Yhteistyö ja kumppanuudet: kiertotaloutta käytännössä

UPM kehittää aktiivisesti uusia ratkaisuja, jotka vauhdittavat uusiutuvien materiaalien kestävää käyttöä ja siirtymistä kiertotalouteen. Emme kuitenkaan tee kaikkea yksin. Etsimme yhteistyökumppaneita kehittämään kanssamme erityisesti kiertotalousratkaisuja, asiakasystävällisiä digitaalisia palveluita, sekä ratkaisuja ydinliiketoimintaan kuulumattomia patenttien ja teollisen internetin hyödyntämiseen.

 

Kumppanuudet lisäävät arvoa sekä joustavuutta

Kumppanuuksien avulla voimme kehittää uusia liiketoimintamalleja ja ratkaisuja sekä nopeuttaa markkinoille pääsyä. Teemme yhteistyötä laajasti yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä startup-yritysten ja teknologiatoimittajien kanssa. Etsimme liikeoiminnan kehitysmahdollisuuksia ja innovaatioita osallistumalla monenlaisiin yhteistyöprojekteihin, jotka keskittyvät kiertotalouden kehittämiseen, tähteiden hyödyntämiseen ja resurssitehokkuuteen.

UPM on mukana biotalouteen ja cleantech-tutkimukseen keskittyvässä kansallisessa CLIC-innovaatioklusterissa. Klusterin tutkimusohjelman painopisteitä ovat UPM Tutkimusta ja Kehitystä edistävä biotalous sekä energia- ja ympäristötutkimus. Olemme myös yksi BBI:n (European Joint Undertaking on Bio-based Industries) alla toimivan teollisuuskonsortion perustajajäsenistä. Tämän yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuden tavoitteita ovat investointien käynnistäminen ja kilpailukykyisen markkinan luominen paikallisesti tuotetuille biopohjaisille tuotteille.

 

UPM:n ja Yaran kierrätyslannoitehankkeen opit hyötykäyttöön

 

UPM & Yara – Hyvä esimerkki teollisen yhteistyön mahdollisuuksista

UPM ja lannoite- ja kasviravinneosaaja Yara Suomi Oy tekivät yhteistyötä vuosina 2017 – 2018 Ympäristöministeriön osittain rahoittamassa hankkeessa, jonka aikana tutkittiin mahdollisuutta kehittää toimiva ja kustannustehokas kierrätyslannoite teollisen mittakaavan tuotantoon.

Hankkeen aikana sellu- ja paperitehtaiden valmistusprosesseissa syntyvä liete kuivattiin ja täydennettiin kasveille helpommin hyödynnettävissä olevilla mineraaliravinteilla. Lopuksi tuote pelletöitiin kuljetuksen, varastoinnin ja levittämisen helpottamiseksi. Lopputuloksena syntyi organo-mineraalinen lannoite, jonka satotulokset olivat kohtuullisen hyvät.

Koska tuotantoprosessi osoittautui teknisesti ja taloudellisesti haasteelliseksi, hankkeen puitteissa tuotteesta ei syntynyt taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa. Yhtiöt jatkavat yhteistyötä lietteen hyödyntämiseksi osana tulevaisuuden ravinneratkaisuja.

Yhteistyöhanke oli osa Suomen hallitusohjelman Raki2-ohjelmaa, joka tähtää Itämeren tervehdyttämiseen kiertotalouden avulla ja ravinteiden kierrätyksen tehostamiseen.

Hankkeen loppuraportti on luettavissa Ympäristöministeriön sivuilla.

Lue lisää hankkeesta


Kaatopaikkajätteen nollataso -projekti

Kaatopaikkajätteen nollataso -projektissa kehitämme älykkäitä kestävän kehityksen ratkaisuja, joiden avulla ylijäämämateriaalit kierrätetään lisäarvoa tuottavalla tavalla. Tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä tuhkan, lietteen, sakan sekä puu- ja sekajätteen hyödyntämiseksi Suomen kaikissa tuotantoyksiköissä.

Kaatopaikkajätteen nollataso pyritään saavuttamaan globaalisti vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on jo saavutettu Itävallassa ja seitsemällä UPM:n tehtaalla Saksassa. Suomessakin tavoite on jo melko lähellä.

 
 

Diplomityöntekijä rientää apuun kierrätysravinteiden valtakunnallisessa käyttöönotossa

Läheistä yhteistyötä Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kanssa

UPM on mukana Baltic Sea Action Groupin (BSAG) työssä puhtaamman Itämeren puolesta. Olemme antaneet BSAG:lle sitoumuksen, jonka mukaan pyrimme käyttämään ainoastaan kierrätettyjä ravinteita biologisissa jätevedenpuhdistamoissamme vuoteen 2030 mennessä. Ravinteiden kierrätyksellä voimme tervehdyttää Itämerta ja muita vesistöjä.Baltic Sea Action Group

Tavoitteemme on ottaa käyttöön paikallisesti hankittuja kierrätettyjä ravinteita. Siten voimme edistää kiertotaloutta ja parhaassa tapauksessa myös vähentää paikallisvesistöjen rehevöitymistä. Olemme hakeneet mahdollisia yhteistyökumppaneita, joita ovat pääasiassa paikalliset maatilat ja teolliset biokaasulaitokset sekä kunnalliset jätevedenpuhdistamot. Ensimmäiset tulokset ovat jo käsillä. Teimme kesällä 2017 ensimmäiset kokeet UPM:n Kaukaan tehtaalla Lappeenrannassa ja myöhemmin kokeita tehdään muillakin UPM:n tehtailla Suomessa.

 

bsag-logo-300x300.jpg

Lue myös:

 

More with Biofore in China – entistäkin tehokkaampi paperitehdas

More with Biofore in China -ohjelman tavoitteena on parantaa tehtaiden energiatehokkuutta ja ympäristösuorituskykyä uusilla innovatiivisilla teknologioilla. UPM Changshun paperitehdas Kiinassa toimii pilottina tutkimusohjelmassa, jolla pyritään tehostamaan tehtaan veden ja energian käyttöä.

More with Biofore in China -ohjelman tavoitteena on vähentää päästöjä Kiinassa, mutta samalla UPM hakee uusia ratkaisuja, joita voidaan soveltaa muillakin yhtiön tehtailla.

Yksi ratkaisuista pyrkii vähentämään kolmen paperikoneen vedenkulutusta. Toisessa taas pyritään vähentämään energiakattiloiden hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjä. Tässä UPM tekee yhteistyötä energiakattilan toimittajan ja Teknologian tutkimuskeskuksen, VTT:n kanssa.
Kartoitamme myös mahdollisuuksia toimittaa vedenpuhdistuksessa syntyvää lietettä raaka-aineeksi läheiselle tehtaalle.

Ohjelma pyrkii tehostamaan myös energian käyttöä. Sähkönkulutuksen optimointi tarkoittaa samalla myös energiantuotannon aiheuttamien ilmapäästöjen vähentämistä.

Innovaatioiden kaupallistaminen Green Campus Innovations'n kanssa

Green Campus Innovations (GCI) on Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) vuonna 2012 perustama sijoitusyhtiö. Se on yksi UPM:n yhteistyökumppaneista, joiden kanssa kaupallistamme muita kuin ydinliiketoimintaamme liittyviä innovaatioita. Yliopiston, sijoitusyhtiön ja UPM:n yhteistyössä käytössä on niin biotalouden, tuotantotekniikan ja hallinnon, liikkeenjohdon kuin markkinoinninkin osaamista.

Vuonna 2015 UPM ja LUT allekirjoittivat lisenssisopimuksen UPM:n kehittämästä Biokenno-teknologiasta. GCI:llä on suuri merkitys Biokenno-teknologian kaupallistamisessa ja siihen liittyvän liiketoiminnan kehittämisessä.

UPM ja GCI arvioivat yhdessä sivuvirtojen hyödyntämisen ja teollisten symbioosien potentiaalia. Projekti kuuluu UPM:n kehityshankkeisiin, joilla haetaan Kaukaan tehtaan sivuvirroille uusia käyttökohteita ja kumppaneita niiden kaupallistamiseen. Tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa ja kehittää UPM:n teollisten symbioosien konseptia.

Lue myös:

 

Lue lisää aiheesta