UPM.FI
Artikkeli | huhti 26, 2016

Meriliikenteeseen kustannustehokkuutta satamajärjestelyillä ja vahvoilla kumppanuuksilla

UPM on uudistanut meriliikenteen rakenteita ja kumppanuussuhteita kustannustehokkuuden ylläpitämiseksi. Logistiikan tehostaminen vaikuttaa suoraan suomalaisen tuotannon kilpailukykyyn ja kysyntään. Suomen viennin ja tuonnin volyymitason merkittävä lasku sekä vuoden 2015 alussa voimaan astunut rikkidirektiivi ovat tehneet viime vuosista meriliikenteen osalta taloudellisesti haastavia. Hyvällä yhteistyöllä, avoimuudella ja tehdyillä rakenteellisilla muutoksilla tilanteesta on selvitty erittäin kilpailukykyisesti.

 

Rikkidirektiivistä on koitunut UPM:lle vuoden 2015 aikana vain vähäiset lisäkustannukset. Kaikki rikkipesureilla varustetut 30 yhteistyökumppanin laivaa on otettu käyttöön odotetusti vuoden 2015 alkupuolella. Uudistus parantaa ilmanlaatua ja vähentää rikkipäästöistä koituvia terveyshaittoja.

Rikkidirektiivi laski polttoaineen sallittua rikkipitoisuutta 1 prosentista 0,1 painoprosenttiin rikin oksidipäästöjen valvonta-alueilla Itämerellä, Pohjanmerellä ja Pohjois-Amerikan mantereen merialueella. UPM:n yhteistyökumppaneiden laivoihin asennetut rikkipesurit pesevät rikin pois rikkipitoisuudeltaan 3,5 prosentin polttoaineesta. Polttoaine on selvästi 0,1 prosenttia rikkiä sisältävää polttoainetta edullisempaa, jolloin pesuri-investoinneille on laskettavissa selkeä takaisinmaksuaika.

Siirtyminen meriliikenteessä LNG-polttoaineeseen on todennäköistä myöhemmässä vaiheessa, kun polttoaineen jakelu ja infrastruktuuri ovat kunnossa ja sen käyttö muuttuu ratkaisevasti edullisemmaksi. Itse polttoaineen kulutuksen säästöt reiteillä ovat varustamojen vastuulla. Säästöihin kannattaa kuitenkin pyrkiä, sillä taitavalla navigoinnilla ja alustekniikan kehityksellä voidaan saavuttaa jopa 20 prosenttia pienempi kulutus.

Rikkipesuri-investointien riskit jaettiin

Neuvottelut uusien pitkäaikaisten meriliikenteen yhteistyökumppaneiden kanssa käytiin vuosina 2013 ja 2014. Aiemmat, UPM:n omaehtoiset meriliikenneratkaisut kävivät volyymikehityksen kannalta riskeiltään liian suuriksi. Lisäksi investointitarpeet olivat rikkidirektiivin vuoksi pienemmille varustamoille suuret. Tehdyssä ratkaisussa rikkipesuri-investoinnin riski jakaantuu UPM:n ja varustamoiden kesken. UPM:llä on nyt neljä varustamoa pitkäaikaisina yhteistyökumppaneinaan.

Meriliikenteessä tehtiin muutoksia myös reitityksiin ja satamien käyttöön. UPM käyttää nyt Suomessa Pietarsaaren, Rauman ja Kotkan satamia. Keski-Euroopan, Benelux-alueen sekä Espanjan ja Portugalin alueilla kaikki liikenne on keskitetty yhteen satamaan. Pohjois-Amerikassa ja Iso-Britanniassa käytössä on kaksi satamaa.

 

Saara Töyssy