UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Älykkäitä ja houkuttelevia ratkaisuja hyllyyn
Artikkeli | 02/13/2019 07:05:13

Älykkäitä ja houkuttelevia ratkaisuja hyllyyn

Uudet ruokailutottumukset ja kasvava keskiluokka kehittyvillä markkinoilla vauhdittavat elintarvike-etiketöinnin kasvua.

Väestön, talouden ja kulu­tuksen globaali kasvu ohjaa elintarvikepakkaa­mista ja -etiketöintiä. Kehittyvillä markki­noilla pakkausten kysyn­tään vaikuttaa erityisesti nopea väestönkasvu. Esimerkiksi Kiinassa keskiluokkaan lukeu­tuvia kuluttajia lasketaan olevan 400 miljoonaa enemmän kahden vuoden päästä verrattuna vuoteen 2009.

”Keskiluokkaiset kuluttajat ostavat pakat­tuja elintarvikkeita supermarketeista ja lähikau­poista. Brändinomistajien odotetaan vähitellen osoittavan enemmän kiinnostusta myös alem­pien tuloluokkien kuluttajiin, joten kasvupotentiaali on merkittävä”, kertoo UPM Raflatacin elintarvikesegmentin liiketoiminnan kehityk­sestä vastaava johtaja Pascal Oliveira.

Länsimaissa väestörakenteen muutos sekä uudet ruoanlaitto- ja ruokailutottumukset edis­tävät elintarvikepakkaamisen kasvua. Yhden hengen kotitalouksien määrä kasvaa, mikä lisää pakkausten, erityisesti pienempien pakkausten, ja etikettien kysyntää.

Pienempiä pakkauksia ja uusia ominaisuuksia

”Toinen uusi trendi ovat vaihtoehtoiset pakkausmateriaalit, kuten sokeriruoko tai jopa ruohopaperi, joita testataan luomuhedelmien ja -kasvisten pakkauksissa. Uudelleensuljettavuus on tärkeä ominaisuus, ja tarrat ovat toimiva ratkaisu monenlaisiin pakkauksiin”, Oliveira selventää.

Kuluttajat odottavat myös, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja edis­tävät terveyttä. Läpinäkyvyydelle ja selkeästi esitetyille tuotetiedoille on yhä enemmän kysyntää samoin kuin tuotteille, jotka eivät sisällä tiettyjä ainesosia.

”Kuluttajat haluavat tietää, mitä he ostavat ja syövät. Yksi selkeä ratkaisu ovat läpinäkyvät etiketit, selosteet ja niin kutsutut Multitac-tuotteet. Älytarrojen, kuten RafMore, avulla voidaan tarjota kattavat tiedot esimer­kiksi tuotteen ainesosista, terveysvai­kutuksista tai alkuperästä”, Oliveira kuvailee.

Digitaalisempaa ja yksilöllisempää

Erityisesti verkkokaupan kasvun odotetaan lisäävän ruoan kotitoimi­tuksia kehittyneillä markkinoilla ja tuovan 3,5–4 prosentin kasvun elin­tarvikkeiden etikettimarkkinoille.

”Vähittäiskaupan on käytettävä pakkausratkaisuja, jotka kestävät monimutkaisen toimitusketjun vaiheet, täyttävät elintarviketurval­lisuuden vaatimukset ja mahdollis­tavat brändäyksen. Joka tapauksessa pakkauksiin ja logistiikkaan tarvitta­vien etikettien määrä elintarviketeol­lisuudessa kasvaa.”

RafMore-ratkaisut ja muut älytarrat toimivat hyvin logistiikassa, sillä niiden avulla elintarvikepakka­uksia voidaan seurata koko toimitus­ketjun osalta. Yksilöllisillä koodeilla ja pilvipohjaisella ohjelmistolla saadaan joustavuutta ja vuorovaikut­teisuutta brändinomistajan tai vähit­täiskaupan tarpeiden mukaan.

Älytarroilla on myös merkittävä rooli digitalisaation mahdollista­missa uusissa sovelluksissa, joiden avulla voidaan lisätä brändinomista­jien sekä kuluttajien välistä vuorovai­kutusta.

”RafMore ja muut vastaavat ratkaisut mahdollistavat sen, että kuluttaja voi oman mobiililaitteensa kautta saada lisätietoa tuotteesta. Vähittäiskaupat ja brändinomistajat voivat hyödyntää näitä ratkaisuja kuluttajien tavoittamisessa, omassa viestinnässään ja tuotteen aitouden todentamisessa. Näin ne voivat parantaa asiakaskokemusta ja saada lisää tietoa kohderyhmistään, mikä on jatkossa entistä tärkeämpää”, Oliveira jatkaa.

Vastuullisuus osana DNA:ta

Ympäristöystävälliset pakkaukset ovat viime vuosina nousseet puheen­aiheeksi. Lainsäätäjät ja kansalaiset luovat valmistajille paineita ehkäistä ympäristön pilaantumista ja vähentää pakkausjätteen, erityisesti muovin määrää. Esimerkiksi EU:n uuden muovistrategian mukaan kaikkien muovipakkausten tulee olla kierrä­tettäviä vuoteen 2030 mennessä.

UPM Raflatac hyödyntää elinkaariarviointia tuotesuunnittelussaan ja jakaa tietoa ympäristövaikutuksista sidosryhmilleen. ”Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti ja tuomme markkinoille uusia tuot­teita, joiden ympäristövaikutukset ovat entistä pienemmät.”

UPM Raflatac tarjoaa vastuullisia ratkaisuja kuten RafCycle-palvelua tarrajätteen kierrättämiseen. RAFNXT+-tuoteperhe säästää elin­kaarensa aikana raaka-aineita, ener­giaa ja vettä sekä tuottaa vähemmän jätettä. RAFNXT+ tuotteet ovat hyvä esimerkki UPM:n Forest Positive -elinkaariajattelusta. Kestävästi hoidetut metsät toimivat hiilinie­luina ja niiden luonto on monimuo­toinen.

 

Teksti: Vesa Puoskari

Kuvat: UPM Raflatac