600 välillistä työpaikkaa.

”Puunhankinta luo välillisiä työpaikkoja metsäkoneyrittäjille, logistiikkaan ja muille metsäammattilaisille. Myös metsäkaupan tuotto jää seudulle, sillä pyrimme ostamaan puun mahdollisimman läheltä noin 200 kilometrin säteellä tehtaalta”, kertoo sidosryhmäsuhteista vastaava päällikkö Katja Tiikasalo.

”Lomakuukausina meillä on töissä noin 160 kesätyöntekijää, ja haluamme työllistää myös mahdollisimman paljon työssäoppijoita, jotta opiskelijat saavat kokemusta prosessiteollisuudesta ja pääsevät urallaan eteenpäin”, hän jatkaa.

Vuoden 2016 raportin mukaan Kaukaan verojalanjälki on merkittävä. Esimerkiksi palkkatulot, yritys- ja kiinteistöverot sekä epäsuorat työpaikat tuovat Lappeenrannan kaupungille noin 31-34 miljoonan euron verotulot vuodessa.

Mallia sidosryhmätoimintaan

EMAS (The Eco-Management and Audit Scheme) on kaikille yrityksille ja organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä, jonka avulla ne voivat viestiä toimintansa, tuotteidensa ja palvelujensa välillisistä ja välittömistä ympäristövaikutuksista.

UPM on ollut mukana järjestelmässä yli 20 vuotta. ”EMAS on meille tärkeä viestinnän työkalu. Nykyään ihmiset haluavat yhä tarkempaa tietoa yrityksen yhteiskunnallisesta roolista ja vastuusta myös paikallisella tasolla, joten uusi raportointimalli on erittäin hyvä avaus tähän suuntaan”, sanoo UPM:n raportoinnista ja tuotevastuusta vastaava johtaja Gabriele Wende.

Wende painottaa, että avoimella viestinnällä UPM haluaa ylläpitää hyviä suhteita naapurustoon, viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin.

”Saksassa monet perinteikkäät tehtaat sijaitsevat lähellä kaupunkien keskustaa. Suuri osa työntekijöistämme myös asuu lähellä tehtaita, joten lähinaapurusto tuntee tehtaan toimintaa hyvin jo ennestään. EMAS-raportti on täten erinomainen viestintäkanava myös omalle väelle.”

Samalla raportti on erinomainen tapa UPM:n tehtaille jakaa keskenään parhaita käytäntöjä ja esimerkkejä paikallisesta sidosryhmäyhteistyöstä. Esimerkiksi UPM:n Changshun ja Nordlandin paperitehtaat nostavat EMAS-raporteissaan esille työterveys ja -turvallisuusasiat sekä kestävään kehitykseen liittyvän yhteistyön koulujen kanssa. Uruguayssa UPM Fray Bentos kertoo raportissaan UPM Säätiön toimenpiteistä paikallisen koulutuksen laadun ja saavutettavuuden parantamisessa.

Ympäristöasiat kiinnostavat nuoria

Tiikasalo vahvistaa, että koulut ja oppilaitokset ovat yritykselle paikallisesti tärkeä sidosryhmä. Nuoret ovat erittäin valveutuneita muun muassa ympäristöasioissa.

”Puhdas vesi on meille tärkeä teema. Toteutamme parhaillaan yhdessä paikallisten koulujen kanssa Koulujemme lähivedet -hanketta. Sen avulla haluamme kannustaa lapsia ympäristöasioiden ja erityisesti vedentutkimuksen pariin.”

”Olemme toimittaneet kouluille vedenlaadun mittaukseen tarvittavaa laitteistoa. Haluamme saada koululaiset myös pohtimaan, kuinka he omin teoin voivat vaikuttaa vedenlaatuun.”

Aktiivisen koulu- ja oppilaitosyhteistyön lisäksi UPM Kaukas tukee paikallisia yhdistyksiä ja seuroja. Kaukas järjestää alueen poliittisille päättäjille ja vaikuttajille vuosittaisen Kaukas foorumin, esittelee toimintaansa vierailijoille ja järjestää kymmeniä opintokäyntejä tehtaille lukuvuoden aikana.

Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa sujuu Kaukaalla erittäin hyvin. ”Uusimmat EMAS-raportin luvut kertovat tehtaan erinomaisesta ympäristösuorituskyvystä, mutta kuvaavat myös toiminnan yhteiskunnallisia vaikutuksia laajemmin. Esittelemme mielellämme näitä tuloksia kaikille, sillä ne ovat todella vaikuttavia”, Tiikasalo päättää.

 

Vesa Puoskari

Lue lisää

UPM:n EMAS-raportoinnissa korostetaan yhtiön yhteiskunnallisia vaikutuksia

Kunnianhimoisilla vastuullisuustavoitteilla kohti vuotta 2030

UPM Raflatac puolustaa Puolan jokien elinvoimaisuutta yhdessä WWF Puolan kanssa

Vastuullisesta hankinnasta hyötyvät ihmiset, yhteiskunta, ympäristö ja liiketoiminta