UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Puhtaampi tieliikenne uusiutuvilla polttoaineilla
Artikkeli | 08/10/2018 07:10:27

Puhtaampi tieliikenne uusiutuvilla polttoaineilla

Maailman väkiluku kasvaa ja henkilö- sekä tavaraliikenne lisääntyy, mutta samanaikaisesti meidän on vähennettävä liikenteen aiheuttamia päästöjä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kuinka tämä vaikea yhtälö toteutetaan käytännössä?

Ruuhka-aikaan kaupungissa liikenne kuuluu, näkyy ja tuntuu; autojen pakokaasupäästöt purkautuvat katutasolla ja vaikuttavat suoraan hengitysilmaan. Hiilidioksidin lisäksi pakokaasut sisältävät muun muassa typen oksideja sekä terveydelle vaarallisia pienhiukkasia.

Muutama suurkaupunki, kuten Pariisi, yrittää parantaa ilmanlaatua kieltämällä dieselkäyttöisten henkilö- ja kuorma-autojen liikennöinnin kaupungin keskustassa vuodesta 2025 eteenpäin.

”Henkilöautojen päästöjä voidaan vähentää myös uusiutuvilla polttoaineilla tai muilla vähäpäästöisillä vaihtoehdoilla, kuten sähköllä. Sen sijaan raskaan liikenteen päästöjen leikkaamiseen on vähemmän vaihtoehtoja”, arvioi UPM Biopolttoaineiden kestävyydestä ja markkinakehityksestä vastaava Maiju Helin.

Suomessa noin 80 prosenttia kaikesta dieselistä käytetään raskaassa liikenteessä, kun globaalisti osuus on 70 prosenttia.

”Vähäpäästöisten uusiutuvien polttoaineiden, kuten uusiutuvan dieselin käytön lisääminen raskaassa liikenteessä on tehokas, jo olemassa oleva ratkaisu niin pidemmällä kuin lyhyelläkin aikavälillä. Uusiutuvan dieselin käyttö ei vaadi myöskään muutoksia esimerkiksi jakeluverkkoon, ja polttoaine soveltuu auton moottoreihin myös sellaisenaan”, Helin sanoo.

Euroopan unionin alueella liikenteen päästöt ovat kasvaneet merkittävästi ja liikenne on yksi merkittävimmistä kasvihuonekaasujen lähteistä. Tieliikenteen osuus liikenteen kokonaispäästöistä EU:ssa on reilut 70 prosenttia.

EU pyrkii vähentämään päästökaupan ulkopuolelle jäävien alojen – kuten maatalouden, lämmityksen ja liikenteen – päästöjä 30 prosentilla vuoden 2005 tasoon verrattuna. EU on jakanut taakan maakohtaisiksi vähennystavoitteiksi, joissa Suomen osuus olisi komission ehdotuksen mukaan 39 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

”Liikenteen päästöleikkaukset ovat tärkeä tekijä, kun vähennetään kokonaispäästöjä. Tämän vuoksi niin suuret kuin pienetkin ratkaisut ovat merkittäviä. Tarvitsemme kehittyneitä biopolttoaineita, jotta voisimme ylipäätään saavuttaa pitkän aikavälin ilmastotavoitteet”, Helin sanoo.

Suomessa halutaan vähentää fossiilisten polttoaineiden vaikutuksia erityisesti uusiutuvien polttoaineiden käyttöä lisäämällä. Tavoitteena on nostaa uusiutuvien polttoaineiden osuus 30 prosenttiin polttoaineiden kokonaiskulutuksesta.

Päästöt kuriin uusiutuvilla polttoaineilla

UPM valmistaa puupohjaista uusiutuvaa polttoainetta UPM BioVernoa, joka vähentää elinkaarensa aikana hiilidioksidipäästöjä jopa 80 prosentilla.

”Olemme laskeneet polttoaineen elinkaaren aikana syntyvät päästöt yhteen ja vertaamme lukua fossiilisen polttoaineen hiilijalanjälkeen. Luku sisältää raaka-aineen kuljetukset, varastoinnin, prosessoinnin ja jakelun. Käytämme laskentaan todellisia päästöjä,” Helin kertoo.

Suomessa tieliikenteen henkilöautoliikenteen osuus kasvihuonekaasupäästöistä on noin 60 prosenttia. Loput ovat paketti- ja kuorma-autoliikenteen, bussien ja moottoripyörien aiheuttamia päästöjä.

UPM BioVernon käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä muita liikenteen haitallisia lähipäästöjä kuten typen oksideja ja pienhiukkasia.

”Nämä päästöt vaikuttavat suoraan kaupunkien ilmanlaatuun, joten UPM:n valmistama polttoaine on yksi ratkaisu, jonka avulla lähipäästöjä saadaan vähennettyä”, Helin sanoo.

UPM BioVerno -polttoaineet ovat jo tämän vuoden aikana pienentäneet liikenteen hiilidioksidipäästöjä jopa 300 miljoonalla kilolla. UPM BioVerno -dieselin tuotantokapasiteetilla vähennetään noin Helsingin kokoisen kaupungin autojen hiilidioksidipäästöt vuodessa.

Viime vuonna UPM testasi puupohjaista uusiutuvaa dieseliä UPM BioVernoa pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä. Testit osoittivat, että UPM BioVerno toimi parhaiden diesel-laatujen tavoin myös raskaassa kaupunkiliikenteessä. Uusiutuvalla dieselillä saavutettavan päästövähenemän merkitys korostuu erityisesti vanhemmissa autoissa, sillä niissä ei ole nykyaikaisia hiukkassuodattimia tai katalysaattoreita.

Tuotantoprosessi tehostuu

UPM valmistaa UPM BioVernoa Lappeenrannassa sijaitsevalla biojalostamolla. Myös työ biojalostamon prosessin optimoimiseksi tuottaa erinomaisia tuloksia. Tankillinen uusiutuvaa polttoainetta syntyy tänä vuonna jopa 25 prosenttia pienemmällä energiankulutuksella viime vuoteen verrattuna.

”Uusissa laitoksissa tuotantoprosessien optimointi kestää aikansa. Olemme saaneet biojalostamon tuotantoprosessit vakaiksi, ja laitoksen energiatehokkuus on parantunut, kun olemme jatkuvasti parantaneet toimintaamme jalostamolla”, Helin kertoo.

UPM käyttää uusiutuvien polttoaineiden valmistukseen metsäteollisuuden tuottamia jäte- ja tähdepohjaisia raaka-aineita.

”Kiinteään biomassaan ja metsätalouden tähteisiin perustuvat uusiutuvat raaka-aineet ovat kestävä ratkaisu, eivätkä ne vaikuta esimerkiksi elintarviketuotannon hankintaketjuihin”, Helin huomauttaa.

Uusiutuvan dieselin ja naftan lisäksi UPM Kaukaan tehdasalueella Lappeenrannassa tehdään sahatavaraa, sellua ja paperia.

Tuotantolaitokset hyödyntävät tehokkaasti toistensa tuotteita ja tähteitä – näin minimoidaan muualta hankitun raaka-aineen ja polttoaineen käyttö. Tehdasalue saa käyttövoimansa pääasiassa selluntuotannosta syntyvästä ylijäämäenergiasta. Myös jalostamon omat bioprosessikaasut hyödynnetään energiaksi.

Reitti biotalouteen

Uusiutuvien polttoaineiden valmistukseen kannattaa panostaa, sillä se on osoittautunut erinomaiseksi reitiksi edetä myös muilla biotalouden sektoreilla.

”Kysynnän kasvaessa yritykset investoivat ja laajentavat tuotantoaan. Samalla löydämme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia, kuinka hyödyntää uusiutuvia raaka-aineitamme tehokkaammin fossiilisten korvaamiseksi. Jo nyt myymme Lappeenrannan biojalostamon tuotannosta syntyneitä tuotteita kemian teollisuuteen, esimerkiksi petrokemian käyttöön biomuovien raaka-aineeksi”, Helin kertoo.

Myös kuluttajat ovat entistä tietoisempia valinnoistaan, ja teollisuuden on pysyttävä kehityksessä mukana.

”Lainsäädännön luomien velvoitteiden ja kuluttajien vaatimusten kuuleminen biopohjaisten tuotteiden käytön lisäämisestä elävät rinnakkain. Näiden tekijöiden yhteisestä vaikutuksesta riippuvuus fossiilisista raaka-aineista vähenee pidemmällä aikavälillä.”

”UPM on vastuullinen yritys, joka luo biotalouteen keskittyviä kestäviä ja ilmastonmuutosta hillitseviä ratkaisuja”, Maiju Helin sanoo.