Hallinnointirakenne

UPM:n hallinnointimalli on yksiportainen ja koostuu yhtiökokouksen lisäksi hallituksesta ja toimitusjohtajasta alla olevassa kuvassa esitetyn mukaisesti. Yhtiön operatiivisessa johtamisessa toimitusjohtajaa avustavat konsernin johtajisto, liiketoiminta-alueiden hallitukset ja strategiaryhmä.

 
 

Johtajisto koostuu liiketoiminta-alueiden ja globaalien funktioiden johtajista, ja se avustaa toimitusjohtajaa konsernitason toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen hyväksymisessä ja toimeenpanossa.

Liiketoiminta-alueiden hallituksiin kuuluvat hallitusten puheenjohtajana toimivan toimitusjohtajan lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja, muut globaalien funktioiden johtajat ja kyseessä olevan liiketoiminta-alueen johtaja. Liiketoiminta-alueiden hallitukset avustavat toimitusjohtajaa liiketoiminta-aluetason päätöksenteossa asioissa, jotka liittyvät kunkin liiketoiminta-alueen strategiaan, budjettiin, tulokseen, operatiivisiin investointeihin, kaupallisiin strategioihin, liiketoiminnan kehityssuunnitelmiin, liiketoiminta- ja strategisiin riskeihin, strategisiin ja organisatorisiin muutoksiin sekä henkilöstöasioihin. 

Strategiaryhmää johtaa toimitusjohtaja, ja sen muut jäsenet ovat talous- ja rahoitusjohtaja sekä strategia-, teknologia- ja lakiasiainjohtajat. Ryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin strategioiden, strategisten projektien, investointien, yritysjärjestelyjen ja muiden strategisten kehityshankkeiden valmistelussa hallituksen päätettäväksi.

Kullakin liiketoiminta-alueella ja globaalilla funktiolla on johtoryhmä, jonka tehtävänä on avustaa kyseisen liiketoiminta-alueen tai funktion johtajaa strategioiden, budjettien, liiketoiminnan kehityssuunnitelmien ja kyseisen liiketoiminta-alueen tai funktion toimintamallin ja organisaation valmistelussa ja toteuttamisessa. Suurimmat liiketoiminta-alueet on jaettu edelleen strategisiin liiketoimintayksiköihin, joilla niilläkin on oma johtoryhmänsä.