UPM.FI
Artikkeli | elo 16, 2016

Kunnianhimoisilla vastuullisuustavoitteilla kohti vuotta 2030

UPM päivitti vuoden vaihteessa vastuullisuustoimintansa painopistealueet, tavoitteet ja mittarit, jotka ulottuvat nyt vuoteen 2030 saakka.

 

Nina Norjama

Nina Norjama

UPM:n vastuullisuuden kehitys- ja tukitoimintojen johtaja Nina Norjama kertoo, että UPM kehittää yritysvastuuseen liittyviä asioita pitkäjänteisesti. Parhaita toimintatapoja ja kestäviä ratkaisuja haetaan yhteistyössä asiakkaiden, toimittajien ja kumppaneiden kanssa koko arvoketjun osalta.

”Olemme kiristäneet eri painopistealueidemme tavoitteita. Olennainen ero aiempaan verrattuna on ajattelutavan muutos: katsomme asioita aiempaa pidemmällä aikavälillä aina vuoteen 2030 saakka”, hän lisää.

UPM:n vastuullisuustyön perimmäisenä päämääränä on kasvattaa liiketoiminnan arvoa. Siihen päästään muun muassa resurssien mahdollisimman tehokkaalla käytöllä sekä osaavan työvoiman tuottamalla panoksella.

”Seuraamme yritysvastuun tavoitteiden toteutumista tarkoilla mittareilla. Jos saavutamme päämäärämme jo aiemmin, niin tavoitteita on kiristettävä lisää”, Norjama vahvistaa.

Jatkuvaa parannusta työturvallisuudessa ja monimuotoisessa työkulttuurissa

Yhtenä UPM:n sosiaalisen vastuun painopistealueena on turvallisen ja terveellisen työympäristön sekä henkilöstön hyvinvoinnin varmistaminen.

”Haluamme, että työturvallisuus on pysyvä osa UPM:n toimintakulttuuria. Tätä kautta pyrimme vähentämään oman henkilöstön mutta myös UPM:n tiloissa toimivien ulkopuolisten urakoitsijoiden tapaturmien määrää jatkuvasti”, sanoo Norjama.

Poissaoloihin johtaneita työtapaturmia oli viime vuonna ennätyksellisen vähän. 2015 lopussa yhteensä 12 tuotantolaitosta oli ollut yli vuoden ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia.

UPM:n uutena sosiaalisen vastuun tavoitteena on Monimuotoinen ja salliva työympäristö. Tänä vuonna yhtiö aloittaa Monimuotoisuushankkeen, jonka avulla pyritään kehittämään yrityskulttuuria edelleen.

”Tavoitteenamme on, ettei yksikään koe tulevansa syrjityksi sukupuoleen, ikään, rotuun tai kansallisuuteen katsomatta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteiden toteumista mitataan henkilöstökyselyssä, jossa meillä on jo nyt monimuotoisuuteen ja syrjintään liittyvä kysymys. Vuonna 2015 tehdyssä kyselyssä 77 % vastasi, ettei kokenut syrjintää UPM:ssä.”, Norjama lisää.

Taloudellisen vastuun osalta lisäarvoa pyritään luomaan muun muassa vastuullisen hankinnan kautta yhteistyössä toimittajien kanssa. Auditointien tavoitteena on parantaa toimittajien tuotteiden laatua mutta myös työturvallisuuteen ja ympäristövastuuseen liittyviä asioita.

Synergiaa YK:n tavoitteiden kanssa

Vastuullisuustavoitteiden päivityksen yhteydessä UPM:ssä pohdittiin perusteellisesti myös YK:n uusia kestävän kehityksen tavoitteita, jotka yleiskokous vahvisti syksyllä 2015.

UPM:n johtoryhmien jäsenille järjestettiin työpajoja, jossa he keskustelivat kaikista YK:n esittämistä 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta. Pyrkimyksenä oli nostaa esille UPM:n näkökulmasta tärkeimmät asiat. ”Löysimme YK:n kaikkien tavoitteiden osalta linkin UPM:n toimintaan. Poimimme mukaan yksitoista mielestämme tärkeintä tavoitetta, joita voimme edistää konkreettisesti omilla toimillamme tai vastaavasti jarruttaa epäsuotuisaa kehitystä. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitseminen on tällainen kysymys.”

UPM:n listan terävimpään kärkeen keskusteluissa nousivat luonnon monimuotoisuus ja metsät. ”Tämä on ollut painopistealueenamme jo kauan, ja yhtiöllä on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa tällä alueella myös tulevaisuudessa. Puunhankinnan ja metsätalouden puolella tehdään hyvinkin yksityiskohtaisia toimia tavoitteiden saavuttamiseksi”, Norjama huomauttaa.

Aktiivisesti mukana kansainvälisillä foorumeilla

Samaan aikaan UPM on ollut aktiivisesti mukana aiheeseen liittyvissä yritysten välisissä keskusteluissa eri foorumeilla. ”Osallistuimme muun muassa Kiinassa järjestettyyn Sustainability Salon -keskustelupäivään, jossa kerroimme UPM:n Biofore-strategiasta ja kuinka YK:n tavoitteet linkittyvät toimintaamme. Halusimme omalta osaltamme kannustaa yrityksiä olemaan tässä pelissä erittäin vahvasti mukana”, hän lisää.

Merkittävin ero vuonna 2000 asetettuihin YK:n vuosituhattavoitteisiin verrattuna on, että uudet kestävän kehityksen tavoitteet koskevat kaikkia maita. Ongelmat ovat maailmanlaajuisia, joten ongelmiin tarvitaan yhteisiä ratkaisuja. Tämän vuoksi uudet tavoitteet korostavat yhteistyön merkitystä sekä ihmisoikeuksia. ”YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden päämääränä on tehdä maailmasta parempi paikka kaikille, mikä vaatii niin valtioiden kuin yritysten, kansalaisjärjestöjen ja myös yksilöiden välistä yhteistyötä. Tämä on palapeli, jota koko maailma miettii yhdessä”, Norjama päättää.

Tutustu 2030 vastuullisuustavoitteisiin vuosikertomuksessa »

 

Kuvat: Janne Lehtinen, UPM

Teksti: Vesa Puoskari