UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Biologiaa, taloutta, tekniikkaa – metsäalan ammattilaisen monet taidot
Blogi | 03/21/2019 07:25:12

Biologiaa, taloutta, tekniikkaa – metsäalan ammattilaisen monet taidot

Kukaan meistä ei synny ammattilaiseksi. Koulutus, kokemus ja kiinnostus kehittyä ja oppia uutta tekevät ammattilaisen. Meillä puunhankinnassa ja metsätaloudessa työskentelee joukko eri alojen ammattilaisia, jotka arvostavat metsää ja luontoa. He hallitsevat laaja-alaisesti luonnontieteitä ja monia yllättäviäkin taitoja päivittäisessä työssään. Päätimme kysyä muutamilta metsäammattilaisiltamme, mitä osaamista he tarvitsevat työssään ja miten UPM on kouluttanut heitä.

Maria Herva, metsäsuunnitteluasiantuntija, UPM Metsä, Tampere

Työ: Metsäsuunnitteluasiantuntija koordinoi ja ylläpitää yhtiön metsäsuunnitteluprosessia ja tekee suunnitelmia varten asiakkaiden metsätiloille suunnitelaskentoja. Hän vastaa myös julkisten metsävaratietojen siirrosta UPM:n järjestelmään.

Koulutus: maatalous- ja metsätieteiden maisteri (MMM & MF), kaksoismaisteritutkinto kansainvälisessä Transfor-M-ohjelmassa Itä-Suomen ja Albertan (CA) yliopistoista

”Tarvitsen työssäni koulutuksen tuomaa osaamista sekä ymmärrystä metsistä kokonaisuutena, erityisesti osaamista metsänarvioinnista ja -suunnittelusta sekä paikkatiedosta. Näiden lisäksi on osattava matematiikkaa ja taulukkolaskentaa, on oltava kykyä organisoida ja hallita kokonaisuuksia sekä hitusen ihmissuhdetaitoja. Myös reipasta otetta ongelmanratkaisuun tarvitaan. Hyvä kielitaito kotimaisissa kielissä ja englannissa on eduksi”, kuvailee Maria päivittäistä osaamiskenttäänsä.

UPM:llä työskennellessään Maria kertoo osallistuneensa mm. työturvallisuus- ja ensiapukoulutuksiin, itsensä johtamisen kurssille sekä Suomen kiinteistölainsäädäntöön perehdyttävälle kurssille.

Tuomas Kara, ympäristöasiantuntija, UPM Metsä, Helsinki

Työ: Ympäristöasiantuntija työskentelee UPM Metsän ympäristö ja kestävä kehitys -tiimissä. Vastuulla on metsäsertifiointiasiat ja UPM Metsän ympäristöjohtamisjärjestelmän ylläpitäminen. Lisäksi tärkeä osa työtä on UPM Metsän kenttäorganisaation ympäristötuki, ja tämä työ vie säännöllisesti tapaamaan kentän toimihenkilöitä.

Koulutus: Maatalous- ja metsätieteiden maisteri (Metsänhoitaja), Helsingin yliopisto.

”Työni on erittäin monipuolista. Metsällisen perusosaamisen lisäksi minun pitää hallita esimerkiksi useiden sertifiointistandardien kriteereitä ja tulkintoja sekä monenlaisia IT-järjestelmiä. Keskeisessä osassa työtäni on ihmiset. Minun pitää pystyä auttamaan, neuvomaan ja kouluttamaan laajaa kenttäorganisaatiotamme aina toimihenkilöistä hakkuukoneen kuljettajiin”, Tuomas kiteyttää tarvitsemiaan taitoja.

UPM on tarjonnut Tuomakselle mahdollisuuksia osallistua niin sisäisiin kuin ulkoisiinkin omaa osaamista kehittäviin koulutuksiin. Tuomaksen mukaan parhaiten hänen osaamistaan on kuitenkin kartuttanut ympärillä olevien ammattilaisten työn seuraaminen ja heidän kanssaan keskustelu.

Ricardo Methol, tekninen kehitys- ja suunnittelupäällikkö, UPM Forestal Oriental, Uruguay 

Työ: ”Minun tehtäväni on puunsaannin pitkän aikavälin turvaaminen osana UPM:n selluntuotantoa Uruguayssa. Tähän kuuluu maankäytön suunnittelu, puiden jalostaminen yhtiön puuviljelmille, ympäristöasioista huolehtiminen osana puuviljelmien kestävää käyttöä, taimitarhatoiminta, uusien puuviljelmien perustamiseen liittyvä suunnittelu sekä muu teknologinen ja eucalyptuspuiden tuotannon laatuun liittyvät työtehtävät”.

Koulutus: Maatalousinsinööri, Uruguay National University, tohtorin tutkinto, metsätalous, New Zealand School of Forestry (University of Canterbury)

”Olen saanut UPM:ltä tukea suoriutuakseni ja kehittyäkseni työssäni monella osa-alueella, kuten johtamisessa. Minulla on myös ollut mahdollisuus osallistua kansainvälisiin tapahtumiin ja se on osaltaan kehittänyt ammatillista osaamistani”.   

Anne Immonen, taimitarhapäällikkö, UPM Metsä, Joroinen

Työ: Taimitarhapäällikkö vastaa UPM:n metsänviljelymateriaalista Suomessa, sen tuotannosta ja materiaalien sekä toimialan kehittämisestä. Hän johtaa UPM Metsän Joroisten taimitarhaa kokonaisuudessaan eli sen tuotantoa, henkilöstöä, turvallisuutta ja sidosryhmäsuhteita.

Koulutus: metsätalousinsinööri ja tradenomi, lisäksi viljelijän koulutus, myynnin ammattitutkinto ja tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, parhaillaan käynnissä liikkeenjohdon erikoisammattitutkinto.

Annen luetteloa eri osaamisalueista kuunnellessa miltei hengästyy. Tarvittavaan osaamisrepertuaariin kuuluu mm. seuraavaa: ”liikkeenjohtaminen, henkilöstöjohtaminen, työturvallisuus ja työhyvinvointi, metsänhoito, tuotekehitys, projektien ja prosessin hallinta, monialainen viestintä yli kielirajojen, markkinointi- ja myyntitaidot, talousosaaminen, kasvibiologia, tekniikka- ja rakentamisymmärrys, suunnittelu-, päätöksenteko- ja neuvottelutaidot, ajanhallinta, kyky luoviin ratkaisuihin ja verkostojen hallinta”.

”Olen saanut UPM:ltä koulutusta johtamiseen ja esimiestyöhön, työturvallisuuteen, metsänhoitoon ja metsätalouteen, ensiaputaitoihin, oman työn johtamiseen sekä liikkeenjohtamiseen”, Anne kertoo.

Maija Kovanen, metsätalousasiantuntija, UPM Metsä, Keuruu

Työ: Metsätalousasiantuntija toimii yksityispuukaupan tukena metsäasiakasvastaavien rinnalla ja neuvonantajana metsälouteen liittyvissä asioissa. Hän kartoittaa yksityismetsänomistajille ajankohtaisia hakkuita ja metsänhoitotöitä. Vastuualueelle kuuluu myös metsänhoitoon, metsäsertifiointiin, ympäristöön sekä metsävaratietoon liittyvät erityistehtävät omalla toimialueella.

Koulutus: metsätalousinsinööri

”Metsänhoidolliset perusteet on hallittava kaikilta tasoilta, mutta kenttään kuuluu paljon myös ei-metsällistä osaamista kuten neuvontaa, tietojen etsintää ja käsittelyä sekä luovuutta ja soveltamista, sillä metsässä ei ole yhtä, oikeaa tapaa toimia. Työt eivät tavallaan koskaan valmistu metsässä eli keskeneräisiä töitä on siedettävä.  Työ kysyy myös kokonaisuuksien hahmottamista, suunnitelmallisuutta ja organisointikykyä, ja samaan aikaan joustavuutta. Tietotekninen osaaminen näyttelee merkittävää roolia jokapäiväisessä työssä, samoin kuin asiakaspalvelutaidot”, Maija sanoo.

Maijan mukaan koulutusta on UPM:llä tarjolla, jos muistaa itsekin olla aktiivinen. Tuoreimpana koulutuksena hänellä on ensiapukoulutus. Vuosittain on myös metsänhoitokoulutuksia maastossa ja lyhyempiä tietoiskuja tarpeen vaatiessa.