Kemikaalit

 

Edellytämme, että kaikki toimittajamme noudattavat tarkoin Euroopan yhteisön kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevaa REACH-asetusta sekä luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevaa CLP-asetusta.

 

Arvioimme kaikki kemikaalit ennen hankintapäätöksen tekemistä. Tätä varten tehtaamme hankintaosastolle ja kemikaalien hankinnasta vastaavalle yhteyshenkilölle tulee toimittaa seuraavat asiakirjat:

 1. Uusin käyttöturvallisuustiedote ja tarvittaessa altistumisskenaario toimintayksiköidemme käyttämillä kielillä.
 2. Toimittajan vakuutus, ettei kyseinen kemikaali tai raaka-aine sisällä UPM:n rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelossa (UPM RSL) mainittuja kiellettyjä aineita ja/tai tieto arvioitavan tuotteen mahdollisesti sisältämistä UPM RSL -luetteloon kuuluvista rajoitetuista aineista.
 3. Ympäristömerkkitiedot (tarvittaessa).
 4. Valmistajan vakuutus, että arvioitava tuote täyttää Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (US Food and Drug Administration, FDA) CFR 21, part 176 tai muu soveltuva luku vaatimukset ja/tai Saksan riskienarviointilaitoksen (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) suosituksen XXXVI (tarvittaessa).
 5. Todistus leluturvallisuusvaatimusten mukaisuudesta tarvittaessa.
 6. Todistus EU:n biosidiasetuksen 528/2012 (EU BPR) mukaisuudesta tarvittaessa.

Käyttöturvallisuustiedote (MSDS)

Käyttöturvallisuustiedotteessa täytyy olla kaikki kemikaalilainsäädännön edellyttämät tiedot REACH-asetusta koskevien ECHA-ohjeiden mukaisesti. Jos käyttöturvallisuustiedotteeseen tehdään myöhemmin muutoksia, erillinen päivitetty asiakirja täytyy lähettää PDF-muodossa osoitteeseen msds@upm.com sekä hankinnan yhteyshenkilölle.

Saateviestissä täytyy olla myös tiedot siitä, mille UPM:n sellu- ja paperitehtaalle Euroopassa tai UPM:n saha- ja vaneriyksikölle Suomessa kemikaalia on toimitettu.

ECHA-ohje

UPM:n rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (UPM RSL)

Haluamme varmistaa, että kemikaalien toimittajat noudattavat edellyttämiämme kestävän kehityksen standardeja, ja on tätä varten julkaissut rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelon (UPM RSL), joka on hankintasopimuksemme liitteenä. Oletamme, että kaikille paperi-, sellu- ja vaneritehtaille kemikaaleja ja/tai raaka-aineita toimittavat yritykset noudattavat luetteloa. Luettelo on jaettu kahteen osaan: 1) Kielletyt aineet, joita ei ole tarkoituksella sisällytetty UPM:lle toimitettaviin kemikaaleihin tai raaka-aineisiin ja 2) Rajoitetut aineet. Toimittajan tulee ilmoittaa tuotteensa mahdollisesti sisältämästä rajoitetusta aineesta yhteyshenkilölleen hankintaorganisaatiossamme.

Rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelo

 EU-ympäristömerkkiä koskevat vaatimukset

EU-ympäristömerkki asettaa UPM:n graafisen paperin sekä kopio- ja sanomalehtipaperin tuotantoprosesseille lisävaatimuksia, jotka koskevat:

 • päästöjä vesistöihin ja ilmaan
 • energiankulutusta
 • kuituja: luonnonvarojen säästäminen, kestävä metsänhoito
 • kemikaaleja: aineet ja seokset, joiden käyttö on rajoitettu
 • jätehuoltoa
 • soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

Toimittajan, joka toimittaa prosessikemikaaleja ympäristömerkittyä kopio- tai sanoma- tai graafista paperia valmistaville UPM:n paperitehtaalle tai UPM:n sellutehtaille, täytyy toimittaa uusimman päivitetyn käyttöturvallisuustiedotteen lisäksi EU-ympäristömerkki kriteeriä EU 2019/70 koskevien arviointiperusteiden vakuutukset toimivaltaiselle elimelle / Kirsi Auranmaa (kirsi.auranmaa(at)ecolabel.fi) sekä UPM:n vastuullisuustiimille / Miia Härkönen (productstewardship(at)upm.com).

Vanha kirteeristö on voimassa 31.12.2019 asti tai kunnes tehtaiden hakemukset on käsitelty uuden kriteerin mukaisesti.

Kaikkien kemikaalitoimittajien tulee lähettää vähintään SVHC vakuutus.

Paperia ja sellua koskevat kemikaalivaatimukset ovat alla vanhan kriteerin mukaisesti, mutta vakuutukset päivitetään kun uudet ovat saatavilla. (julkaistu englanniksi):

EU Ecolabel Copying and graphic paper (2011/333/EU) NEWSPRINT PAPER –2012/448/EU
Declaration 1 – Cleaning agents, Dispersing agents and Foam inhibitors/Defoamers Declaration 1 – Chemical products
Declaration 2 – Coating chemicals Declaration 2 – Cleaning agents, Dispersing agents and Foam inhibitors/ Defoamers
Declaration 3 – Retention agents and other polymer containing chemicals (e.g. water repellents and chemicals for water treatment) Declaration 3 – Retention agents and other polymer containing chemicals
Declaration 4 – Surfactants in de-inking chemicals Declaration 4 – Surfactants in de-inking chemicals
Declaration 5 – Biocides Declaration 5 – Biocides or biostatic agents
Declaration 6 – Dyes Declaration 6 – Dyes


Lisäksi sellua koskevat pehmopaperikriteerien vaatimukset.

Lisää EU-ympäristömerkkien arviointiperusteita koskevia ohjeita

Konelinjakohtaiset ekomerkki ja elintarvikekontaktimateriaalivaatimukset

Pohjoismaista ympäristömerkkiä (Joutsenmerkkiä) koskevat vaatimukset

Joutsenmerkki sisältää ympäristövaatimuksia, jotka koskevat puuraaka-aineen alkuperää, päästöjä ilmaan ja vesistöihin, energiankulutusta sekä sellun ja paperin valmistuksessa käytettäviä kemikaaleja. Tuotteita arvioidaan niiden koko elinkaaren ajalta raaka-aineiden hankinnasta aina loppusijoitukseen asti.

Perusmoduuli sisältää yleisiä vaatimuksia, jotka koskevat metsänhoitoa, päästöjä, energiankulutusta sekä jätteenkäsittelyä sellun- ja paperintuotannossa. Metsänhoitovaatimukset koskevat metsänhoitotoiminnoista saatuja raaka-aineita.

Kemikaalimoduuli sisältää yleisiä vaatimuksia, jotka koskevat kemikaalien käyttöä sellun- ja paperinvalmistuksessa. UPM:n Jämsänkosken, Kaipolan, Kaukaan, Kymin, Nordlandin, Plattlingin ja Rauman tehtaille sekä Fray Bentosin, Kaukaan, Kymin ja Pietarsaaren sellutehtaille prosessikemikaaleja toimittavien toimittajien on täytettävä Pohjoismaisen ympäristömerkin (Joutsenmerkin) kemikaaleja koskevat kriteerit. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimittajien täytyy lisätä vaaditut tiedot Pohjoismaisen ympäristömerkin yhteyteen kehitettyyn MSA -tietokantaan (My Swan Account). MSA-tietokanta sisältää tiedot Joutsenmerkin saaneiden sellu-, paperi- ja painopaperiyhtiöiden käyttämistä kemikaaleista.

Joutsenmerkin tarkat vaatimukset kemikaalien toimittajille