UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Vaatimustenmukaisuus perustuu vastuullisuuteen
Artikkeli | 04/06/2017 07:52:00

Vaatimustenmukaisuus perustuu vastuullisuuteen

Vastuullinen toiminta luo kilpailuetua monin tavoin. Henkilöstö, liikekumppanit ja sijoittajat hyötyvät, kun yritys noudattaa lainsäädäntöä ja vastuullisuuteen liittyviä käytäntöjään.

”Vastuullisuudella on vahva liiketaloudellinen perusta, sillä se vaikuttaa suoraan maineeseemme ja riskinhallintaan sekä taloudelliseen tulokseen. Vastuullisuuteen liittyvän riskinhallinnan tehtävänä on suojata ja vahvistaa yhtiön kannattavuutta pitkällä aikavälillä”, kuvailee UPM:n vaatimustenmukaisuudesta vastaava johtaja Markus Skrabb.

Markus Skrabb

Markus Skrabb

Osakeyhtiölain mukaan yritysten toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen voittoa. ”Sijoittajat arvioivat sijoitustensa riskejä ja tuottoja jatkuvasti. Riskit ovat suurempia yrityksissä, jotka eivät ota vastuullisuuteen liittyviä asioita vakavasti”, Skrabb lisää.

Skrabb arvioi, että yritysten toimintaympäristö on muuttunut aiempaa aggressiivisemmaksi. Kiristyvän lainsäädännön, sanktioiden sekä sidosryhmien kasvaneiden odotusten vuoksi yritysten on huomioitava vastuullisuuteen liittyvät asiat entistä tarkemmin.

”Viranomaiset ovat huomanneet, että liikevaihtoon perustuvat sanktiot ovat hyvä keino tehostaa lainsäädännön täytäntöönpanoa. Nämä rangaistukset sekä muut suorat ja epäsuorat vaikutukset ovat merkittävä liiketaloudellinen riski yrityksille, joten yritysten on otettava nämä vakavasti”, hän painottaa.

Myös sidosryhmät ja kuluttajat vaativat yrityksiltä enemmän. Samalla teknologinen kehitys ja digitaalinen viestintäkulttuuri ovat mahdollistaneet nopean, valtamedioista riippumattoman tiedonvälityksen, jota on entistä vaikeampi hallita. ”Yritysten toiminnan epäkohtiin liittyvät maineriskit ovat läpinäkyvässä maailmassa entistä suurempia, sillä tieto rikkomuksesta leviää nopeasti ja laajalle esimerkiksi sosiaalisen tai perinteisen median kautta. Nykyään pienistäkin asioista voi nousta suuri häly, ja tämänkin epävarmuuden kanssa on pystyttävä elämään.”

Vastuullisuus sitouttaa työntekijöitä

Vastuullinen toiminta on myös hyvä työkalu työntekijöiden sitouttamiseksi yritykseen. Henkilöstön on turvallisempaa työskennellä yhtiöissä, jotka pyrkivät hallitsemaan riskejä hyvin. Kun työntekijöiden arvomaailma vastaa yrityksen arvoja, vastuullisuuteen liittyvät riskit ja henkilöstön vaihtuvuuden kustannukset pienenevät. ”Suurissa yhtiöissä riski voidaan aina johtaa lopulta yksittäiseen työntekijään. Väärinkäytöksiä on vähemmän sellaisissa yrityksissä, joiden työntekijät ja alihankkijat ovat tietoisia vastuullisuuden periaatteista ja pyrkivät noudattamaan sääntöjä työssään.”

Skrabbin mukaan toimintakenttä monimutkaistuu jatkuvasti, sillä oman väen lisäksi yrityksillä on myös yhä enemmän ulkopuolisia toimittajia ja yhteistyökumppaneita. Yhtiöt voivat joutua vastuuseen myös ulkopuolisten toimijoiden tekemisistä.

Riskit haltuun viestinnällä

Skrabb vahvistaa, että vastuullinen toiminta on UPM:n Biofore-strategian lähtökohta ja liiketoiminnan johtava periaate. UPM on sitoutunut parantamaan taloudellista, sosiaalista ja ympäristösuoritustaan jatkuvasti vähintään lakien edellyttämällä tavalla.

”Meillä on kuusi itsenäistä liiketoiminta-aluetta, jotka toimivat globaaleilla markkinoilla. Myös yritykseen kohdistuvat riskit vaihtelevat, sillä esimerkiksi energiamarkkinoita koskeva lainsäädäntö on erilainen kuin paperi- tai sellumarkkinoita koskevat säädökset.”

UPM pyrkii hallitsemaan riskejä työntekijöiden jatkuvalla koulutuksella, ohjeilla sekä aktiivisella viestinnällä omien työntekijöiden ja ulkoisten kumppaneiden kanssa. Riskien selvittäminen ja hallinta ovat oleellinen osa UPM:n vaatimustenmukaisuuteen liittyvää työtä.

”Monitoroinnin ja tutkimusten avulla pyrimme selvittämään, kuinka hyvin työntekijät tiedostavat vastuullisuuteen liittyvät riskit ja kuinka riskienhallintaan liittyvät toimenpiteet on toteutettu käytännössä. Tilanteen kartoittamiseksi voimme käyttää myös ulkopuolisia auditoijia, minkä jälkeen suoritamme tarpeelliset korjaavat toimenpiteet.”

Päivitetty Toimintaohje

UPM päivitti Toimintaohjeensa keväällä 2016. Kaikki oleelliset periaatteet on kirjattu Toimintaohjeeseen, joka ohjaa niin UPM:n sisäistä kuin ulkoisten kumppaneidenkin toimintaa.

Lakien ja säädösten noudattaminen – erityisesti kilpailua ja korruptionvastaisuutta koskevien lakien kohdalla – tekee UPM:stä luotettavan liikekumppanin. UPM ei tingi näistä periaatteista missään olosuhteissa.

”Olemme sitoutuneet parantamaan toimintojamme ja käytäntöjämme jatkuvasti, joten myös vastuullisuuteen liittyvät asiat ovat päivittäisen toimintamme ytimessä”, Skrabb päättää.

Lue lisää

UPM:n toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille – vastuullisen liiketoiminnan perusta

Vastuulliseen liiketoimintaan sijoittaminen kannattaa

Kunnianhimoisilla vastuullisuustavoitteilla kohti vuotta 2030

Toimittaja-arvioinneista hyötyä kaikille osapuolille

 

Vesa Puoskari