UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • IEA: Maailma tarvitsee lisää modernia bioenergiaa
Artikkeli | 11/19/2019 06:56:02

IEA: Maailma tarvitsee lisää modernia bioenergiaa

Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii bioenergiankäytön nelinkertaistamista vuoteen 2060. Tärkeimpiä kasvualueita ovat liikenteen kehittyneet biopolttoaineet, sanoo Kansainvälinen energiajärjestö IEA.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA toi viime lokakuussa painavan lisän ilmastonmuutosta koskevaan keskusteluun, kun järjestö julkisti uusiutuvaan energiaan keskittyvän raporttinsa IEA’s Renewables 2018.

IEA:n arvion mukaan modernilla bioenergialla on ratkaiseva rooli, kun eri puo­lella maailmaa siirrytään vähähiilisen ener­gian käyttöön ja pyritään rajoittamaan ilmakehän lämpenemistä.

Modernissa bioenergiassa biomassaa hyödynnetään läm­mityksessä, sähköntuotannossa ja liikenteen polttoaineissa perinteisen puun polton sijasta. IEA:n uusiutuvan energian osaston johtaja Paolo Frankl huomauttaa, että tuuli- ja aurinkoenergian tuotannon voimakkaasta kasvusta huolimatta moderni bioenergia on globaalisti ylivoimaisesti merkittävin uusiutuvan energian muoto.

”Tuuli- ja aurinkoenergian lisääminen on tärkeää, mutta moderni bioenergia on uusiutuvan energian laiminlyöty jättiläinen. Sen käytön edistäminen on jäänyt liian vähälle huomiolle.”

Liikenne tarvitsee biopolttoaineita

IEA:n mukaan aurinko- ja tuulienergian käyttö jatkaa kasvuaan sähkön tuotannossa. Bioenergia on kuitenkin tällä het­kellä ainoa uusiutuva energiamuoto, joka pystyy suoraan tuottamaan moni­puolisesti sekä sähköä, lämpöä että liikenteen polttoaineita.

Frankl huomauttaa myös, että päästöjen vähentämisen ohella hiili­dioksidia on myös kyettävä aktiivisesti poistamaan ilmakehästä merkittäviä määriä

”Kestävällä tavalla tuotettu bioenergia yhdistettynä hiilen talteenottoon ja varastointiin on keskeinen tapa päästä tulevaisuudessa nollapäästöihin.”

paolo-frankl.jpg

Jos päästötavoitteet halutaan saavuttaa, bioenergian kulutuksen tulee kaksinkertaistua vuoteen 2030 mennessä ja biopolttoaineiden kulutuksen liikenteessä kolminkertaistua. Kehittyneiden biopolttoaineiden osuutta tulee huomattavasti lisätä.

IEA  korostaa myös, että liikenteen bio­polttoaineiden kulutuksen tulisi kol­minkertaistua vuoteen 2030 ja kymmenkertaistua vuoteen 2060 mennessä.

Biopolttoaineiden käyttö liiken­teessä kasvaa jatkuvasti. IEA arvioi kuitenkin, että ne ovat edelleen alle neljä prosenttia kaikesta liikenteen energiankulutuksesta vuonna 2023.

Liikenteen käyttämästä uusiutu­vasta energiasta biopolttoaineiden osuus on kuitenkin ylivoimainen, noin 90 prosenttia. Osuus pysyy tulevinakin vuosina suurena sähköautojen yleisty­misestä huolimatta.

”Liikenteen sähköistyminen on myönteistä. Se ei kuitenkaan yksin riitä, vaan kokonaisuutta täydentä­mään tarvitaan jatkossakin biopoltto­aineita”, Frankl toteaa.

Hänen mukaansa biopolttoaineet ovat tulevien vuosikymmenten aikana tärkeitä etenkin raskaan liikenteen, laivaliikenteen ja ilmailun polttoai­neina. Myös sähkö- ja polttomoot­torilla varustetuissa hybridiautoissa tarvitaan biopolttoaineita.

”Biopolttoaineiden etuihin kuuluu, että niitä voidaan käyttää nykyisissä polttomoottoreissa.”

IEA:n mielestä tulevina vuosina olisi tärkeää lisätä erityisesti kehitty­neiden biopolttoaineiden käyttöä ja tuotantoa. Puupohjainen diesel UPM BioVerno on erinomainen esimerkki näistä uuden sukupolven polttoai­neista.

”Keskustelua käytävä faktojen pohjalta”

Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineita on valmistettu elintarviketuo­tantoon soveltuvista raaka-aineista kuten maissista ja öljykasveista. Franklin mielestä kestävän kehityk­sen kannalta on tärkeää, että kehitty­neiden polttoaineiden valmistuksessa käytetään jätteitä ja tuotannon sivu­virtoja esimerkiksi maa- ja metsätalo­udesta.

”Puupohjaiset uusiutuvat raaka-aineet ovat tärkeä osa kokonaisuutta”, Frankl sanoo.

Hän huomauttaa, että biopolttoaineiden lisätuotanto edellyttää inves­tointeja, erilaisia teknologioita ja inno­vaatioiden kaupallistamista. Lisäksi tarvitaan tehokkaita markkinameka­nismeja ja tarpeettomien kaupan estei­den poistamista.

”Kestävien biopolttoaineiden käy­tön lisääminen edellyttää hallituksilta oikeanlaista politiikkaa ja sääntelyä.”

Franklin mielestä on valitetta­vaa, että keskustelu biopolttoaineista on kärjistynyt etenkin Euroopassa. Vastaan tulee usein vanhentuneita ja vääriä mielikuvia. Tyypillinen har­haluulo esimerkiksi on, että biopolttoaineita voidaan edelleen tehdä vain ruokaperäisistä raaka-aineista.

”On tärkeää, että keskustelua käytäisiin faktojen, ei uskomusten pohjalta”, Frankl korostaa.

 

Teksti: Matti Remes