UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Uusiutuva hiili – avain kestävään kemianteollisuuteen
Artikkeli | 02/06/2019 06:55:12

Uusiutuva hiili – avain kestävään kemianteollisuuteen

Euroopan komission ilmastotavoitteet ja kasvavat odotukset kestävän kehityksen periaatteita noudattavalle toiminnalle asettavat tuntuvia haasteita kemianteollisuudelle. Fossiilisen energian käyttöä on vähennettävä edelleen, ja tuotteiden kestävää kehitystä on edistettävä sekä tuotteiden käyttöaikana että niiden elinkaaren lopussa. Samalla resurssitehokkuutta on parannettava, raaka-aineiden kulutusta on vähennettävä ja ekologisesti haitalliset hävikkireitit on minimoitava tehokkaalla kiertotaloudella.

Edellä mainittuihin haasteisiin erottamattomasti liittyvä tekijä usein kuitenkin unohdetaan: Kemianteollisuudesta voi tulla kestävän kehityksen mukainen sektori vasta, kun se lakkaa käyttämästä fossiilisia raaka-aineita, kuten raakaöljyä, maakaasua ja hiiltä, ja alkaa käyttä­mään orgaanisen kemian raaka-aineena ainoastaan uusiutuvaa hiiltä.

Siirtyminen hiilestä uusiutuviin lähteisiin kemian- ja muoviteollisuudessa vastaa energiasektorin hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Kaikki maasta saatu fossiilinen hiili vapautuu aina ennen pitkää ilmakehään ja kasvattaa samalla ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Ainoastaan vaiheittainen luopuminen fossiilisen hiilen käytöstä estää ilmakehän hiilidioksi­dipitoisuuksien kasvua entisestään.

Kolme vaihtoehtoa

Uusiutuvan hiilen lähteitä on vain kolme, ja ne kaikki ovat tärkeitä siirryttäessä kokonaan uusiutuviin raaka-aineisiin. Kaikkia kolmea lähdettä pitäisi käyttää teollisuudessa tasapuoli­sesti. Tämä kuitenkin edellyttää paitsi poliittisten päättäjien tukea myös kuluttajien hyväk­syntää.

Uusiutuvaa hiiltä saadaan muovien ja muiden orgaanisen kemian tuotteiden mekaanisella ja kemiallisella kierrättämisellä sekä kaiken tyyppisistä biomassoista. Kolmas vaihtoehto on ottaa hiilidioksidia talteen vielä toistaiseksi olemassa olevista fossiilisista pistelähteistä sekä pysyvästi biogeenisista pistelähteistä tai suoraan ilmasta.

Kemianteollisuuden siirtymää uusiutuvan hiilen käyttöön kierrätyksellä tai hyödyntämällä biomassaa ja hiilidioksidia voidaan edistää erilaisin poliittisin keinoin. Mahdollisia keinoja ovat raaka-aineina käytettyjen fossiilisten polttoaineiden verotus, hiilidioksidipäästöjen entistä suuremmat kustannukset päästökauppasuunnitelmassa, tuotannossa käytettävien uusiutuvien raaka-aineiden osuuden raportointi- ja tavoitevaatimukset ja uusiutuvien drop-in-polymeerien vähimmäiskiintiöt.

Kattava raportti aiheesta on saatavilla englanniksi osoitteessa www.bio-based.eu/nova-papers

 

Teksti: Michael Carus

Michael_Carus_400x400.png

Bio- ja hiilitalouden pioneeri Michael Carus on jo pitkään edistänyt uusiutuvaa hiilitaloutta.