UPM.FI
Artikkeli | 04/20/2017 11:35:00

UPM:n riskinhallinta tehostuu

UPM tehostaa toimitusketjunsa riskinhallintaa. Auditointien syventämiseksi UPM käyttää kumppanina kansainvälisiä auditointiyrityksiä, joilla on käytössään maailmanlaajuinen verkosto.

UPM:n keskeisimmät riskiarviointiin liittyvät ulottuvuudet ovat maariski, toimitusketjun monimutkaisuusriski sekä tuotantoprosesseihin liittyvät riskit.

”Toimittajavalintaprosessin ja auditoinnin tarkoitus on varmistaa, että UPM:n vaatimuksia noudatetaan. Epäselvissä tapauksissa asiat selvitetään perusteellisesti ja mikäli puutteita havaitaan, niihin puututaan ja tehdään korjaavia toimenpiteitä”, UPM:n hankintajohtaja Ilkka Nurmi sanoo.

”Riskinarviointimme on tehostunut kokonaisuudessaan, ja siihen on saatu lisää syvyyttä ja tarkkuutta. Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttäminen on parantanut auditointien laatua etenkin sellaisissa ympäristöissä, jossa paikallisen kielen ja lainsäädännön tarkka tunteminen on tärkeää. Auditoinnit ovat tosin vain yksi työkalu, joilla riskejä eri maissa hallitaan.”

UPM tekee toimittaja-auditointeja myös omin voimin. Valmiutta on tehostettu kouluttamalla omaa henkilöstöä eri toimipaikoissa ympäri maailman.

”Pääasiassa UPM:n auditoinnit ovat keskittyneet korkean riskin maihin, mutta riskiarvion perusteella niitä tehdään myös matalan riskin maissa kuten Suomessa," Ilkka Nurmi toteaa.

Riskinarviointi tarkentuu

Esimerkiksi Kiinassa yhteistyökumppanina toimii SGS, joka on maailman johtava tarkastus-, verifiointi-, testaus- ja sertifiointiyritys. On etu, että auditointi voidaan tehdä toimittajien äidinkielellä ja paikalliskulttuurin tuntemus edesauttaa käymään läpi hankalia havaintoja.

”Kaikkein tyypillisimmät tapaukset keskittyivät työturvallisuus- ja ympäristökysymyksiin”, kertoo SGS:n UPM:lle tekemistä auditoinneista vastannut asiantuntija Tony Yang.

”Auditointien aikana arvioimme muun muassa, kuinka UPM:n alihankkijoina toimivat tehtaat pitävät yllä toimitilojaan, millaista palontorjuntakalustoa heillä on käytössään tai kuinka ensiapukoulutus on järjestetty. Samalla varmennamme, että alihankkijat toimivat paikallisen ja kansainvälisten määräysten sekä UPM:n asettamien vaatimusten mukaisesti.”

Yang sanoo, että pääasiassa auditoitavat yritykset suhtautuvat pyyntöihin myönteisesti ja yhteistyö sujuu joustavasti.

”Tosin joissakin tapauksessa yritykset eivät ole valmistautuneet auditointeihin ennalta riittävän hyvin, ja olemme muun muassa joutuneet pyytämään heiltä tarvittavia dokumentteja useampaan kertaan. Myös sosiaalisten vaatimustenmukaisuuden käsite ei joillekin yrityksille ole tuttu”, hän lisää.

UPM:n Toimintaohje toimittajille asettaa määräykset, joita ulkopuolisten toimittajien on noudatettava. UPM määrittelee riskiarvion perusteella auditointien aihepiirin, kun auditoijan tehtävänä on sopia ajankohdasta, suorittaa varsinainen auditointi ja raportoida tulokset. UPM:n tehtävänä on varmistaa, että toimittajat korjaavat mahdolliset poikkeamat vaaditulla tavalla.

Avoimena olevat tapaukset suljetaan siinä vaiheessa, kun UPM on saanut korjaavista toimenpiteistä riittävät todisteet.

 

Vesa Puoskari

Lue lisää

UPM:n toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille – vastuullisen liiketoiminnan perusta

Ihmisoikeudet liiketoiminnan keskipisteessä

Vaatimustenmukaisuus perustuu vastuullisuuteen