UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Kuinka UPM suojelee luonnon monimuotoisuutta Uruguayssa?
Artikkeli | 05/22/2017 08:05:00

Kuinka UPM suojelee luonnon monimuotoisuutta Uruguayssa?

UPM:n Uruguayssa sijaitseva Esteros y Algarrobales del Rio Uruguay (Mafalda) tila on poikkeuksellisen rikkaan kasviston ja eläimistön ansiosta erityislaatuinen alue. Maanomistajana UPM edistää aktiivisesti luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tilalla.

UPM aloitti metsätoimintansa Uruguayssa 25 vuotta sitten. Alusta lähtien yritys on kehittänyt järjestelmällisesti menetelmiä, joilla se pitää yllä luonnon monimuotoisuutta hallitsemillaan eukalyptusplantaaseilla.

Ensimmäisessä vaiheessa 1990-luvun alussa UPM toteutti biologisen tutkimuksen, jonka tavoitteena oli kartoittaa ja luokitella lajisto alueilla, joilla se aikoi harjoittaa toimintaansa.

”Tutkimuksessa saimme selville, että etenkin Mafaldan metsäalueen kasvisto, eläimistö ja muutamat ekosysteemit olivat erittäin harvinaislaatuisia. Tämän vuoksi säästimme tietyt tilan osat istutuksilta, ja siitä lähtien alue on ollut tärkeä suojelutyömme kohde Uruguayssa”, kertoo UPM Forestal Orientalin ympäristöjohtaja Ivan Grela.

Uruguayssa plantaasit on perustettu vanhoille laidunmaille. ”Puuplantaasimme sijaitsevat ruohotasangoilla, joka on kaikkein tyypillisin kasvillisuusvyöhyke Uruguayssa. Plantaasit eivät sijaitse trooppisella vyöhykkeellä tai sademetsissä”, Grela painottaa.

UPM kartoittaa ja suojelee alkuperäisiä ruohotasankoja Uruguayssa. Kaikki luonnonmetsät on suojeltu lainsäädännöllä, ja niillä elävä lajisto pyritään säilyttämään. Alkuperäisiä metsiä ei muuteta puuplantaaseiksi, kuten useissa trooppisissa ja subtrooppisissa maissa tehdään.

Suojelualueiden pinta-ala kasvaa

Merkittävänä maanomistajana UPM:n pyrkii eristämään vapaaehtoista luonnonsuojelua ja suojelualueiden perustamista osana yhtiön maailmanlaajuista biodiversiteettiohjelmaa.

Mafaldan suojelualueiden koko on kasvanut tasaisesti viimeisen 25 vuoden aikana. Alue on laajentunut noin 1000 hehtaarista nykyiseen 1550 hehtaarin saakka.

Suojelutoiminnan virallistamiseksi UPM ehdotti Uruguayn ympäristöministeriölle, että Mafaldan suojelualueet liitettäisiin osaksi Uruguayn kansallista suojelualuejärjestelmää (Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP). UPM ja ympäristöministeriö vahvistivat sopimuksen virallisesti lokakuussa 2016.

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun yksityinen yritys hallinnoi virallisia suojelualueita Uruguayssa. Muut toimialat – maanviljely ja karjatalous mukaan lukien – eivät ole tehneet vastaavanlaisia aloitteita. Mafaldan alue säilyy UPM:n omistuksessa, mutta se myös vastaa tilan suojelualueista”, Grela sanoo.

UPM kehittää parhaillaan alueen infrastruktuuria, jotta vierailijat kuten paikalliset asukkaat, opiskelijat, viranomaiset sekä asiantuntijat voisivat harjoittaa tutkimustyötä ja nauttia alueen luonnosta.

”Mafalda on meille myös tärkeä esimerkki, jonka avulla voimme havainnollistaa, että luonnonsuojelua ja metsätaloutta voidaan harjoittaa menestyksekkäästi rinnakkain samalla seudulla. Tietty osa tilasta on rauhoitettu, kun toisaalla maa on metsätalouden käytössä. Tämänkaltainen järjestely näyttää olevan monille ihmisille vieras toimintatapa.”

Käytännön suojelutyötä

Grela sanoo, että aikaisemmin arvokas luonnonalue kärsi runsaan maanviljelyn ja karjatalouden vuoksi.

”Ensimmäisessä vaiheessa lakkautimme kaiken toiminnan tilan tietyissä osissa, jotta maaperä ja metsät saivat palautua rauhassa. 10 vuoden kuluessa toipuminen näytti edenneen erittäin hyvin, joten saatoimme siirtyä suojelutyön seuraavaan vaiheeseen.”

Alueella elää arviolta noin 700 erilaista kasvilajia, mikä edustaa noin 25 prosenttia koko maan kasvistosta. ”Pieneltä maa-alueelta löytyvä rikas kasvisto on prosentuaalisesti erittäin merkittävä, mikä korostaa seudun arvoa.”

”Ensi vuonna monitoroimme alueella sijaitsevan kasviston ja eläimistön aiempaa tarkemmin myös populaatiotasolla. Aiomme tutkia, kuinka paljon eri lajeja erilaisessa ikävaiheessa alueella sijaitsee, jotta saamme aiempaa tarkemman käsityksen Mafaldan seudun luonnon monimuotoisuudesta”, hän lisää.

UPM luo Uruguayssa myös uutta toimintakulttuuria tekemällä yhteistyötä sidosryhmien ja kansalaisjärjestöjen kanssa alueen hallinnoimiseksi.

”Vuodesta 2011 lähtien olemme tehneet yhteistyötä luonnonsuojelujärjestö Vida Silvestren kanssa alueen hallinta- ja monitorointiohjelmien kehittämiseksi. Vida Silvestre on erittäin arvostettu ympäristöjärjestö Uruguayssa, ja valmistelemme parhaillaan yhteistyösopimuksen jatkoa heidän kanssaan.”

Kuinka elinympäristöt säilytetään?

UPM on kehittänyt biodiversiteettiohjelmaansa yhteistyössä yhtiön metsäekologien, kestävän metsätalouden asiantuntijoiden sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on pitää yllä ja lisätä luonnon monimuotoisuutta metsissä ja edistää kestävän metsätalouden ja puunhankinnan parhaita käytäntöjä.

Luonnon monimuotoisuus tukee ekosysteemejä, joihin kuuluvat ilmanlaatu, ilmasto, veden puhdistuminen, pölyttäminen, eroosion estäminen ja raaka-aineiden tarjonta. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen auttaa luontoa mukautumaan ilmastonmuutoksen mahdollisiin vaikutuksiin. Se on myös tärkeää villieläinpopulaatioiden terveyden ja elinvoiman säilyttämiseksi.

Tiettyihin lajeihin kohdistettujen hankkeiden ja tapaustutkimusten avulla voidaan nostaa tietoisuutta biodiversiteetistä ja testata, miten hyvin ohjelma vastaa yksittäisten lajien tarpeisiin.

Luonnon monimuotoisuuden myönteisiä vaikutuksia voidaan vahvistaa entisestään lisäämällä metsien rakenteellista vaihtelua. Tuhansille uhanalaisille lajeille voidaan luoda suotuisat elinolosuhteet jättämällä metsiin kuolleita ja kuolevia puita.

Tällaisia lajeja varten UPM:n metsistä on suojeltu yhteensä yli 120 000 hehtaaria. Suojeltujen elinympäristöjen koot vaihtelevat hehtaarin murto-osasta laajoihin useita erilaisia elinympäristöjä kattaviin alueisiin. Kohteiden kokonaismäärä on lähes 48 000. Suomessa suojelualueita on yhteensä 97 000 hehtaaria, USA:ssa 18 000 hehtaaria ja Uruguayssa lähes 7 000 hehtaaria.

Lue lisää

Monta polkua yhteen metsään

Pitkäjänteistä sitoutumista eukalyptuksen viljelyyn Uruguayssa

Taikametsät tekevät ihmeitä terveydelle