Yhteistyö ja kumppanuudet: kiertotaloutta käytännössä

UPM kehittää aktiivisesti uusia ratkaisuja, jotka vauhdittavat uusiutuvien materiaalien kestävää käyttöä ja siirtymistä kiertotalouteen. Emme kuitenkaan tee kaikkea yksin. Etsimme yhteistyökumppaneita kehittämään kanssamme erityisesti kiertotalousratkaisuja, asiakasystävällisiä digitaalisia palveluita, sekä ratkaisuja ydinliiketoimintaan kuulumattomia patenttien ja teollisen internetin hyödyntämiseen.

 

Kumppanuudet lisäävät arvoa sekä joustavuutta

Kumppanuuksien avulla voimme kehittää uusia liiketoimintamalleja ja ratkaisuja sekä nopeuttaa markkinoille pääsyä. Teemme yhteistyötä laajasti yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä startup-yritysten ja teknologiatoimittajien kanssa. Etsimme liikeoiminnan kehitysmahdollisuuksia ja innovaatioita osallistumalla monenlaisiin yhteistyöprojekteihin, jotka keskittyvät kiertotalouden kehittämiseen, tähteiden hyödyntämiseen ja resurssitehokkuuteen.

UPM on mukana biotalouteen ja cleantech-tutkimukseen keskittyvässä kansallisessa CLIC-innovaatioklusterissa. Klusterin tutkimusohjelman painopisteitä ovat UPM Tutkimusta ja Kehitystä edistävä biotalous sekä energia- ja ympäristötutkimus. Olemme myös yksi BBI:n (European Joint Undertaking on Bio-based Industries) alla toimivan teollisuuskonsortion perustajajäsenistä. Tämän yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuden tavoitteita ovat investointien käynnistäminen ja kilpailukykyisen markkinan luominen paikallisesti tuotetuille biopohjaisille tuotteille.

 

Lietteiden ravinteet lannoitekäyttöön - vaihtoehtoja etsimässä yhdessä Yara Suomen kanssa

Hedelmällinen maaperä teollisen mittakaavan kierrätyslannoitteelle

 

Ravinteiden kierrätystä yhteistyössä Yara Suomen kanssa

UPM:llä ja lannoite- ja kasviravinneosaaja Yara Suomi Oy:llä on yhteinen päämäärä. Tavoitteena on kehittää tehokas teollisen mittakaavan ravinneratkaisu ja kierrätyslannoite, jolla voidaan tuottaa puhdasta suomalaista ruokaa kannattavasti ja mahdollisimman pienellä ympäristökuormituksella.

Ympäristöministeriön alaisuudessa toimiva ravinteiden kierrätystä koskeva ohjelma (Raki2) on myöntänyt rahoitusta tälle UPM:n ja Yara Suomi Oy:n yhteishankkeelle.

Projekti keskittyy sellu- ja paperitehtaiden jätevesien puhdistamisessa syntyvän lietteen sekä poltossa syntyvän tuhkan sisältämien ravinteiden hyödyntämiseen viljelyssä. Työryhmä kehittää lannoitetta, jossa kierrätys- ja kivennäisravinteiden suhde on oikea.

Raki-ohjelma tukee Suomen hallitusohjelmaa, jonka tavoitteena on nostaa ruoantuotannon kannattavuutta tinkimättä ympäristönsuojelusta ja samalla tehdä Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa. Ohjelman toinen vaihe (Raki2) on käynnistynyt osana hallituksen kärkihanketta, joka tähtää Itämeren tervehdyttämiseen kiertotalouden avulla ja ravinteiden kierrätyksen tehostamiseen.

Ensimmäiset peltokoetulokset julkaistu

Ensimmäiset peltokoetulokset julkaistiin 8. marraskuuta 2017. Hankkeen puolivälitulosten mukaan kehitteillä olevalla kierrätyslannoitteella sato oli lähes kolmanneksen suurempi kuin pelkällä lietteellä, mutta viidenneksen pienempi kuin mineraalilannoitteilla. Yhteistyö jatkuu reseptikehityksen merkeissä.

Lue lisää:


Kaatopaikkajätteen nollataso -projekti

Kaatopaikkajätteen nollataso -projektissa kehitämme älykkäitä kestävän kehityksen ratkaisuja, joiden avulla ylijäämämateriaalit kierrätetään lisäarvoa tuottavalla tavalla. Tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä tuhkan, lietteen, sakan sekä puu- ja sekajätteen hyödyntämiseksi Suomen kaikissa tuotantoyksiköissä.

Kaatopaikkajätteen nollataso pyritään saavuttamaan globaalisti vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on jo saavutettu Itävallassa ja seitsemällä UPM:n tehtaalla Saksassa. Suomessakin tavoite on jo melko lähellä.

 
 

Diplomityöntekijä rientää apuun kierrätysravinteiden valtakunnallisessa käyttöönotossa

Läheistä yhteistyötä Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kanssa

UPM on mukana Baltic Sea Action Groupin (BSAG) työssä puhtaamman Itämeren puolesta. Olemme antaneet BSAG:lle sitoumuksen, jonka mukaan pyrimme käyttämään ainoastaan kierrätettyjä ravinteita biologisissa jätevedenpuhdistamoissamme vuoteen 2030 mennessä. Ravinteiden kierrätyksellä voimme tervehdyttää Itämerta ja muita vesistöjä.Baltic Sea Action Group

Tavoitteemme on ottaa käyttöön paikallisesti hankittuja kierrätettyjä ravinteita. Siten voimme edistää kiertotaloutta ja parhaassa tapauksessa myös vähentää paikallisvesistöjen rehevöitymistä. Olemme hakeneet mahdollisia yhteistyökumppaneita, joita ovat pääasiassa paikalliset maatilat ja teolliset biokaasulaitokset sekä kunnalliset jätevedenpuhdistamot. Ensimmäiset tulokset ovat jo käsillä. Teimme kesällä 2017 ensimmäiset kokeet UPM:n Kaukaan tehtaalla Lappeenrannassa ja myöhemmin kokeita tehdään muillakin UPM:n tehtailla Suomessa.

 

bsag-logo-300x300.jpg

Lue myös:

 

More with Biofore in China – entistäkin tehokkaampi paperitehdas

More with Biofore in China -ohjelman tavoitteena on parantaa tehtaiden energiatehokkuutta ja ympäristösuorituskykyä uusilla innovatiivisilla teknologioilla. UPM Changshun paperitehdas Kiinassa toimii pilottina tutkimusohjelmassa, jolla pyritään tehostamaan tehtaan veden ja energian käyttöä.

More with Biofore in China -ohjelman tavoitteena on vähentää päästöjä Kiinassa, mutta samalla UPM hakee uusia ratkaisuja, joita voidaan soveltaa muillakin yhtiön tehtailla.

Yksi ratkaisuista pyrkii vähentämään kolmen paperikoneen vedenkulutusta. Toisessa taas pyritään vähentämään energiakattiloiden hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjä. Tässä UPM tekee yhteistyötä energiakattilan toimittajan ja Teknologian tutkimuskeskuksen, VTT:n kanssa.
Kartoitamme myös mahdollisuuksia toimittaa vedenpuhdistuksessa syntyvää lietettä raaka-aineeksi läheiselle tehtaalle.

Ohjelma pyrkii tehostamaan myös energian käyttöä. Sähkönkulutuksen optimointi tarkoittaa samalla myös energiantuotannon aiheuttamien ilmapäästöjen vähentämistä.

Innovaatioiden kaupallistaminen Green Campus Innovations'n kanssa

Green Campus Innovations (GCI) on Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) vuonna 2012 perustama sijoitusyhtiö. Se on yksi UPM:n yhteistyökumppaneista, joiden kanssa kaupallistamme muita kuin ydinliiketoimintaamme liittyviä innovaatioita. Yliopiston, sijoitusyhtiön ja UPM:n yhteistyössä käytössä on niin biotalouden, tuotantotekniikan ja hallinnon, liikkeenjohdon kuin markkinoinninkin osaamista.

Vuonna 2015 UPM ja LUT allekirjoittivat lisenssisopimuksen UPM:n kehittämästä Biokenno-teknologiasta. GCI:llä on suuri merkitys Biokenno-teknologian kaupallistamisessa ja siihen liittyvän liiketoiminnan kehittämisessä.

UPM ja GCI arvioivat yhdessä sivuvirtojen hyödyntämisen ja teollisten symbioosien potentiaalia. Projekti kuuluu UPM:n kehityshankkeisiin, joilla haetaan Kaukaan tehtaan sivuvirroille uusia käyttökohteita ja kumppaneita niiden kaupallistamiseen. Tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa ja kehittää UPM:n teollisten symbioosien konseptia.

Lue myös:

 

Lue lisää aiheesta