UPM.FI
Artikkeli | 06/25/2015 09:32:00

Täydellisen tuotteen suunnittelu

UPM nostaa turvallisuuden ja kestävyyden vaatimukset korkealle tuoteryhmissään. Tämä ei tapahdu sattumalta, vaan tuotteet suunnitellaan alusta alkaen tuotejohtajan elkein.

Maailma muuttuu nopeasti. Öljyn, ruoan, veden, energian ja muiden resurssien kysyntä voimistuu jatkuvasti, kun maailman väkimäärä lisääntyy, kaupungistuminen etenee ja nousevien markkina-alueiden keskiluokka kasvaa. Samaan aikaan tuotteiden turvallisuuteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota kaikkialla maailmassa.

Maailman kehitys tuo tullessaan niin mahdollisuuksia kuin haasteitakin. UPM lähestyy niitä tuotejohtajuuden kautta, jolloin keskeisiksi menestystekijöiksi nousevat ekosuunnittelu, tuoteturvallisuus sekä ympäristömerkit.

– Tuotejohtajuus on UPM:lle tärkeä painopistealue. Se käsittää koko arvoketjun aina raaka-aineiden hankinnasta lopputuotteiden elinkaaren päähän asti, kertoo ympäristömerkeistä ja raportoinnista vastaava johtaja Sami Lundgren.

UPM on vahva toimija puunjalostuksen ja biojalostuksen arvoketjussa, ja asemansa vaatimusten mukaisesti se kehittää uusia, innovatiivisia ja kestävää kehitystä edistäviä liiketoimintoja ja tuotteita. Myös asiakkaat arvostavat laajaa tuotevalikoimaa, luotettavuutta ja erinomaista ympäristösuorituskykyä.

Esimerkkejä ekosuunnittelusta

UPM huomioi ympäristönäkökulmat järjestelmällisesti jo tuotesuunnitteluprosessin alkuvaiheessa, ja sama ajattelutapa jatkuu tuotteen koko elinkaaren ajan. Tavoitteena on vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia tuotteen koko elinkaaren ajalta.

– Ekosuunnittelu on tärkeä osa tuotekehitystämme. Se tarkoittaa, että raaka-aineiden ja tuotantoprosessien haittavaikutusten minimointi koko arvoketjussa varmistetaan jo suunnitteluvaiheessa, Lundgren painottaa.

Hyvä esimerkki kauaskantoisesta ekosuunnittelusta on Biofore-konseptiauto, jossa on hyödynnetty biomateriaaleja ennennäkemättömän innovatiivisella tavalla.

Valtaosa perinteisesti muovista valmistetuista osista on korvattu konseptiautossa UPM:n korkealaatuisilla, turvallisilla ja kestävillä biomateriaaleilla, UPM Formilla ja UPM Gradalla. Nämä materiaalit kohentavat autonvalmistuksen ympäristösuorituskykyä merkittävästi.

Lisäksi ajoneuvo käyttää polttoaineenaan uusiutuvaa, puupohjaista UPM BioVerno -dieseliä. Kaikkiin dieselmoottoreihin sopivan UPM BioVernon kasvihuonekaasupäästöt ovat merkittävästi pienemmät kuin fossiilisten polttoaineiden.

Sanomme EI haitallisille kemikaaleille

UPM pyrkii minimoimaan haitallisten kemikaalien käytön kaikissa tuotteissaan. Tätä tarkoitusta varten on laadittu rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelo, johon on listattu noin 6 000 haitallista kemikaalia.

UPM:n rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (UPM RSL) päivitettiin vuonna 2013, ja uuden luettelon mukaiset vaatimukset tulivat voimaan vuonna 2014.

– Olemme kouluttaneet hankinnasta vastaavat työntekijämme ja tiedottaneet päivitetystä luettelosta toimittajillemme. Olemme myös varmistaneet, että toimittajat noudattavat luetteloa, Lundgren kertoo.

Tyypillinen esimerkki kemikaalien osalta "puhtaasta" tuotteesta on muotopuristamiseen kehitetty lämpömuovattava puumateriaali UPM Grada. Se on turvallinen materiaali, joka ei sisällä haitallisia ainesosia, ja se auttaa UPM:n asiakkaita tehostamaan tuotantoaan.

– UPM Grada ei sisällä lisättyä formaldehydiä tai haihtuvia orgaanisia ainesosia. Näin ollen se sopii ihanteellisesti julkisiin ja yksityisiin tiloihin. UPM Grada -tuotteet voidaan turvallisesti kierrättää tai polttaa elinkaarensa lopussa.

Kestävän kehityksen merkit

Erilaiset ympäristömerkit todistavat UPM:n lähestymistavan toimivaksi. Ympäristömerkittyjen tuotteiden myynti lisääntyy tasaisesti kohti yhtiön vuodelle 2020 asettamaa tavoitetta. Tällä hetkellä niiden osuus valikoiduissa liiketoiminnoissa on 76 %.

– Olemme maailman suurin EU:n ympäristömerkin saaneiden sanomalehti- ja toimistopaperien sekä graafisten paperien valmistaja. Haluamme auttaa myös asiakkaitamme saamaan ympäristömerkkien käyttöoikeuksia, ja siksi osallistumme aktiivisesti EU:n jalostettujen paperituotteiden ympäristömerkkikriteerien kehitykseen, Lundgren sanoo.

UPM antaa useimmista tuotteistaan tarkat tuoteselosteet ja ympäristötiedot sekä tarjoaa tuotteiden ja toimitusketjun kestävän kehityksen mukaisuuteen liittyvää tietoa helposti asiakkaidensa saataville.

UPM loi vuonna 2014 paperiasiakkaidensa avuksi myös uuden tuoteturvallisuusprofiilin. Tämä ainutlaatuinen työkalu tarjoaa UPM:n asiakkaille kaikki tarvittavat tuoteturvallisuustiedot keskitetysti tiiviissä paketissa.

Profiileissa on perustietoja tuotteiden koostumuksesta ja sertifikaateista, niitä koskevista säädöksistä ja muista tuoteturvallisuuteen liittyvistä asioista.

 

Vesa Puoskari