Yhdessä luonnonsuojelujärjestöjen kanssa laadittu kuukkelialueiden metsänkäsittelyohje

UPM:n, luonnonsuojelujärjestöjen ja tutkijoiden yhteistyönä laadittu vapaaehtoisuuteen perustuva kuukkelialueen metsänkäsittelyohje julkistettiin vuonna 2011. Ohjeistuksen mukaan kuukkelin ydinreviirit (1–20 ha) suojellaan kokonaan. Muulla elinpiirillä ylläpidetään metsän peitteisyyttä siten, että avoimia alueita on alle 15 %. Kuukkelivyöhykkeellä voidaan toimia tavanomaisesti metsäsertifioinnin mukaisesti.

 

UPM on saanut Ruokolahden alueelta tietoonsa sijainnin neljästä kuukkelin ydinreviiristä. Kaikki nämä on yhtiön omalla päätöksellä suojeltu ja ne ovat kokonaan metsätalouskäytön ulkopuolella. Suojeltujen alueiden pinta-ala vaihtelee vajaan 40 hehtaarin ja lähes 100 hehtaarin välillä ollen yhteensä noin 230 hehtaaria, eli suojellut alueet ovat laajempia kuin kuukkelialueen metsänkäsittelyohje suosittaa.

Tiedossa olevien ydinreviirien ulkopuolella muulla kuukkelireviirillä on metsien käytön suunnittelussa ja toteutuksessa otettu huomioon kuukkelin elinympäristövaatimukset siten, että metsän peitteisyys huomioidaan. Reviirialueiden ulkopuolella on toimittu tavanomaisesti metsäsertifioinnin vaatimusten mukaisesti.

Kuukkelin esiintyminen ei aiheuta lainsäädännöllistä rajoitetta metsien käsittelylle. UPM on kuitenkin sitoutunut omissa metsissään toimiessaan myös lain tason ylittävään metsäsertifiointiin ja on omaehtoisesti sitoutunut noudattamaan myös vapaaehtoista kuukkelialueiden metsänkäsittelyohjeistusta.