Artikkeli | 11/20/2023 15:50:21 | 10 min Lukuaika

YK:n Forward Faster -aloite vauhdittaa yrityksiä edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa, elämiseen riittävää palkkaa ja ilmastotekoja

Päivi Vistala-Palonen

Manager, Sustainability Communications, UPM

Julkaisimme syyskuussa sitoumuksemme YK:n Global Compactin Forward Faster -aloitteeseen. Aloitteen tavoitteena on nopeuttaa vuodelle 2030 asetettujen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. YK:n mukaan maailmanlaajuisesti vain 15 prosenttia kestävän kehityksen tavoitteista on edistynyt aikataulussa, joten tarvitaan lisää konkreettista toimia.

Aloitteella edistetään viittä fokusaluetta:  
ilmasto, elämiseen riittävä palkka, sukupuolten välinen tasa-arvo, vesivarojen varmentaminen sekä rahoitus ja investoinnit. 

 

Näillä osa-alueilla yksityinen sektori voi yhdistää voimansa ja saada enemmän tuloksia aikaan vuoteen 2030 mennessä. Aloitteessa mukana olevat yritykset sitoutuvat raportoimaan edistymisestään Global Compactille vuosittain. Ensimmäinen virallinen raportointivuosi on 2025, mutta UPM raportoi tuloksistaan jo nyt osana vuosikertomusta.

Yhteensä 138 yritystä mukana – Suomessa UPM ja Kemira edelläkävijöitä 

UPM on ollut Global Compactin aktiivinen jäsen jo 20 vuotta, ja saimme tekemämme työn perusteella ensimmäisten joukossa kutsun liittyä mukaan aloitteeseen. Global Compact on maailman suurin yritysvastuualoite. Aloitteeseen sitoutuneet yritykset ja organisaatiot huomioivat strategiassaan ja toiminnassaan työoloihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja lahjonnan ehkäisyyn liittyvät kansainväliset velvoitteet kaikissa toimintamaissaan.  

 

"Pohdimme, voisimmeko lähteä mukaan kaikkiin fokusalueisiin, mutta katsoimme elämiseen riittävän palkan, sukupuolten välisen tasa-arvon ja ilmaston strategian kannalta tärkeimmiksi teemoiksi", Sami Lundgren, VP, UPM Responsibility kertoo. "Keskittyminen näihin kolmeen tuntui luontevalta, koska toisaalta meillä on jo näille kunnianhimoiset pitkän aikavälin tavoitteet ja toimintasuunnitelmat, mutta edelleen paljon potentiaalia kehittää asioita edelleen", Sami kertoo. 

 

Kaikki nämä teemat ovat myös moniulotteisia ja systeemisiä. Siksi koemme, että työskentelemällä muiden aloitteessa mukana olevien yritysten ja vakiintuneiden, tieteeseen perustavien toimijoiden kanssa saamme enemmän aikaan. "On sanomattakin selvää, että on oltava avoin uusille ajatuksille ja toisinaan myös äänekäs, jotta saadaan aikaan rakentavaa ja tulevaisuuteen katsovaa keskustelua”. 

"Kahden muun fokusalueen – vesivarojen varmentamisen sekä rahoituksen ja investointien – osalta toivoisimme tarkempaa tavoitteenasetantaa. Meidän olisi perusteltua olla mukana myös näissä, olemmehan olleet YK:n CEO Water Mandaten jäsen jo vuodesta 2009 ja investoimme erilaisiin kestävän kehityksen tavoitteita edistäviin hankkeisiin, kuten Saksan Leunaan rakennettava biokemikaalijalostamo. 

Sitoutuminen sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen tarkoittaa, että lisäämme naisten määrää johdossa, ja tasa-arvo näkyy osallistamis- ja johtamiskäytännöissä. Lisäksi samanarvoisesta työstä tulee maksaa samanarvoinen palkka.

Monimuotoisuuden, osallistamisen ja oikeudenmukaisen palkitsemisen edistäminen on UPM:lle tärkeää

UPM:n sosiaalisen vastuun tavoitteet keskittyvät vahvasti monimuotoisuuteen, osallistamiseen ja oikeudenmukaiseen palkitsemiseen, jotka ovat kaikki tärkeitä keinoja torjua eriarvoisuutta. Myös Global Compact vahvistaa, että UPM on yksi globaaleista edelläkävijöistä, joka nostaa näitä kriittisiä aiheita aktiivisesti esiin.   

 

"On tosiasia, että monissa yrityksissä naiset ovat edelleen aliedustettuina esihenkilö- ja johtotehtävissä alasta tai toiminta-alueesta riippumatta. Heille maksetaan yleensä myös vähemmän palkkaa kuin miehille", toteaa Kaisa Ventelä-Nilsson, VP, HR Strategic Development.

Yksi tavoitteistamme on, että naisten osuus asiantuntija- ja johtotehtävissä on 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Olemme myös sitoutuneet varmistamaan vuosittain tehtävällä arvioinnilla sukupuolten välisen palkkatasa-arvon ja maksamaan henkilöstölle vähintäänkin paikallisesti elämiseen riittävää palkkaa.  

 

Millä käytännön toimilla voidaan varmistaa, että näihin tavoitteisiin päästään? 

”Kun puhumme elämiseen riittävästä palkasta, meidän on ensin määritettävä, mitä termi tarkoittaa. Usein ajatellaan, että elämiseen riittävä palkka on sama asia kuin vähimmäispalkka. Vaikka niillä molemmilla on sama tavoite – varmistaa, että ihmiset voivat ansaita riittävästi elääkseen ihmisarvoista elämää – vähimmäispalkka on kuitenkin lakisääteinen ja luonnollisesti me, kuten muutkin yritykset toimimme paikallisen lain mukaisesti kaikkialla missä meillä on toimintaa”, Riikka Ahola, VP, HR Rewards avaa aihetta. 

 

Elämiseen riittävä palkka on vapaaehtoinen käsite, ja sen myötä elämänlaatu paranee verrattuna lakisääteiseen vähimmäispalkkaan. Se on korvaus, jonka työntekijä saa säännöllisestä työstään tiettynä aikana tietyssä paikassa, ja joka turvaa kohtuullisen elintason työntekijälle ja hänen perheelleen. Kohtuullisen elintason perusteita ovat ruoka, vesi, asuminen, koulutus, terveydenhuolto, työmatkat, vaatetus ja muut välttämättömät tarpeet, mukaan lukien työntekijän mahdollisesti kohtaamat yllättävät kulut.  

UPM on arvioinut ja maksanut elämiseen riittävää palkkaa kaikille työntekijöilleen jo usean vuoden ajan 

Elämiseen riittävä palkka -sitoumus kattaa kaikki maat, joissa toimimme ja koskee sekä toimihenkilöitä että työntekijöitä. Mikäli globaalissa arvioinnissa tunnistetaan eroavaisuuksia, ne korjataan. 

"Teemme vuosittaisen selvityksen yhteistyössä ulkopuolisen toimijan kanssa käyttäen varmennettua menetelmää, prosessia ja elämiseen riittävän palkan vertailutietoa. Heidän kauttaan saamme arvion elämiseen riittävästä palkasta maa- ja kaupunkikohtaisesti. Vuodesta 2022 lähtien kolmas osapuoli on lisäksi varmentanut tulokset ja menetelmän osana vuosikertomustamme", Riikka kertoo.  

Selittämättömät sukupuolten väliset palkkaerot korjataan vuosittain tehtävän arvioinnin yhteydessä

UPM on tehnyt koko yhtiön laajuisen sukupuolten palkkatasa-arvoa koskevan selvityksen vuodesta 2021 lähtien. Selvitys tehdään vuosittain kaikissa toimintamaissa ja se kattaa kaikki henkilöstöryhmät, joissa sukupuolten välisiä palkkaeroja voi potentiaalisesti ilmetä. 

Palkkatasa-arvoselvityksessä pyritään tunnistamaan erot, joiden ei voida katsoa johtuvan esimerkiksi työntekijöiden suoriutumiseen, työkokemukseen, tehtävään tai työpaikan sijaintiin liittyvistä eroista tai muista tekijöistä, jotka tyypillisesti määrittävät palkkaa ja palkkakehitystä.

"Tyypillisesti, silloin kun sukupuolten välisiä selittämättömiä palkkaeroja ilmenee, ne johtuvat useimmiten naisten alemmista alkupalkoista. Näitä eroja on myöhemmin vaikea kuroa umpeen, vaikka kyseinen henkilö saisi uransa aikana tavanomaisia palkankorotuksia”, Riikka kertoo. Tähän ongelmaan puuttuminen on erityisen tärkeää, sillä naiset pyytävät usein vähemmän palkkaa samasta työstä kuin miehet. "Jotta näiltä tilanteilta vältytään jatkossa, koulutamme aktiivisesti omaa HR-henkilöstöä ja esihenkilöitä.”

”Toisaalta, on huomion arvoista, että UPM:n suoritukseen perustuviin palkantarkistuksiin, merit-kierroksen tai promojen yhteydessä, tai bonuspäätöksiin ei liittynyt sukupuolten välistä eriarvoisuutta”, Riikka painottaa.

Mitä meidän jokaisen on tehtävä saavuttaaksemme nämä tärkeät tavoitteet? 

"Yksinkertainen vastaus piilee hyvin johdetuissa henkilöstöprosesseissa sekä luotettavassa ja kattavassa datassa. Muutosjohtaminen vaatii rohkeutta keskustella näistä aiheista, mutta emme voi aliarvioida johdonmukaisen seurannan ja henkilöstön ja sidosryhmiemme koulutuksen merkitystä. Johdon sitoutuminen on myös ehdottoman tärkeää", Kaisa toteaa.

HR on avainroolissa mahdollistamassa monimuotoisuutta ja osallistamista koskevaa vuoropuhelua ja edistämässä niihin liittyviä koulutusmahdollisuuksia. He myös valmentavat johtajia huomioimaan näitä teemoja osana rekrytointia. 

Ilmasto – kovalla työllä kohti nettonollapäästötavoitetta 

Lähtemällä mukaan Ilmasto-fokusalueeseen sitoudumme asettamaan tieteeseen perustuvan nettonolla-päästötavoitteen ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Tavoitteena on puolittaa päästöt vuoteen 2030 mennessä ja päästä nettonollaan viimeistään 2050 mennessä.

"Julkaisimme sitoutumisemme YK:n Global Compact Business Ambition for 1.5°C -aloitteeseen jo vuonna 2020, ja vuonna 2021 allekirjoitimme The Climate Pledge -sitoumuksen. Kyse ei ole vain omien ja hankintaketjumme päästöjen vähentämisestä, vaan myös laajamittaisesta sitoutumisesta ilmastopositiiviseen metsänhoitoon ja fossiilipohjaisia tuotteita ja materiaaleja korvaaviin innovaatioihin. Forward Faster on seuraava looginen askel kaikkien näiden tavoitteiden yhdenmukaistamiseksi ja selkeyttämiseksi laajemmassa mittakaavassa", Sami toteaa. 

UPM:n ilmastotavoite on moniulotteinen ja siksi haastava. Hiililaskentamme ei voi keskittyä pelkästään päästövähennyksiin, vaan meidän on myös oltava mukana kehittämässä menetelmiä, joilla voimme laskea tarkemmin metsiemme, puuviljelmiemme ja tuotteidemme ilmastovaikutukset. Koska vakiintuneita tieteellisiä menetelmiä ei vielä ole käytettävissä, olemme olleet aktiivisesti mukana pilotoimassa GHG-protokollan käynnistämää Land Sector and Removals -ohjeistusta. Olemme myös julkaisseet näkemyksemme hiilenpoistoon liittyvistä tulevaisuuden näkymistä (EN).

”Luotamme siihen, että kunhan laskentamenetelmät tarkentuvat, voimme laskea ilmastovaikutuksemme kokonaisvaltaisemmin. Se auttaa meitä asettamaan tieteeseen perustuvan tavoitteen, joka ulottuu pidemmälle kuin nykyinen 2030-tavoitteemme ja ohjaa meitä kohti nettonollatasoa eli tasoa, jolla päästöt ja hiilen talteenotto ovat tasapainossa”. 

 

UPM mukana Suomen virallisessa delegaatiossa YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa

Forward Faster -aloite julkistettiin YK:n yksityisen sektorin foorumissa, joka järjestettiin New Yorkissa osana YK:n 78. yleiskokousta. Sami edusti UPM:ää ja Suomea osana Suomen ulkoministeriön virallista delegaatiota, jota johti presidentti Sauli Niinistö. Yritysten roolin tärkeys korostui, sillä delegaatiossa oli mukana useita Global Compact Suomen jäseniä. UPM:n lisäksi mukana olivat muun muassa Alko, Posti, Fiskars, Fortum, K-ryhmä, Nokia, Outokumpu, S-ryhmä ja Teknologian tutkimuskeskus VTT.

"Minulla oli mahdollisuus osallistua moniin mielenkiintoisiin tapahtumiin ja tavata useita eri aloja edustavia ihmisiä viikon aikana. Emme usein ylpeile saavutuksillamme, mutta yhdessä L’Oréalin ja Unileverin edustajien kanssa isännöimämme elämiseen riittävää palkkaa käsittelevä paneelikeskustelu osoittaa, että työmme on todella huippuluokkaa. Useat osallistujat tunsivat UPM:n yllättävän hyvin, ja sitoutumisemme ilmastotoimiin lisäsi uteliaisuutta entisestään. Päästötön sähköntuotantomme, biogeeniset hiilidioksidipäästöt ja biojalostamojen erityisosaaminen voivat tehdä meistä erittäin mielenkiintoisen kumppanin tulevaisuudessa", Sami päättää.  

Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon
Blogi | 11/28/2023 09:35:41 | 4 min

Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon

Lue lisää
2023 Nature Benchmark -kestävyysarviointi nostaa UPM:n ykkössijalle
Artikkeli | 11/08/2023 07:16:48 | 3 min

2023 Nature Benchmark -kestävyysarviointi nostaa UPM:n ykkössijalle

Lue lisää
Kesätyöhaku on alkanut - tartu tilaisuuteen!
Artikkeli | 12/01/2023 08:26:26 | 1 min

Kesätyöhaku on alkanut - tartu tilaisuuteen!

Lue lisää