UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Ilmastonmuutoksen fyysiset vaikutukset tarkkaan seurantaan
Artikkeli | 10/28/2019 08:31:07

Ilmastonmuutoksen fyysiset vaikutukset tarkkaan seurantaan

Ilmatieteen laitoksen selvitys auttaa arvioimaan ilmastonmuutoksen fyysisiä vaikutuksia UPM:n liiketoimintaan. Riskien ohella näköpiirissä on uusia mahdollisuuksia, kun maailma siirtyy vähähiiliseen talouteen.

Luonnon tasapainon kannalta ilmastonmuutoksen fyysiset vaikutukset, kuten liialliset sateet, myrskyt ja kuivuus, ovat suurin uhka kaikkialla maailmassa tulevien vuosikymmenien aikana. Varautuaksemme tarvitsemme tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvaa tietoa.

Tämä oli lähtökohta Ilmatieteen laitoksen tekemässä arvioraportissa, jossa selvitettiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia UPM:n liiketoimintaan pitkällä aikavälillä Suomessa, Uruguayssa, eteläisessä Saksassa ja itäisessä Kiinassa. Selvitys on julkaistu osana Ilmatieteen laitoksen tieteellistä julkaisusarjaa.

Lue sopeutumisesta ilmastonmuutokseen

Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Ari Venäläinen sanoo, että ilmastonmuutoksen etenemisen nopeutta ei voida arvioida tarkasti, sillä siihen vaikuttaa ennen muuta globaalien hiilidioksidipäästöjen kehitys tulevina vuosikymmeninä. Selvitykseen onkin otettu mukaan kolme vaihtoehtoista päästöskenaariota eli päästöjen mahdollista kehityskulkua.

Pahimman skenaarion mukaan kasvihuonekaasupäästöjen kasvu jatkuisi nopeana myös tulevaisuudessa. Parhaimmassa vaihtoehdossa päästöt kääntyisivät jyrkkään laskuun jo vuoden 2020 jälkeen.

UPM on sitoutunut YK:n 1,5 asteen tavoitteeseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Lämpö tuntuu Suomessa

Suurin vaikutus ilmastonmuutoksella on UPM:n toimintaympäristöön Suomessa, jossa lämpötilan ennustetaan nousevan enemmän ja nopeammin kuin maapallolla keskimäärin.

Keskilämpötila voi kohota talvella 1–6 Celsius-astetta ja kesällä 1–4 astetta. Metsien kasvu todennäköisesti nopeutuu, mutta toisaalta sään ääri-ilmiöt voimistuvat.

Etelä- ja Keski-Suomen kuusivaltaiset metsät kärsisivät kuivuudesta, mikä lisäisi metsäpalojen riskiä. Toisaalta pohjoisessa Suomessa sademäärät saattaisivat kasvaa etenkin talvisin, mikä aiheuttaisi puille lumituhoja nykyistä enemmän. Eteläisessä Suomessa maan routiminen vähenee, mikä voi vaikeuttaa puunkorjuuta raskailla metsäkoneilla.

Lämpötilan nousu tarkoittaisi lisäksi tuhohyönteisten riskin kasvua metsissä. Esimerkiksi kirjanpainaja voisi aiheuttaa laajoja tuhoja Keski-Euroopan tavoin myös Suomessa.

Etelän skenaariot

Uruguayssa vuoden keskilämpötila voi kohota 0,9–1,8 astetta. Sateiden ennustetaan lisääntyvän etenkin eteläisen pallonpuoliskon kesäaikaan, mikä voi lisätä tulvien riskiä.

Itäisessä Kiinassa vuoden keskilämpötila voi nousta 1,6–2,7 astetta. Suurimmiksi riskeiksi Ilmatieteen laitos nimeää siellä Jangtse-joen tulvimisen sateiden mahdollisen lisääntymisen myötä.

Eteläisessä Saksassa vuoden keskilämpötila voi nousta 1,6–2,7 astetta vuoteen 2050 mennessä. Metsätaloudessa suurimmat riskit liittyvät lisääntyviin kuivuuskausiin ja niiden aiheuttamiin metsäpaloihin.

Maija-Ruska.jpg

Maija Ruska esitteli skenaarioita kasvihuonekaasupäästöjen vaikutuksista ilmaston lämpenemiseen Biofore-talolla Helsingissä järjestetyssä ilmastoiltapäivässä.

Ilmastotyö jatkuu

UPM:n projektipäällikkö Maija Ruska sanoo, että Ilmatieteen laitoksen kanssa tehty selvitys on osa Climate Change Agenda -hanketta, jossa selvitetään ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia yhtiön liiketoimintaan.

”Ilmaston lämpenemisen fyysisten vaikutusten ohella haluamme selvittää, millaisia vaikutuksia vähähiiliseen talouteen siirtymisellä on UPM:n liiketoimintaan”, Ruska toteaa.

UPM:n tuotteet auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta, sillä niiden avulla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita biopohjaisilla uusiutuvilla vaihtoehdoilla. Ilmakehästä sidottu hiili pysyy tuotteessa koko sen elinkaaren ajan, myös silloin kun tuotetta kierrätetään useaan otteeseen.

Omassa toiminnassaan UPM on vähentänyt suunnitelmallisesti päästöjä jo vuosikymmeniä. Tuotantolaitosten energiatehokkuutta on parannettu ja fossiilisia polttoaineita on korvattu uusiutuvilla ja päästöttömillä energialähteillä.

Keskeinen osa ilmastotyötä on metsien ja puuviljelmien kestävä hoito. Näin varmistetaan, että yhtiön tärkeimmät raaka-ainelähteet säilyvät hiilidioksidia varastoivina hiilinieluina.

Maija Ruska kertoo, että UPM:n liiketoimintojen riskeihin ja mahdollisuuksiin liittyvät ilmastonäkemykset kootaan tämän vuoden loppuun mennessä yhteen UPM:n skenaarioanalyysiin, jonka avulla voidaan tarkastella liiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtoja.

”Yhtiön lisäksi skenaarioanalyysi auttaa myös sijoittajia, asiakkaita ja muita sidosryhmiä arvioimaan yrityksen näkymiä ilmaston muuttuessa. Myös siksi perusteellisen analyysin tekeminen on tarpeen”, Ruska korostaa.

 

Teksti: Matti Remes

 

Lue koko Ilmatieteen laitoksen raportti täällä (EN)