UPM.FI
Artikkeli | loka 10, 2016

Digitaalinen kristallipallo kertoo sähkön hinnan

UPM:n energiamarkkinoita analysoiva tiimi ennustaa sähkön markkinahinnan kehitystä edistyneillä analyysityökaluilla.

 

"Olemme kehittäneet omia markkinasimulaatiotyökaluja, joiden avulla luomme hintaennusteita ja markkina-analyyseja lyhyen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen liittyvien päätösten tekemisen tueksi", johtaja Christian Hoffmann UPM:n energialiiketoiminnasta kertoo.

Christian Hoffmann vastaa UPM Energy -liiketoiminta-alueen energiamarkkinoihin liittyvän tuen tarjoamisesta koko konsernille. Energiamarkkina-analyysien tärkein tarkoitus on tukea UPM:n energialiiketoimintaa ja energiaportfolion hallintaa.

Toiminnan pääpaino on Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan energiamarkkinoilla sekä hiilen, kaasun, öljyn ja muiden hyödykemarkkinoiden hintakehityksessä. Lisäksi analyysitiimi seuraa tiiviisti trendejä ja kilpailijoiden toimintaa.

"Meidän on tunnettava perinpohjaisesti myös kaikki alaan liittyvät säädökset ja seurattava aktiivisesti teknologian kehitystä esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimassa sekä akkuteknologiassa, jotta voimme arvioida niiden vaikutuksia markkinoihin", Hoffman lisää.

Kattavaa analysointia

Energiamarkkinoita analysoiva tiimi tekee lyhyen, keskivälin ja pitkän aikavälin analyysejä markkinoiden hintakehityksestä. Mahdollisimman kattavien arvioiden tuottamiseksi tiimi hyödyntää aikasarja- ja markkinatietoja sisältävää huipputason tietokantaa sekä itse keräämäänsä dataa ja markkina-analyysitietoja.

"Käytämme skenaarioanalyysien luomiseen matemaattisia optimointityökaluja. Koska työmme perustuu pitkälti erilaiseen dataan, olemme kehittäneet automatisoituja prosesseja. Niillä pystymme siirtämään tietoja useista ulkoisista lähteistä suoraan omaan järjestelmäämme ja analyysityökaluihimme", Hoffmann kertoo.

"Luomme eri skenaarioihin perustuvia hintaennusteita. Keskipitkän ja pitkän aikavälin analyysit luodaan optimointityökaluilla, jotka hyödyntävät useita satoja muuttujia – osa näistä jopa tuntikohtaisia."

Pitkän aikavälin analyyseja voidaan tehdä jopa 40 vuoden päähän, ja niissä on otettava huomioon myös sääntelyn ja poliittisen ympäristön globaalit muutokset.

"Maailma verkottuu jatkuvasti enemmän, joten meillä on nyt käytössämme paljon enemmän tietoa kuin aiemmin ja pystymme entistä paremmin ennakoimaan markkinoiden ja hintojen muutoksia. Haasteena on kuitenkin tunnistaa ne tiedot, joista on meille eniten hyötyä", Hoffmann sanoo.

Sähkön hinta heittelee

Sähkön hinnan ennustaminen ei ole helppoa. Etenkin Pohjoismaiden markkinoilla vaihtelevat sääolosuhteet ja vesivarannot vaikuttavat merkittävästi hintoihin.

"Sää vaikuttaa varsinkin lyhyen aikavälin analyyseihin, sillä tuulivoima ja muut uusiutuvat energiamuodot ovat riippuvaisia sääolosuhteista. Koska uusiutuvan energian osuus tuotannossa kasvaa, erilaiset piikit voivat aiheuttaa sähkön hintaan suurtakin heittelyä lyhyellä varoitusajalla. Hinnat voivat vaihdella saman päivän aikana jopa sata euroa megawattitunnilta. Meidän tehtävämme on ennakoida näitä vaihteluita, jotta voimme hyödyntää niitä mahdollisimman hyvin tuotannossa."

Esimerkiksi Saksassa hinnat voivat painua päivällä negatiivisiksi, jos aurinko- ja tuulivoiman tuotanto kasvaa merkittävästi. Perinteiset energialaitokset eivät ehdi vähentää omaa tuotantoaan yhtä nopeasti, joten syntyy sähkön ylijäämää. Tällaisissa tilanteissa sähkön kuluttajille maksetaan sähkön käytöstä.

Jos taas hinnat nousevat huomattavan korkeiksi, tehtaiden tuotantoa voidaan pienentää muutaman tunnin ajan ja säästää näin energiakustannuksissa. "Jos pystymme tukemaan tällaista joustavuutta, se tuo lisäarvoa koko yhtiölle", Hoffmann sanoo.

Palvelu sisäisille sidosryhmille

Energiamarkkinoiden analyysipalvelu on sisäisille sidosryhmille tarkoitettu palvelukokonaisuus, joka tarjoaa lisäarvoa kaupankäyntiin ja suojaukseen sekä apua energialiiketoiminnan kehitykseen ja päätöksiin. Markkina-analyysipalvelu sisältää myös erilaisia loppukäyttäjille tai ryhmille kohdennettuja markkinatutkimusraportteja.

"Luomme saatujen tulosten pohjalta tulkinnan ja hintaennusteen, joista keskustelemme kaupankävijöiden ja salkunhoitajien kanssa", Hoffmann kertoo.

Kaupankäynnin ja suojauksen lisäksi hintaennusteita hyödynnetään muissakin liiketoimintaprosesseissa aina johdon päätöksenteosta investointipäätöksiin ja EBITDA-ennusteisiin asti.

Hoffman kehuu UPM:n energiatiimin hyvää asennetta. Yhtiöllä on paljon osaamista ja vahvaa näyttöä arvon luomisesta sähkön fyysisessä ja johdannaiskaupassa.

"Meillä on erittäin ammattitaitoinen ja tehokas organisaatio, jossa jokainen saa vapaasti kehittää omaa osaamistaan ja ideoitaan. Sovellamme ehdotuksia käytäntöön hyvin nopealla aikataululla, mikä motivoi tiimin jäseniä etsimään jatkuvasti uusia ratkaisuja.”

"Lisäksi meillä on käynnissä useita eri tiimien yhteisiä hankkeita uusien liiketoimintaideoiden eteenpäin viemiseksi. Tiimirajat rikkova yhteistyö tuo yhteen eri osa-alueiden osaamista ja luo positiivista ryhmähenkeä."

Monipuolista energiantuotantoa

UPM:n energialiiketoiminnalla on Suomessa kustannuskilpailukykyinen, vähäpäästöinen ja joustava sähköntuotantoportfolio, joka koostuu pääosin ydinvoimasta, vesivoimasta ja lauhdevoimasta.

"UPM Energyn tuottama energia myydään pääasiassa Pohjoismaiden sähköpörssiin Nord Pooliin. Muut UPM:n liiketoiminta-alueet ostavat tarvitsemansa sähkön pörssistä. Tämä lisää kilpailukykyä ja tuottaa UPM:lle enemmän lisäarvoa kuin sähkön myynti sisäisesti", Hoffmann sanoo.

Hoffmann myöntää, että sähkömarkkinoiden epävarmuuden vuoksi tarkkoja ennusteita tietylle päivälle tai ajanjaksolle on vaikea tehdä. Analyysien päätavoitteena on lähinnä havaita trendejä ja ennustaa merkittäviä tapahtumia, joilla on suuri vaikutus hintoihin.

"Energiamarkkinoiden analyysipalvelun tavoitteena on ennakoida markkinakehitystä ja hyödyntää trendit mahdollisimman tehokkaasti", hän toteaa.