​Arvostamme yhteistyötä

Yhteistyö ja jatkuva vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa on meidän tapamme kehittää toimintaamme ja metsien hyvinvointia vastuullisesti.

 
 

Toimintamme on näkyvää ja olemme jatkuvasti yhteydessä useisiin eri tahoihin: metsänomistajiin, viranomaisiin, tutkijoihin, eri järjestöihin ja yhdistyksiin, oppilaitoksiin, paikallisyhteisöihin sekä moniin muihin, jotka ovat kiinnostuneita toiminnastamme. Kaikki keskustelut ovat arvokkaita ja antavat meille mahdollisuuden tarkastella toimintaamme eri näkökulmista ja kehittää menettelytapojamme. Lue lisää sidosryhmäyhteistyöstämme yhtiön vuosikertomuksesta.

Metsänomistaja päättää, miten toimimme hänen metsässään

Ostamme metsänomistajilta puuta ja hoidamme heidän metsiään. Kuuntelemme heidän tarpeitaan ja toiveitaan ja otamme ne huomioon toimenpidesuunnitelmaehdotuksia tehdessämme. Päivittäisissä keskusteluissa metsänomistajien kanssa voimme jakaa päätösten pohjaksi osaamistamme, jota meille on karttunut yhtiön metsien hoidosta sekä yhteistyöhankkeista eri tutkijoiden ja järjestöjen kanssa. Asiakkailtamme saatu palaute toimintatavoistamme ja työmme laadusta on tärkeä osa toimintamme kehittämistä.

Lue lisää:

 

Katso videot:

 

Metsäomaisuutta voi hoitaa painottamalla erilaisia metsänhoidon tavoitteita

Metsän kunto ja mahdolliset hoitotoimenpiteet selviävät helpoiten metsäkäynnillä

Metsänomistajien arvot ja tavoitteet vaihtelevat

Metsäomistajan matkassa Pälkäneellä

Monipuolinen metsä tuo onnea metsänomistajalle

Riistapainotettu metsäsuunnitelma tukee metsän monimuotoisuutta

 

Ammattitaitoiset yrittäjät

Yrittäjät ja heidän henkilöstönsä ovat merkittävä linkki meidän ja metsänomistajien välissä. He tekevät työtä metsissä ja huolehtivat käytännössä, että kaikki tapahtuu metsänomistajan omaisuutta ja luontoa kunnioittaen sekä lakeja, määräyksiä ja toimintaohjeitamme noudattaen. Käytännön toimijoiden kokemukset ovat arvokkaita toimintatapoja kehitettäessä.

Lue lisää:

Katso videot:

Yhteinen vastuu metsän hyvinvoinnista

Viranomaiset asettavat rajat ja ohjaavat toimintaa

Toimintaamme ohjaavat lait, viranomaismääräykset, sertifiointistandardit ja omat toimintaohjeemme. Henkilöstömme tuntee ne ja he opastavat, ja usein myös hoitavat erilaiset metsien käyttöön liittyvät viranomaisvelvoitteet asiakkaiden puolesta. 

Yhteydenpito muun muassa ympäristöministeriön ja paikallisten ELY-keskusten virkamiehiin ja asiantuntijoihin on säännönmukaista, kun suunnittelemme arvokkaiden kohteiden ja uhanalaisten lajien elinympäristöjen rajauksia. Teemme ministeriölle tai paikalliselle ELY-keskukselle myös esitykset suojelukohteista omien metsien osalta ja usein myös yksityismetsänomistajien puolesta .  Ympäristöministeriö vastaa suotuisan suojelun tasosta Suomessa ja päättää suojeluohjelmiin hyväksyttävistä kohteista.

Lue lisää:

Edistämme metsäsertifiointia

Olemme olleet mukana kehittämässä metsäsertifiointia 1990-luvulta saakka; siitä lähtien, kun metsätalouden standardointiin alettiin luoda edellytyksiä. Metsäsertifiointi on erinomainen tapa edistää kestävää metsätaloutta ja osoittaa tuotteitamme ostaville ja niitä edelleen jalostaville asiakkaillemme, että tuotteissa käytetty raaka-aine on laillista ja hankittu vastuullisesti hoidetuista metsistä

Edistämme kaikkia luotettavia metsäsertifiointijärjestelmiä, joista kansainvälisesti merkittävimmät ovat FSC® ja PEFCTM. Tavoitteemme on, että kaikki hankkimamme puu on sertifioitua vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi osallistumme aktiivisesti standardien kehittämiseen sekä tarjoamme metsäsertifiointivaihtoehtoja aktiivisesti metsänomistajille. Tämä on myös kansainvälisen FSC:n kanssa solmitun kumppanuussopimuksen tavoite.

Yhtiön koko metsäomaisuus on FSC- ja/tai PEFC-sertifioitu. Lisäksi hallinnoimme sekä FSC- (FSC C 109750) että PEFC-sertifiointiryhmiä, joihin yksityismetsänomistajat voivat liittyä. Näiden osalta vastaamme standardien vaatimuksen mukaisesta toiminnasta sekä yhteydenpidosta järjestelmien auditoijiin, jotka varmentavat, että toimintamme vastaa standardien vaatimuksia.

Lue lisää:

Katso videot:

 

FSC®-leimikon suunnittelu

Uudistushakkuu ja FSC®

FSC®-metsäsuunnitelma

 

Metsän kasvatus ja FSC®

Vesistöt ja FSC®

Suot ja FSC®

Toiminnan kehittäminen edellyttää yhteistyötä, tutkimusta ja testausta

Yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkijat tekevät jatkuvasti korkeatasoista tutkimusta metsänhoitomenetelmien ja toimintatapojen kehittämiseksi sekä toiminnan vaikutusten kartoittamiseksi. Erilaiset simulointimallit ovat nykyaikaa, mutta vaikutusten arviointi vaatii myös kenttätutkimusta ja sopivia kohteita niiden tekemiseen. Eri puolilla Suomea sijaitsevat UPM:n metsät täydentävät hyvin tutkimuslaitosten omaa verkostoa ja ovat hyviä testiympäristöjä erilaisille hankkeille.

Metsiemme lajien ja arvokkaiden elinympäristöjen säilyttäminen on sekä tutkijoiden, ympäristöjärjestöjen että meidän mielenkiinnon kohde. Olemme jo vuosien ajan toteuttaneet yhteistyössä eri osapuolien kanssa erityyppisiä hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää keinoja edistää monimuotoisuutta talousmetsissä. Lue niistä lisää osiosta Suojelemme elämää metsässä.

Merkittävä osa toiminnan kehittämistä on yhteistyö kone- ja laitevalmistajien kanssa.  Uusien, turvallisten ja tehokkaiden menetelmien käyttöönotto edellyttää uusia toiminnallisuuksia koneisiin ja laitteisiin. Yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa pystymme kehittämään myös uudentyyppisiä palveluja metsänomistaja-asiakkaillemme. 

Lue lisää:

Katso videot:

Selvitä metsäsi arvo sekunneissa

Tulevaisuuden puutavara-auto testauksessa

Toimintamme kiinnostaa paikallisyhteisöjä

Järjestämme vuosittain satoja tilaisuuksia, joissa tapaamme niin metsänomistajia kuin myös muita metsäisistä asioista kiinnostuneita. Olemme mukana paikallisissa tapahtumissa ja messuilla, ja järjestämme erilaisia työnäytöksiä, joissa kerromme palveluistamme ja tavastamme toimia. Näistä tapahtumista löydät lisätietoa verkkopalvelustamme www.upmmetsä.fi.

Toimintamme on näkyvää ja erityisesti puunkorjuu asutusalueiden läheisyydessä vaatii huolellista suunnittelua. Muutokset maisemassa voivat aiheuttaa keskustelua ja turvallisuuteen on kiinnitettävä erityishuomiota. Kohteesta riippuen kerromme lähinaapureille yhdessä metsänomistajan kanssa ennakkoon töiden alkamisesta, vaikutuksesta ja turvallisuusnäkökulmista joko kirjeitse, paikallismediassa tai järjestämällä avoimia keskustelutilaisuuksia. Jos työmaan lähistöllä sijaitsee koulu tai päiväkoti, vierailemme niissä kertomassa, mitä lasten ja opettajien on hyvä muistaa, jotta työ sujuu turvallisesti.

Lue lisää:

Monipuolista yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa

Usein opettajat vievät oppilaansa metsään tutkimaan käytännössä luokassa jo opittuja asioita. Yhtiön metsät ovat siihen sopivia kohteita ja usein oppaana voi toimia myös metsäammattilaisemme. Keväisin puiden istutus on ollut monelle koululaiselle innostava tapahtuma. Olemme myös mukana Suomen Metsäyhdistyksen Metsävisassa, johon osallistuu vuosittain satoja koululaisia eri puolilta Suomea.

Yliopistot ja oppilaitokset kouluttavat osaavia ammattilaisia. Vuosittain useat kymmenet opiskelijat tekevät meille harjoitus- ja lopputöitä ja oppivat työelämästä harjoittelijoina. Lue lisää osiosta Töissä metsässä.

Lue lisää:

Monipuolista kansainvälistä yhteistyötä

Seuraamme aktivisesti kansainvälistä metsäkeskustelua ja osallistumme eri foorumeihin, joissa voimme jakaa omaa asiantuntemustamme muiden kanssa ja oppia heiltä uutta. Esimerkkejä kansainvälisestä yhteistyöstämme ovat kumppanuussopimus kansainvälisen FSC:n ja YK:n Yritykset ja biodiversiteetti -aloite, jossa olemme mukana.

Lue lisää: